بررسی سلامت اداری و امنیت در جامعه

3-3………………………… تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران 42

3-3-1. قبل از انقلاب 42

3-3-2. بعد از انقلاب 43

3-4……………………………………………………………………………………… تعریف رشوه 43

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی 44

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان 45

3-4-4. رشوه در عرف بازاری 45

3-4-5. ترمینولوژی حقوق 45

3-5…………………………………………………. مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

3-5-1. عنصر قانونی 46

3-6………………………………………………………………………………………….. شرح ماده 48

3-7…………………………………………………. ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

3-7-1. قرآن 54

3-7-2. سنت 56

3-7-3. اجماع 58

3-7-4. عقل 59

3-8……………………………….. عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء 59

3-9………………………… عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

3-10………………………………… مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران 61

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی 65

3-11…………………………………….. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران 66

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی 67

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند 70

3-12-1. رشوه اهدائی 70

3-12-2. رشوه بیانی 70

3-12-3. رشوه طعامی 70

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی 70

3-12-5. رشوه زور و قلدری 71

3-12-6. رشوه ناموسی 71

3-12-7. رشوه مادی 71

3-13……………………………………………………………… فرق بین رشوه و هدیه 72

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی 72

3-14………………………………………………………………….. تفاوت رشوه با جعل 74

3-15…………………………………………………………… ابهامات در این زمینه 74

3-16…………………………………………………………………………. آثار فردی رشوه 77

3-16-1. قساوت و سنگدلی 77

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت 78

3-17………………………………………………………………….. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون 78

3-17-2. فساد مالی و اداری 79

3-18………………………………………………………… نقاط ضعف قوانین ایران 79

فصل 4 82

4-1. اختلاس 83

4-2. تعریف جرم اختلاس 84

4-2-1. معانی لغوی 84

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس 84

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی 85

4-3…………………………………………………. عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس 89

4-3-1. عنصر قانونی 89

4-3-2. عنصر مادی 90

4-3-2-1. رفتار مادی 90

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس 91

4-3-2-2-1. سمت مرتکب 92

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس 93

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس 96

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم 97

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور 98

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس 99

4-3-3. عنصر روانی 100

4-4………………………………………………………………………………… مجازات اختلاس 101

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس 101

4-4-2. تخفیف مجازات 102

4-4-3. تعلیق مجازات 105

4-5. اختلاس باندی 108

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه 110

4-6-1. اختلاس و سرقت 110

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت 112

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

4-7………………………… موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

4-7-1. قرار تأمین 114

4-7-2. تعلیق شغل 115

4-8………………………………………………………………………………………….. خلاصه فصل 119

فصل 5 121

5-1………………………………………………………………………………… معاملات دولتی 122

5-2………………………………………………………………………………… مفهوم معامله 124

5-3…………………………………………………………… مفهوم مزایده و مناقصه 126

5-3-1. مزایده 126

5-3-2. مناقصه 126

5-3-2-1. تعریف مناقصه 127

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

5-4. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود 127

ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی 128

5-6……………………………………….. تاریخچه معاملات دولتی در ایران 129

5-7……………………………………………………………….. تغییرات پس از انقلاب 132

5-8…………………………………………………………………………………………….. پورسانت 134

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق 135

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی 136

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران 137

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت 140

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت 141

5-8-4-2-1. مبانی شرعی 141

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

5-8-4-3. رکن مادی 144

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال 145

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال 146

5-8-4-4. عنصر روانی 146

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت 147

5-9………………………………………………………………………………………….. تعدد جرم 147

5-10……………………………………………………………………………………… تکرار جرم 148

5-11………………………………………….. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت 148

5-11-1. پاسخ های کیفری 148

5-11-2. مجازات های مالی 149

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

5-11-2-2. جزای نقدی 149

5-12……………………………………………………………………………………… خلاصه مبحث 150

5-13……………………………… شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت 151

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت 152

5-14……………………………………………. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء 152

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

5-15………………………………………………………… تدلیس در معاملات دولتی 152

5-15-1. تدلیس 153

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی 153

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی 154

5-16-1. عنصر قانونی جرم 154

5-16-2. عنصر مادی جرم 155

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله 155

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری 155

5-16-2-3. نتیجه حاصله 156

5-16-3. عنصر معنوی جرم 156

5-16-3-1. سوء نیت عام 156

5-16-3-2. سوء نیت خاص 157

5-17…… مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

5-18…………………………………………………………………………………… نتیجه گیری 157

5-19……………………………………………………………………………. پیشنهادات کلی 159

5-20……………………………………………………………………………………………….. منابع 161

1-1.                      تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.                      اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-3.                      سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

    1. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

    1. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

1-4.                      فرضیه ها

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.