Posted on

دانشجویانی که سبک های همگرا و جذب کننده را به کار می برند به درون گرایی گرایش دارند. همچنین دانشجویان مردی که بیشتر سبک‌های انطباق یابنده و همگرا داشتند، روان رنجورخو بودند .
منصوری (۱۳۷۹) در تحقیقی به مقایسه سبک های یادگیری دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی پرداخت. نتایج نشان داد که بین سبک های یادگیری دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی مختلف رابطه وجود دارد. همچنین بین سبک‌های یادگیری (تجربه عینی، مشاهده تأملی، تفکر انتزاعی و آزمایشگری فعال) با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و بین سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها تفاوت معنی داری وجود داشت. افراد با سبک یادگیری همگرا نیز از بالاترین سطح پیشرفت تحصیلی برخوردار بودند.

محمدزاده ادملایی(۱۳۸۴) در تحقیقی به مقایسه دانشجویان دارای سبک های یادگیری مختلف از لحاظ ویژگی های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی پرداخت. نتایج نشان داد که هر یک از سبک های یادگیری دانشجویان با ویژگی شخصیتی خاصی رابطه دارد. همچنین بین سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی دانشجویان با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه معناداری مشاهده شد.
ایزدی و محمد زاده (۱۳۸۶) به بررسی رابطه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه در شهرستان بابل پرداختند. نمونه آنها ۲۱۰ نفر بوده و نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد و هر کدام از سبک های یادگیری با ویژگی شخصیتی خاصی رابطه دارد. همچنین در مورد رابطه سبک‌های یادگیری و ویژگی های شخصیتی با عملکرد تحصیلی، نتایج نشان داد که بهترین متغیرهای پیش بین برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان از بین پنج ویژگی شخصیتی و چهار شیوه یادگیری به ترتیب، ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش‌گری فعال است.
عبادی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری در میان ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه در شهرستان طارم پرداخت. وی در این تحقیق جهت تعیین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان از پرسشنامه جستجوی خود فرمان هالند و جهت تعیین سبک های یادگیری، از سیاهه سبک های یادگیری کلب استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ریخت‌های شخصیتی هالند با سبک های یادگیری، بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری با جنس، و میان مراحل چهارگانه چرخه یادگیری با ریخت های شخصیتی و جنس رابطه معنادار برقرار است.
جعفری (۱۳۸۱) در تحقیق روی رابطه شخصیت و سبک های شناختی دانش آموزان تیزهوش وعادی دختر و پسر، نتایج تحقیق خود را چنین عنوان کرده است: برون گرایی و روان رنجورخویی با سبک یادگیری وابسته به زمینه و درون گرایی و پایداری هیجانی با سبک مستقل از زمینه ارتباط معناداری دارند. هوش بالاترین تعیین کننده سبک شناختی می باشد و برون گرایی و روان رنجورخویی در رتبه بعدی قرار دارند.
۲-۳-۲ پیشینه خارجی
کوماراجو۱۵۰ و همکاران (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان «پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان» انجام دادند. ۳۰۸ نفر از دانشجویان  دوره کارشناسی پرسشنامه پنج عامل بزرگ و پرسشنامه فرآیندهای یادگیری را تکمیل نموده و معدل تحصیلی خود را گزارش دادند.  دو مورد از پنج صفت بزرگ شخصیت (با وجدان بودن و موافق بودن) با هر چهار سبک یادگیری همبستگی مثبت نشان دادند. در حالی که صفت شخصیتی روان رنجورخویی با هر چهار سبک یادگیری  همبستگی منفی داشت. علاوه بر این، برون گرایی و گشودگی به تجربه با سبک یادگیری پردازش عمیق، همبستگی مثبت دارند. پنج عامل بزرگ با هم ۱۴درصد از واریانس معدل تحصیلی دانشجویان را توضیح  داد و سبک  یادگیری نیز ۳ درصد از این واریانس را تبیین نمود. بنابراین صفات شخصیتی  و سبک یادگیری، هر دو  با عملکرد تحصیلی مرتبط هستند . 
ناتالیانیس۱۵۱ (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان «آیا شخصیت و سبک یادگیری، صلاحیت یادگیری را پیش بینی می کنند؟»، اثرات خصوصیات شخصیتی (مانند شخصیت ، استعداد و جنسیت) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (معدل) را به صورت نظام مند و عمدتا با تاکید بر نتایج به جای فرآیندهای منجر به آنها مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مقاله، تغییر تمرکز بر شایستگی یادگیری درک شده دانش آموزان برای یادگیری و بررسی چگونگی تأثیر پذیرفتن آن از ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری بوده است. داده ها از دانشجویان یک دانشگاه دولتی یونانی جمع آوری شد و نتایج نشان داد که تمامی این پنج صفات بزرگ، به جز ثبات عاطفی وسبک یادگیری، رابطه معنی داری با شایستگی یادگیری درک شده دانش آموزان دارند. در نهایت، تنها عامل با وجدان بودن با سبک یادگیری برای پیش بینی انگیزه یادگیری تعامل داشته است.
کامورو و فورنهام۱۵۲ (۲۰۰۸) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تنها صفت بزرگ شخصیتی که با راهبردهای یادگیری همبستگی معنی داری دارد، صفت گشودگی به تجربه است که با راهبرد و انگیزه یادگیری عمیق، همبستگی مثبت و با راهبرد و انگیزه یادگیری سطحی، همبستگی منفی دارد و همچنین، در مورد انگیزه یادگیری پیشرفته و دست یافته نیز به همین ترتیب است. همچنین تفاوت جنسیتی معنی داری در راهبردهای یادگیری وجود نداشت. ولی در رابطه با صفات شخصیتی با وجدان بودن، بر
ون گرایی و روان رنجور خویی، میانگین زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بود. و نیز عامل سن با برون گرایی و با وجدان بودن، همبستگی مثبت و مستقیم داشت.
عثمان، سومارنی و فونگ۱۵۳ (۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و رویکرد حل مسأله در دانشجویان رشته های مهندسی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان دارای ویژگی شخصیتی بلغمی مزاج به سبک های یادگیری واگرا و انطباق یابنده گرایش دارند و دانشجویان دارای ویژگی شخصیتی دموی از سبک های یادگیری همگرا و جذب کننده استفاده می کنند.
بارتون و نلسون۱۵۴ (۲۰۰۶) در بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رویکردهای یادگیری به این نتیجه رسیدند که ویژگی شخصیتی عقلانی بودن پیش بینی کننده مناسبی برای رویکرد یادگیری عمیق است. ویژگی شخصیتی با وجدان بودن نیز رویکرد یادگیری استراتژیک را پیش بینی کرد و ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی با رویکرد یادگیری سطحی همبستگی منفی داشت. ولی هیچ یک از رویکرد های یادگیری عمیق و استراتژیک موفقیت تحصیلی را پیش بینی نکردند.
آلفرد روای۱۵۵ (۲۰۰۳) در تحقیقی به مقایسه سبک های ارتباطی با سبک های یادگیری وابسته به شخصیت، در جامعه کلاس دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های مجازی پرداخت و این نتایج را بدست آورد: بین سبک یادگیری احساسی – لمسی با سبک ارتباطی دوستانه و بین سبک یادگیری تفکر حسی با سبک‌های ارتباطی نقش پذیری، بشاش بودن و تسلط تفاوت معنادار وجود داشـت. همچنـین بین سبک یادگیری احساس شهودی با سبک های ارتباطی نمایشی و آزاد بودن و سبــک یادگیری تفکر شهودی با سبک های ارتباطی آرمیده، قاطع و مهربان تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحقیق بیانگر نبودن تفاوت معنادار بین سبک های یادگیری و جو کلاس بود.
فورنهام۱۵۶ (۱۹۹۲) با استفاده از پرسشنامه سبک های یادگیری هونی و مامفورد به بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و ویژگی های شخصیتی پرداخت. وی در این بررسی بین سبک های یادگیری فعال و عمل گرا با ویژگی شخصیتی برون گرایی رابطه مثبت و بین این ویژگی شخصیتی با سبک یادگیری انعکاس‌گرا رابطه منفی پیدا کرد. هچنین او با استفاده از پرسشنامه سبک های شناختی ویتنی و کامرون رابطه مثبت بین سبک شناختی عمل گرا با برون گرایی و رابطه منفی بین برون گرایی با سبک شناختی انعکاسی را گزارش کرد. وی با استفاده از پرسشنامه سبک یادگیر ی کلب و پرسشنامه شخصیتی آیزنک رابطه مثبتی را بین برون گرایی و سبک یادگیری واگرا بدست آورد. در این مطالعه، روان رنجور خویی با سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یابنده رابطه منفی داشت. روان پریش خویی نیز با سبک یادگیری واگرا رابطه منفی داشت.
آیزنک (۱۹۸۷) نشان داده است که ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری با هم ارتباط دارند. میسیک۱۵۷ (۱۹۹۶) بیان کرد که سبک یادگیری سازه ای است که می تواند به عنوان پل ارتباطی بین شناخت و شخصیت در تعلیم و تربیت باشد.
جکسون و جونز۱۵۸ (۱۹۹۶) در زمینه ارتباط بین ویژگی شخصیتی و سبک های یادگیری به این نتیجه رسیده‌اند که هر یک از عناصر سبک های یادگیری حداقل با یکی از ویژگی شخصیتی در ارتباط است. جکسون و جونز در تحقیق خود، پرسشنامه شخصیتی آیزنک و پرسشنامه سبک های یادگیری کلب را تحلیل عوامل کردند. نمونه این تحقیق ۱۶۶ نفر بودند که ۶۷ درصد آنان را زنان تشکیل می دادند. در تحلیل عوامل، برون گرایی و روان رنجور خویی با تعدادی از مؤلفه های چهار سبک یادگیری کلب مرتبط بودند و روان رنجور خویی با مؤلفه های سبک های یادگیری رابطه نداشت.
بوساتو۱۵۹ و همکاران (۱۹۹۹) در تحقیقی که بر روی ۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آمستردام هلند، در زمینه رابطه ویژگی های شخصیتی و انگیزه پیشرفت با سبک های یادگیری انجام دادند، به این نتایج رسیدند: ویژگی شخصیتی برونگرایی با سبک یادگیری معنی مداری، باز آفرینی مداری و کاربرد مدرای رابطه مثبت دارد. همچنین ویژگی شخصیتی توافق، با سبک های یادگیری معنی مداری، باز آفرینی مداری و کاربرد مدرای رابطه مثبت و با سبک یادگیری بدون جهت رابطه منفی داشت. ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه با سبک های یادگیری معنی مداری و کاربرد مداری رابطه مثبت و با سبک یادگیری بدون جهت، رابطه منفی داشت. ویژگی شخصیتی روان نژند خویی با سبک یادگیری بدون جهت رابطه مثبت و با سبک‌های یادگیری معنی مداری، کاربرد مداری و بازآفرینی مداری رابطه منفی داشت. ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با سبک های یادگیری بازآفرینی مداری و کاربرد مداری رابطه مثبت و مستقیم داشت(بوساتو و ویتوریو۱۶۰،۱۹۹۹). فورنهام و جکسون(۱۹۹۹) با یافتن همبستگی بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری، آشکارا بیان نموده اند که سبک های یادگیری زیر مجموعه شخصیت هستند. هاشــوی۱۶۱(۱۹۹۸) ادعـا کـردکـه بسیـاری از نـظریـه هـای سـبک هـای یادگیری بـر اسـاس ویژگی‌هـای شـخـصـیتی بوجود آمده اند (نقل از ژانگ۱۶۲ ،۲۰۰۱).
برخی از روانشناسان دیگر نیز در زمینه رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری بررسی‌هایی به عمل آورده اند، از جمله؛ آیزنک(۱۹۸۷؛ نقل از ژانگ، ۲۰۰۱) نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک های یادگیری رابطه وجود دارد. دراموند و استودارد۱۶۳ (۱۹۹۲؛ نقل از جکسون و جونز، ۱۹۹۶) گزارش نموده اند که بین سبکهای یادگیری و ویژگی های شناختی رابطه وجود دارد. جکسون و جونز (۱۹۹۶) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که بین سبک های یادگیری و ویژگی‌های شخصیتی رابطه وجود دارد. فورنه
ام و جکسون(۱۹۹۹) بیان نموده اند ویژگی های شخصیتی هالند ترجیحات شغلی افراد را بررسی می کنند، و سبکهای یادگیری کلب نیز ترجیحات شغلی و تحصیلی افراد را بررسی می‌کنند، بنابراین انتظار می رود که بین ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری رابطه وجود داشته باشد. در مقابل برخی از محققان (مانند هیگوس۱۶۴ و همکاران ،۱۹۸۷؛ نقل از عبادی،۱۳۸۴) نتایج معناداری بین متغیرهای فوق نیافته اند.

۲-۴ جمع بندی ونتیجه گیری
در این فصل مبانی نظری سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی سبک های یادگیری دیدیم که چندین نظریه جامع توسط نظریه پردازان علم روانشناسی ارائه شده است که استرنبرگ و گریگورنکو (۱۹۹۷) این نظریه ها را به صورتی جامع طبقه بندی کرده اند. آنها نظریه‌های مختلف ارائه شده به وسیله نظریه پردازان را تحت سه رویکرد کلی سبک‌های شناخت محور، شخصیت محور، و فعالیت محور طبقه بندی نموده اند که در این فصل به برخی از آنها پرداخته شد. صرف