قاصدک

پایان نامه درمورد ، ایزوترمهای، و…، &FTIRمورد

دانلود پایان نامه

ابتدا ساختار جاذبها با استفاده از SEM &FTIRمورد آنالیز قرار میگیرد. سپس اثر عوامل مختلف مانند pH، زمان تماس، میزان جاذب و… مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین سینتیک و ایزوترمهای مختلف فرایند مورد بررسی قرار میگیرد. در انتها نیز کارایی جاذبها برای تصفیه رنگ متیل اورانژ نشان داده خواهد شد. همچنین آنالیز جاذبها بعداز فرایند جذب توسط

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

پاسخی بگذارید