پایان نامه درمورد ، محلولی، گرفت.و، ۱۹

مختلف از ۱ تا ۱۹ به فاصله ۲ دقیقه انجام شد و به این ترتیب زمان بهینه تعیین شد. برای تعیین جرم جاذب بهینه، همان آزمون pH در شرایط زمان و pHبهینه تکرار شد و جرم های مختلف جاذب مورد آزمون قرار گرفت.و به همین ترتیب با تکرار آزمون در شرایط بهینه و با غلظت های مختلف محلول شاهد محلولی که در آن جذب به حالت ثبات می رسد مشخص شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *