Posted on

ی روی رنگ های آزو مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در شرایط غیر هوازی این سیستم ها می توانند همه رنگ را در زمان کوتاهی حذف کنند ]۲۰[.

فصل سوم
مواد و روش های آزمایش

مقدمه
در این فصل مواد و تجهیزات به کار گرفته شده برای آزمایش معرفی می شوند.
مواد و وسایل: