قاصدک

پایان نامه درمورد ، sim(‘anodepressure45’)، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

دانلود پایان نامه

Simulink and catching fitness value from block model
if ip(2,i)==5
sim(‘anodepressure5’)
elseif ip(2,i)==4.5
sim(‘anodepressure45’)
elseif ip(2,i)==4
sim(‘anodepressure4’)
elseif ip(2,i)==3.5
sim(‘anodepressure35’)
elseif ip(2,i)==3

  منابع پایان نامه درمورد fuel، cell، the، Lin

پاسخی بگذارید