قاصدک

پایان نامه درمورد دارد[۴۴].، FTIR، NH، ۵/۳۴۳۶،

دانلود پایان نامه

را در سل مایع قرار می دهند.

مدت زمان آزمایش: زمان طیف گیری بسیار کوتاه و در حد ثانیه است که تکرار اندازه‌گیری‌ها را میسر می‌سازد و بنابراین مدت زمان آزمایش بستگی به تعداد تکرار و نمونه ها دارد[۴۴].
تصویر FTIR از پلی پیرول در شکل ۴-۱ نشان داده شده است. پیک موجود در cm-1 5/3436، نشان دهنده پیوند کششی NH از حلقه پیرول

  پایان نامه درمورد the، of، ip، row

دیدگاهتان را بنویسید