Posted on

آماده سازی نمونه:
به ۳ روش انجام می شود:

پودر آن را به صورت قرص شفاف درآورده که به دلیل غلظت بالا جذب بالایی دارد که برای رقیق کردن نمونه آنرا با پودر KBr می سایند و به شکل قرص شفاف در می آورند.
نمونه ی ساییده شده را همراه با چند قطره روغن مخصوص بین دو قرص قرار می دهند.
نمونه را در حلال مناسب حل می کنند و محلول تهیه شده