قاصدک

پایان نامه درمورد شناساگر، الکتروشیمیایی، داشت.ارزیابی، ایزوترم

دانلود پایان نامه

مطابقت خوبی با ایزوترم فرندلیچ داشت.ارزیابی داده های تجربی نشان داد که جذب سطحی نیکل از معادله شبه درجه دوم پیروی می کند.
ماتریس های پلیمری رسانا به عنوان یک موضوع مفید و جالب برای آزمایشات در زمینه مطالعه شناساگر و مهندسی مولکولی بهبود یافت. پلیمرهای فعال الکتریکی رسانا مثل پلی پیرول بعضی خواص شیمیایی و الکتروشیمیایی را دارا

  منابع و ماخذ پایان نامه تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید