قاصدک

پایان نامه درمورد ظرفیت جذب

دانلود پایان نامه

q_t=(C_i-C_t)×V/m
که در آن :
Ci و Ct به ترتیب غلظت اولیه و غلظت در زمان t می‌باشد.V، حجم محلول(lit) و m،جرم جاذب(g) می‌باشد.
qe که ظرفیت جذب در حالت تعادلی می‌باشد از معادله زیرمحاسبه می‌شود :
)۳-۳(
q_e=(C_i-C_e )×V/m
که در آن Ci

  منابع و ماخذ پایان نامه آبگریز، برهمکنشهای، شناساگر، XAD-4

دیدگاهتان را بنویسید