قاصدک

پایان نامه درمورد :پرتو، شود.این، ،حاصل،

دانلود پایان نامه

نهایت به آشکار ساز می رسد )

تداخل سنج :پرتو به تداخل سنج وارد می شود جایی که رمز گذاری طیفی اتفاق می افتد.نتایج سیگنال تداخل از تداخل سنج خارج می شود.
نمونه :پرتو وارد محفظه نمونه می شود ، جایی که انعکاس یا بازتاب از سطح نمونه بسته به نوع آنالیز بدست آمده ،حاصل می شود.این جایی است که فرکانس های خاص انرژی که به صورت مشخصه

  پایان نامه درمورد generation، of، population، ng=number

پاسخی بگذارید