قاصدک

پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، تحلیلی-عددی، ، ارزیابی،

دانلود پایان نامه

عبارت دیگر پیل سوختی در ازای این مقادیر بالاترین راندمان خروجی را داشته باشد. پس از تعریف مقدار حداکثر منحنی توان به عنوان تابع ارزیابی، از نرم افزار نوشته شده در گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه برای تولید منحنیهای توان و پلاریزاسیون استفاده گردید. این نرم افزار که بر اساس حل تحلیلی-عددی است، ابتدا مقادیر عملکردی و همچنین مقادیر

  منبع پایان نامه درباره است]۲۲[.، بفرد، سادهتر، دسترستر

پاسخی بگذارید