Posted on

منحصر به فرد نمونه اند ، جذب می شوند
آشکار ساز : پرتوی نهایی از آشکار ساز برای اندازه گیری نهایی عبورمی کند.آشکار ساز ها به صورت ویژه ای که طراحی شده اند برای اندازه گیری سیگنال ویژه تداخل سنج به کار می روند
کامپیوتر : سیگنال اندازه گیری شده دیجیتال می شود و به کامپیوترجایی که تبدیل فوریه اتفاق می افتد فرستاده می شود
روش