پایان نامه درمورد MATLAB، %%%%%%%، Cathodepresssure=[A، B=ip(3,i);

tnes function %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for g=1:ng
for i=1:np
%%%%%%% catching fitnes from Lookup Table(2-D) in MATLAB Simulink %
A=ip(1,i);
B=ip(3,i);
Cathodepresssure=[A A;A A];
stacktemperature=[B B;B B];
%%%%%%% linked with MATLAB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *