قاصدک

پایان نامه درمورد MERCK، C14H14N3Na، O3، جدول(۳-۳):مشخصات

دانلود پایان نامه

O)x
MERCK
اسیدسولفوریک
H2SO4
MERCK
سود
NaOH
MERCK
آب مقطر
H2O

مشخصات متیل اورانژ:
این ماده به شدت رنگزا به صورت پودر نارنجی رنگ مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصات کامل آن در جدول زیر آمده است.
جدول(۳-۳):مشخصات متیل اورانژ
نام علمی
Methyl orange
فرمول شیمیایی
C14H14N3Na O3

  مقاله درموردتکرارپذیری، فرمانبرداری، تعقیب و گریز

پاسخی بگذارید