قاصدک

پایان نامه درمورد the، of، ip، row

دانلود پایان نامه

ip(2,ij)=3;
elseif ip(2,ij)=3.5
ip(2,ij)=3.5;
elseif ip(2,ij)=4
ip(2,ij)=4;
elseif ip(2,ij)=4.5
ip(2,ij)=4.5;
elseif ip(2,ij)=5
ip(2,ij)=5;
end
end

% the third row of the ip matrix dedicated for temperature
ip(3,:)=rand(1,np)*12+68;
%%%%%%%%%% fitnes

  پایان نامه درمورد پیرول،، پیرول:، شد،انجام، ۲گرم

پاسخی بگذارید