دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

 ۲-۱۸) شاخص‌های عملکردمطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است. مهم‌ترین بحث در رابطه با شاخص‌های ارزیابی عملکرد، متناسب بودن

Read more

تحقيق دانشگاهی – گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

در سال ۲۰۱۳ [۲۹]، از یک روش مقایسه گراف برای شناسایی الگوهای طراحی استفاده کرد. در [۲۹]، از تئوری چندریختی زیر گراف استفاده شد. در

Read more

منابع مقالات علمی : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

Precision : درصد درستی الگوهایی که شناسایی شده اند.(۲-۱): Accuracy درصد نمونههای الگو و بدون الگویی که به درستی با نام الگو یا بدون الگو

Read more

تحقيق – گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- …

مقدمه دراین فصل مختصری بروی مفاهیم و تعاریف اولیه روشهای دادهکاوی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینیکننده در این تحقیق خواهیم داشت. تکنیک های طبقه

Read more

دسته بندي علمی – پژوهشی : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- …

شکل۴-۱۲الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………۴۴شکل۴-۱۳الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..۴۶شکل ۴-۱۴ مراحل ایجاد مدلهای تصمیمگیری……………………………………..۴۹شکل ۵-۱ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55شکل ۵-۲ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار

Read more

فايل دانشگاهی – گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

مقدمه……………………………………………………………………………………………۵۲ کارایی یادگیری……………………………………………………………………………۵۲ جمع بندی…………………………………………………………………………………….۵۶ نتیجه گیری و کارهای آتی…………………………………………………………………..۵۸ فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….۵۹ چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………..۶۲ فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول۲-۱ماتریس درهم……………………………………………………………………………………………….۱۹جدول ۴-۱بخش

Read more