منبع تحقیق درمورد روابط بین الملل، اقتصاد کشور، مواد مخدر، نظام اجتماعی

فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶
فصل اول :کلیات تحقیق
۱) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۲) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۳ ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۴) سوالات و فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۵) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۶) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۷) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………………………………….۱۸
۸) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۹ ) تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۱۰) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱)مفاهیم جرائم سازمان یافته ………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۱-۱)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………………………………………… ۲۵ ۱-۲)جرائم سازمان یافته چیست؟………………………………………………………………………………………………۲۹
۱-۳)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………………………………………… ۴۰
۲)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………………………………………………۴۴
۲-۱) ریشه های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز……………………………………………………………………۴۴
۲-۲)تروریسم و سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………………….۴۷
۲- ۳)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..۵۵
۲-۴)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل…………………………………………………………………….۵۹
فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر
۱)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل …………………………………………..۶۷
۲)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………۷۱
۲-۱)مقدمهای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم………………………………………………………. ۷۱
۲-۲)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………………………………. ۷۳
فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل
۱)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته ………………………………………………………………………………………… ۹۰
۱-۱)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه…………………………………………………………………….. ۹۰
۱-۲)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………………………………………. ۹۳
۲)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ………………………………….. ۱۰۸
۳)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ……………………………………………… ۱۱۰
۳-۱)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر…………………………………………. ۱۱۵
فصل پنجم :نتیجه گیری
۱)جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۲) پاسخ به سئوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۳) پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

فصل اول

کلیات تحقیق

۱) بیان مسئله
جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»۱ است که از سوی سندیکای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است که با تبانی با یکدیگر و
برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتکاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند (بسیونی، ۱۳۷۳ ، ص ۱۵ ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختار یکپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل کاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (کاست
لز، ۱۳۸۰ : ۹۵).
از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود که به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می کنند. به بیان دیگر
تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتکاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد که جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند که به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی که مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است. نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،۱۳۸۹ ،ص ۹۸).
ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :
۱- برخورداری از سازماندهی و تشکیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم
سازمانی؛
۲- تمرکز و در عین حال تقسیم کار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛
۳- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشک و خشن
(ژوهانسن۲، ۲۰۰۳، ص۱۴).
۴- انجام جرایم تبهکارانه و سنگین که تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت
عمومی دارند؛
۵- سری بودن فعالیت ها؛
۶- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شرکای جرم؛
۷- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛
۸- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرک، افسران پلیس و
قضات)؛
۹- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛
۱۰- دارا بودن خصلت «فراملی»۳ و گسترش دامنه فعالیت آن به چندین کشور(حاجیانی،۱۳۸۹، ص ۱۱۱).
درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:
۱٫ شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
۳٫ ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
۴٫ ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه آنان می نشیند.
۲)اهمیت و ضرورت تحقیق
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.
زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.
یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج نابسامانی پدید نیاید.
در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.
وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و…وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *