منابع مقاله درمورد نقلاب رنگی، قرقیزستان، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی ایران

……………………………….۶۵
۲ – ۲ – ۶ جایگاه اکثریت در نظام اسلامی ……………………………………………………………………………………۶۸
۲ – ۲ – ۷ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی …………………………………………………………………………………۶۹
۲ – ۲ – ۸ ادله ی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………….۶۹
۲ – ۲ – ۹ ادله ی عقلی اثبات ولایت فقیه ……………………………………………………………………………………..۷۰
۲ – ۲ – ۱۰ اختیارات و مسئولیت های مطلقه ی فقیه ………………………………………………………………………۷۶
۲ – ۳ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
فصل سوم : بحران آفرینی در نظام های سیاسی به روش انقلاب رنگی
۳ – ۱ انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳ – ۲ انقلاب و ماهیت آن …………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳ – ۳ انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………………………………………۸۵
۳ – ۴ انقلاب های رنگی در کشورهای مدل ………………………………………………………………………………..۸۸
۳ – ۴ – ۱ انقلاب گل رز گرجستان …………………………………………………………………………………………….۸۸
۳ – ۴ – ۱ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب گل رز گرجستان ………………………………………………………۹۱
۳ – ۴ – ۱ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در گرجستان ………………………………………………………………………..۹۳
۳ – ۴ – ۲ انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………………………………………………..۹۴
۳ – ۴ – ۲ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب نارنجی اوکراین ……………………………………………………….۹۷
۳ – ۴ – ۲ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در اوکراین …………………………………………………………………………..۹۸
۳ – ۴ – ۳ انقلاب لاله ای قرقیزستان …………………………………………………………………………………………..۹۹
۳ – ۴ – ۳ – ۱ نقش عوامل خارجی در انقلاب لاله ای قرقیزستان ……………………………………………………۱۰۳
۳ – ۴ – ۳ – ۲ فرایند انقلاب مخملی در قرقیزستان ………………………………………………………………………۱۰۴
۳ – ۵ ویژگی های انقلاب رنگی ………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳ – ۶ تفاوت انقلاب رنگی و انقلاب کلاسیک …………………………………………………………………………….۱۰۵
۳ – ۷ اهداف آمریکا از ایجاد انقلاب رنگی چیست ؟ ……………………………………………………………………۱۰۷
۳ – ۸ زمینه های مساعد بروز نا آرامی های اجتماعی در ایران ………………………………………………………..۱۰۸
۳ – ۹ طراحی انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۳ – ۱۰ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
فصل چهارم : انقلاب رنگی در ایران
۴ – ۱ انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۴ – ۲ تاریخچه ی انقلاب رنگی در ایران …………………………………………………………………………………….۱۱۹
۴ – ۳ اتخاذ استراتژی انقلاب رنگی در ایران ……………………………………………………………………………….۱۲۰
۴ – ۴ عوامل زمینه ساز بحران …………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۴ – ۴ – ۱ نقش عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………………۱۲۳
۴ – ۴ – ۱ – ۱ موسسات و بنیادهای غربی حامی براندازی در ایران ………………………………………………….۱۲۳
۴ – ۴ – ۱ – ۲ رسانه های دیداری و شنیداری ……………………………………………………………………………..۱۲۸
۴ – ۴ – ۱ – ۳ اقدامات آمریکا ………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
۴ – ۴ – ۲ عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱
۴ – ۴ – ۲ – ۱ کاندیداتوری میرحسین موسوی ……………………………………………………………………………۱۳۲
۴ – ۴ – ۲ – ۲ پیاده سازی نافرمانی مدنی جین شارپ …………………………………………………………………..۱۳۴
۴ – ۵ رمز گشایی شکست انقلاب رنگی در ایران ………………………………………………………………………..۱۳۹
۴ – ۶ جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰

فصل پنجم : نگاهی گذرا به برخی از بحران ها در انقلاب اسلامی ایران
۵ – ۱ بحران ها در انقلاب ……………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۵ – ۲ دوران رهبری حضرت امام خمینی ( ره ) …………………………………………………………………………..۱۴۳
۵ – ۲ – ۱ تسخیر سفارت آمریکا ……………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۵ – ۲ – ۲ خلق مسلمان …………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰
۵ – ۲ – ۳ بی ثبات سازی سیاسی ـ امنیتی بر پایه ی تعصبات قومی ـ مذهبی ……………………………………۱۵۵
۵ – ۲ – ۴ ملی گرایان و لیبرال ها ………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۵ – ۲ – ۵ ماجرای آیت ا… منتظری ……………………………………………………………………………………………۱۶۱
۵ – ۳ دوران رهبری حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) ……………………………………………………………۱۶۳
۵ – ۳ – ۱ غائله ی ۲۳ آبان ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۵ – ۳ – ۲ کوی دانشگاه و ۱۸ تیر ۷۸ ………………………………………………
…………………………………………۱۶۵
۵ – ۴ جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷
فصل ششم : بحران سال ۸۸ و مدیریت رهبر انقلاب در کنترل و مهار آن
۶ – ۱ مواجهه ی حضرت آیت ا… خامنه ای ( مد ظله ) با بحران سال ۸۸ ………………………………………….۱۷۲
۶ – ۲ اقدامات رهبری پیش از وقوع بحران …………………………………………………………………………………۱۷۵
۶ – ۲ – ۱ گفتمان سازی ………………………………………………………………………………………………………….۱۷۵
۶ – ۲ – ۲ توطئه ی بیگانگان و هشدارهای رهبری ……………………………………………………………………….۱۷۹
۶ – ۲ – ۳ القای وضعیت بحرانی و مواضع رهبری ……………………………………………………………………….۱۸۰
۶ – ۲ – ۴ مقابله با تشکیک در سلامت انتخابات ………………………………………………………………………….۱۸۳
۶ – ۲ – ۵ شور و هیجان و مجادله های انتخاباتی قبل از ۲۲ خرداد ………………………………………………….۱۸۵
۶ – ۲ – ۶ مدیریت فضای ملتهب بعد از مناظره ها و واکنش به نامه ی آقای هاشمی رفسنجانی ……………۱۸۸
۶ – ۳ اقدامات رهبری در حین بحران ………………………………………………………………………………………..۱۸۹
۶ – ۳ – ۱ سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی ………………………………………………………………………۱۸۹
۶ – ۳ – ۲ قانون فصل الخطاب است …………………………………………………………………………………………۱۹۲
۶ – ۳ – ۳ استراتژی گفتگوی مستقیم با مخالفان ………………………………………………………………………….۱۹۳
۶ – ۳ – ۴ روشنگری و شفاف سازی در برابر بحران …………………………………………………………………….۱۹۶
۶ – ۳ – ۵ هشدار و نصیحت ……………………………………………………………………………………………………۲۰۶
۶ – ۳ – ۶ اخطار و اتمام حجت ………………………………………………………………………………………………..۲۱۰
۶ – ۳ – ۷ جدا کردن صف مردم از بحران آفرینان ………………………………………………………………………..۲۱۳
۶ – ۳ – ۸ مدارا ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۴
۶ – ۳ – ۹ قاطعیت در برخورد با عوامل اغتشاش …………………………………………………………………………۲۱۵
۶ – ۴ اقدامات رهبری بعد از بحران …………………………………………………………………………………………..۲۱۸
۶ – ۴ – ۱ بازخوانی بحران ۸۸ و بصیرت افزایی …………………………………………………………………………..۲۱۸
۶ – ۴ – ۲ مقابله با برنامه ریزی های بعدی دشمن ………………………………………………………………………..۲۱۹
۶ – ۴ – ۳ تبیین زوایای بحران ۸۸

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *