دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران- قسمت …

۱)حاکمیت قانون فرصتهای برابر و احترام به حقوق و منافع سایر گروه ها و نهادهای مدنی۲)استقلال نهادهای مدنی در شکل گیری و کنشگری مدنی ۳)

Read more

تحقیق – آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید …

مقدّس شماری آرمان‌های رسمی حاکمیّت؛ برخورد سبعانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت؛ محدود شدن آزادی‌های فردی، به ویژه آزادی بیان.(جعفرزاده، ۲۰۰۷). پر واضح است که

Read more

بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

جمع‌بندی یافته‌های پژوهشنتایج تحلیل‌های انجام شده در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:– در بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه

Read more

مقاله دانشگاهی – بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش وجه …

به منظور بررسی تفاوت چهار گروه در دانش قبلی از آزمون تحلیل و اریانس (ANOVA) یک راهه استفاده شد. نتایج آزمون لوین حاکی از برقراری مفروضه

Read more

دسترسی متن کامل – بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

توجه: حجم نمونه در تمام گروه های آزمایشی ۲۰ نفر بود.در بخش تحلیل اکتشافی داده‌ها آمارههای توصیفی مربوط به عملکرد آزمودنی‌ها در هر یک از

Read more