بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۲۹

. حبیب الله پیمان، همان، ص ۲۹-۲۸ و رکن زاده آدمیت، همان، ص ۷-۴۴۶٫ ↑   . علل سقوط رضا شاه، ص ۷۵٫ ↑   . همان،

Read more

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۲۰

روش های مبتنی بر نتیجه     ۱- کمتر جهت‌گیری ذهنی دارد.۲- عملکرد فردی را به عملکرد سازمانی متصل می‌کند.۳- تنظیم اهداف دوجانبه را ترغیب

Read more

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت ۱۹

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳٫   قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫   قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و

Read more