بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۶

اشتراک دانش به عنوان یک فرایند پیچیده اما ارز ش آفرین، بنیاد و زیربنای بسیاری از استراتژ یهای سازما نها است (ریج[۶۲]، ۲۰۰۵) تسهیم دانش

Read more

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۳۲

. ماری ترز، شهسواران کوهسار، سفرنامه نواحی جنوبی ایران و ایل قشقایی، ترجمه محمد شهبا، تهران: پیراسته، ۱۳۷۶؛ ص ۹۶٫ ↑   . محمد ناصر صولت

Read more