متن کامل – جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوزیدهاaac(6ʹ) Ie aph(2ʹʹ) …

۲-خارج کردن دارو به واسطه پمپ های فعال: ژن های مقاومت در برابر تتراسایکلین tetL وtetK هستند. ژن tetK با منشأ استافیلوکوکوسیلوکوکوس اورئوس ،در ایزوله های

Read more

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد …

عملکرد سازمانی .۰۵۱ .۰۶۹ .۷۴۷ .۴۵۵ .۰۶۸ ۴-۳-۳-۴) فرضیه ۴: سرمایه ارتباطی بر عملکرد سازمانی در شرکت تراکتورسازی تاثیر دارد.برای آزمون این فرضیه از مدل

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد بنتیس …

۲-۵) یافته های پژوهشامروزه عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفاٌ بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش

Read more

تحقیق – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل …

۴-۱-۳-۴) شاخص‌های توصیفی سرمایه ارتباطی:برای متغیر سرمایه ارتباطی، میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، مینیمم و ماکزیمم محاسبه و هیستوگرام آن رسم شده است. نمرات

Read more

بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد …

شرکت تراکتورسازی ایران، سازندهٔ انواع تراکتور، کامیونت و ابزار در تبریز است. این شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار قرار داشته و ظرفیت تولید ۲۰۰۰۰ دستگاه تراکتور، ۳۰۰۰۰ هزار

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل …

تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف، تحقیق کاربردی محسوب می‌شود زیرا پژوهش کاربردی پژوهشی است که نه در جهت ارضای کنجکاوی‌های ژرف پژوهشگر

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل …

تعیین روائی آزمونهای استخدامیبرنامه ریزی نیروی انسانیآموزش و تربیت کارکنانبهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنانایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد …

– ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه.– سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات.– خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی.– نتایج:

Read more