دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

 ۲-۱۸) شاخص‌های عملکردمطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است. مهم‌ترین بحث در رابطه با شاخص‌های ارزیابی عملکرد، متناسب بودن

Read more

تحقیق دانشگاهی – گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

در سال ۲۰۱۳ [۲۹]، از یک روش مقایسه گراف برای شناسایی الگوهای طراحی استفاده کرد. در [۲۹]، از تئوری چندریختی زیر گراف استفاده شد. در

Read more

تحقیق – گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- …

مقدمه دراین فصل مختصری بروی مفاهیم و تعاریف اولیه روش های دادهکاوی و معیارهای ارزیابی مدلهای پیش بینیکننده در این تحقیق خواهیم داشت. تکنیک های

Read more

منابع مقالات علمی : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

Precision : درصد درستی الگوهایی که شناسایی شده اند.(۲-۱): Accuracy درصد نمونه های الگو و بدون الگویی که به درستی با نام الگو یا بدون

Read more

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب

“چندبرچسبه”، با متوسط ۹۹٫۳% در دستهبندی “یکی درمقابل همه”و متوسط ۹۹٫۶% در دستهبندی “دو به دو” خروجی ابزارها را تصحیح میکند.فهرست مطالبعنوان صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………۸ فرضیات

Read more

فایل دانشگاهی – گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- قسمت …

مقدمه……………………………………………………………………………………………۵۲ کارایی یادگیری……………………………………………………………………………۵۲ جمع بندی…………………………………………………………………………………….۵۶ نتیجه گیری و کارهای آتی…………………………………………………………………..۵۸ فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………….۵۹ چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………..۶۲ فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول۲-۱ماتریس درهم……………………………………………………………………………………………….۱۹جدول ۴-۱بخش

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب- …

شکل۴-۱۲الگوی آذیین کننده……………………………………………………………………۴۴شکل۴-۱۳الگوی ترکیب…………………………………………………………………………..۴۶شکل ۴-۱۴ مراحل ایجاد مدلهای تصمیمگیری……………………………………..۴۹شکل ۵-۱ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار الگوهای طراحی ” SSA”…..55شکل ۵-۲ بهبود روی ابزار شناسایی خودکار

Read more

جستجوی مقالات فارسی – آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی …

محتوی معدنی استخوان افزایش زمان سرعت انقباض میوکیناز بدون تغییر سطح برش مقطعی استخوان افزایش آنزیم های گلیکولیتی فسفو فروکتور کیناز بدون تغییر آنزیم های

Read more