بخش­بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری­های جدید(موبایل­بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشه­ای

  168 1.5.مروری کلی بر تحقیق.. 168 2.5.خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق.. 170 1.2.5.نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران

Read more