بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران …

. 98 5-2           نتیجه گیری.. 98 5-3           پیشنهادات… 99 6                فهرست منابع. 100 7                پیوست.. 103 فهرست جداول جدول ‏2‑1 شواهد تجربی بین المللی درباره

Read more