پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، رضایتمندی، لیگ برتر فوتبال

رضا صادقی که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند.

و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم

یاری نموده اند.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه تماشاگران باشگاه های استان تهران (استقلال، پرسپولیس، راه آهن، نفت) حاضر در لیگ برتر فوتبال در دوره چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران در سال (۱۳۹۳- ۱۳۹۴) و همچنین بنا بر نظر اساتید و متخصصین ۵۰ نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه با گرایش مدیریت ورزشی) تشکیل می دهند.. به دلیل نامحدود بودن جامعه (تماشاگران) تعداد کل نمونه ها با استفاده از فرمول حجم نمونه ۳۸۴ نفر به دست آمد. همچنین برای نمونه کارشناسان تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه (۵۰ نفر) بود .روش گردآوری داده ها به دو صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفت. از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شد که شامل چهار بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی از قبیل نام تیم، سن، میزان تحصیلات، سابقه هواداری و میزان حضور می باشد. بخش دوم که یک پرسشنامه توسعه یافته بود برگرفته از مقاله پژوهشی زبیت عبدالرشید و سعدیتل ابراهیم (۲۰۰۲) بود که مربوط به بررسی نگرش افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها می شد. بخش سوم که برگرفته از مقاله پژوهشی بخشنده و همکاران (۱۳۹۱) بود مربوط به تعیین وضعیت باشگاه ها از نظر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه کارشناسان و تماشاگران می شد. و بخش آخر که برگرفته از پرسشنامه الیور (۱۹۸۰) بود که مربوط به رضایتمندی تماشاگران می شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از ۱۰ نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که همگی توانایی پرسشنامه ها را تأیید کردند. همچنین به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از شاخص پایایی درونی ضریب (ضریب آلفای کرونباخ) در یک مطالعه مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از اعضای جامعه استفاده شد که این نتایج به دست آمد: پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی با ضریب آلفای کرونباخ ۵۸/۰، پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با ضریب آلفای کرونباخ ۸۴/۰ و پرسشنامه رضایتمندی تماشاگران با ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/۰ به دست آمد.. در مجموع ۴۳۴ پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت ۴۱۸ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. محقق در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده نمود. که داده های مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و داده های حاصل از پرسشنامه ها به منظور آزمون فرضیه ها به وسیله آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران و کارشناسان رابطه ای مثبت وجود دارد.. بر اساس یافته های پژوهش میزان همبستگی بین چهار ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی تماشاگران بدین شرح است: بعد اقتصادی ۲۸۱/۰ = r، بعد قانونی ۲۹۴/۰ = r، بعد اخلاقی ۳۶۶/۰ = r و بعد بشر دوستانه ۴۲۴/۰ = r می باشد که تمامی این مقادیر با توجه به تعداد نمونه که ۳۶۸ نفر می باشد به لحاظ آماری در سطح معناداری ۰۱/۰ P معنادار می باشد. همچنین نظر کارشناسان نیز این یافته ها را تایید می کند به طوری که میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی از دیدگاه کارشناسان بدین شرح می باشد: بعد قتصادی ۳۰۳/۰، با بعد قانونی ۴۱۱/۰، با بعد اخلاقی ۴۸۰/۰ و با بعد شردوستانه ۳۹۸/۰ می باشد که تمامی این مقادیر در سطح ۹۵% اطمینان معنادار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین نگرش کارشناسان نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه ها و رضایتمندی آنان (۳۸۸/۰ = r) که در سطح ۰۱/۰ P معنادار می باشد، وجود دارد که نظر تماشاگران نیز این یافته ها را تأیید می کند (۱۰۸/۰ r-، ۰۵/۰ P)، اما با توجه به نتایج تحقیق بین نگرش تماشاگران نسبت به مسئولیت اجتماعی و حضور آنان در ورزشگاه رابطه ای معنادار وجود نداشت چرا که نظر کارشناسان نیز این نتایج را تأیید می کند. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق باشگاه های لیگ برتر از نظر وضعیت مسئولیت اجتماعی از نظر کارشناسان و تماشاگران در سطح متوسطی قرار دارند، همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارشناسان و تماشاگران نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر مثبت است. با توجه به این یافته ها به مدیران باشگاه ها توصیه می شود به فعالیت های مسئولیت اجتماعی توجه کرده و آن را به عنوان یکی از اهداف باشگاه در برنامه های خود قرار دهند.
کلید واژه ها : مسئولیت اجتماعی، باشگاه فوتبال، لیگ برتر، رضایتمندی تماشاگران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
۱- ۱: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱ – ۲ : بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………….۳
۱ – ۳ : اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۶
۱ – ۴ : اهداف تحقیق ……………
…………………………………………………………………………………………. ۸
۱ – ۴ – ۱: هدف کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۸
۱ – ۴ – ۲ : اهداف اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………………….۸
۱ – ۵ : فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۹
۱ – ۶ : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ………………………………………………………………………….. ۹
۱ – ۶ – ۱ : مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………………….. ۹
۱ – ۶ – ۲ : رضایتمندی ……………………………………………………………………………………………. ۱۰
۱ – ۶ – ۳ :حضور در ورزشگاه …………………………………………………………………………………. ۱۰
۱ – ۶ – ۴ : تماشاگران …………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱ – ۶ – ۵ : کارشناسان …………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱ – ۶ – ۶ : لیگ ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲ – ۱ : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲ – ۲ :تاریخچه و تعاریف مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………..۱۴

۲ – ۳ : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ……………………………………………………. ۱۶
۲ – ۴ : ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها از نظر سازمان ملل ………………………………… ۱۷
۲ – ۵ : موانع اجرای مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………. ۱۷
۲ – ۶ : مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ………………………………………………………………………… ۱۸
۲ – ۷ : چارچوب های مطرح شده در پیشینه تحقیق ……………………………………………………………….. ۲۰
۲ – ۷– ۱ : چارچوب سه سطحی وود …………………………………………………………………………. ۲۰
۲ – ۷ – ۲: چارچوب کارول ……………………………………………………………………………………… ۲۱
۲ – ۷– ۳ : چارچوب ذینفعان ……………………………………………………………………………………. ۲۶
۲ – ۷ – ۴ : چارچوب لانتوس …………………………………………………………………………………… ۲۷
۲ – ۸ : دیدگاه ها و نظرات رایج در مورد مسئولیت اجتماعی ………………………………………………….. ۲۷
۲ – ۸– ۱ :آلبرت کار و دیدگاه به حداکثر رساندن سود ………………………………………………… ۲۷
۲ – ۸ – ۲ : میلتون فریمن و دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین …………………………………….. ۲۸
۲ – ۸ – ۳ : ادوارد فریمن و دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی …………………………….. ۲۸
۲ – ۸ – ۴ :کارول و دیدگاه خدمات اجتماعی …………………………………………………………….. ۲۹
۲ – ۸ – ۵ : پارتول و مارتین و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………. ۲۹
۲ – ۸ – ۶ : ستی و مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………. ۳۰
۲ – ۸– ۷ : مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ………………………………………………………………… ۳۰
۲ – ۸ – ۸ : کلارسون و توجه مسئولیت اجتماعی به ذینفعان ……………………………………………. ۳۱
۲ – ۸ – ۹ : واتاو و مفهوم مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………. ۳۱
۲ – ۸– ۱۰ :آندرواستارک و مسئولیت اخلاقی مدیران …………………………………………………… ۳۲
۲ – ۸– ۱۱ :آندرسون و رونالدچی رابرت و مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی …………………. ۳۲
۲ – ۸ – ۱۲ : فریدمن و مسئولیت اقتصادی ………………………………………………………………….. ۳۲
۲ – ۸ – ۱۳ :کارول و هرم مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………. ۳۳

۲ – ۸ – ۱۴: استیفن رابینز و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۳
۲ – ۸ – ۱۵ : درک فرنچ و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۳
۲ – ۸ – ۱۶ : پیتر دراکر و مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………. ۳۳
۲ – ۸ –۱۷ : مایکل پورتر و مارک کرامر و مسئولیت انسان دوستی ………………………………….. ۳۴
۲ – ۹ : دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ……………………………………….. ۳۴
۲ – ۹ – ۱ : دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ………………………………………………… ۳۵
۲ – ۹ – ۲ : دیدگاه های

منبع مقاله با موضوع سیستم اطلاعاتی، شرکت ایران خودرو، سرویس گرا

های مربوط به حمل و نقل قطعات و محصولات خارج از شرکت، توزیع محصولات و کلیه امور مربوط به جابه جایی ها قرار می گیرد.
لازم به ذکر است از آنجا که بررسی هر یک از بخش های فوق نیازمند تحقیقات گسترده ای می باشد، تمرکزمان بیشتر بر روی بخش تولید قطعات خواهد بود.

۴-۳ طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو
همانطور که بیان شد، شرکت ایران خودروشامل یک دفتر مرکزی و شعباتی در دیگر نقاط جغرافیایی می باشد. در این مطالعه موردی، تمرکز اصلی بر روی سازمان مرکزی می باشد. چرا که عملیات اصلی شرکت، در دفتر مرکزی انجام می شود و از این رو طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را برای این سازمان در نظر می گیریم.
این شرکت مایل است در جهت هماهنگ سازی شعب مختلف با دفتر مرکزی تغییراتی را ایجاد کند. لذا در نظر داریم تا با توجه به مزایای معماری سرویس گرا از جمله یکپارچه سازی، سیستم اطلاعاتی طراحی شده در فصل قبل را در این سازمان تطبیق داده و طراحی را مجددا انجام می دهیم.برای اینکه بتوان سیستم اطلاعاتی را برای این شرکت به صورت سرویس مدیریت کنیم نخستین گام، تفکیک فرایندها و انتساب آن ها به سرویس های پیش بینی شده در فصل پیش است. فرایند اصلی کسب و کار در شرکت ایران خودرو بدین صورت است که شرکت، برای تولید محصولاتاز شعبات زیر مجموعه استفاده می کند.

۴ – ۳- ۱ مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی
همانطور که در شکل ۴-۱ مشخص است، به هنگام ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی، اقدامات لازم جهت بررسی هویت او انجام می گیرد. بدین شکل که چنانچه کاربر جدید بوده، و اطلاعات او قبلا ثبت نشده باشد، در فرم مربوطه ثبت اطلاعات شخصی کاربر، اعم از (نام، نام خانوادگی، ایمیل و …) توسط کاربر صورت می گیرد. این اطلاعات ثبت شده ی کاربر توسط سیستم مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت وجود اشتباهاتی هشدارهای لازمه جهت رفع آن ها به کاربر داده شود. با این ترتیب برای کاربر جدید، پروفایلی ایجاد شده، و اطلاعات مربوطه ذخیره سازی می گردد. پس از ثبت کامل اطلاعات کاربر، نام کاربری و رمز عبور برای او ارسال می گردد. از طرف دیگر، چنانچه اطلاعات کاربر قبلا در سیستم ثبت شده باشد (به عبارتی کاربر دارای نام کاربری و رمز عبور باشد)، با ورود این نام کاربری و رمز عبور می تواند وارد سیستم شده و در صورت لزوم اطلاعات خود را ویرایش کند. چنانچه کاربر در حین ورود به سیستم اطلاعاتی رمز عبور خود را فراموش کرده باشد، این امکان توسط سیستم فراهم شده است تا با ورود آدرس ایمیل و تلفن خود، رمز عبور برای او فرستاده شود. تا بدین صورت بتواند به سیستم Log inکند. سرویس های قابل استخراج، و روند جریان ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۴-۲٫ فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی
۴ -۳ -۲مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)
برای تولید محصول، واحد تولید از انبار(مواد اولیه)،مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت می کند، در صورت عدم وجود مواد لازم به واحد تدارکات اطلاع می دهد، به عبارتی سرویس دانه ریز بررسی وجود/ عدم وجود اجناس موردنیاز در انبار(مواد اولیه) مسئول انجام این عمل می باشد. واحد تدارکات پس از خریداری کالای موردنیاز، اقلام خریداری شده را در data storeذخیره می کند، واحد کنترل کیفیت، بعد از کنترل کیفیت اقلام خریداری شده، آن ها را به انبار (مواد اولیه) تحویل می دهد و پس از خرید، توسط واحد انبار قبض صادر می شود که این عملیات توسط سرویس خرید مواد اولیه مورد نیاز انجام می شود. در شکل ۴-۲ روند جریان اطلاعات نشان داده شده است.

شکل ۴-۳٫ فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)

۴ – ۳ – ۳ مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو
خط موردنظر انتخاب می شود و پس از تعیین نوع درخواست، موجودی لحظه ای قطعات مشاهده می شود و با توجه به فرمول تعریف شده، تعداد قطعات موردنیاز جهت تغذیه محاسبه می شود. درخواست به انبار تولیدی ارسال می شود و انباردار با مشاهده درخواست ها، قطعات را جداسازی می کند که سرویسی عملیات گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی را فراهم می سازد. قطعات پس از خروج از انبار، به مسئول تغذیه خط تحویل داده می شود. هنگام خروج قطعات از انبار، بارکدهای روی بسته ها و پالتها توسط بارکدخوان خوانده شده و اطلاعات ثبت می گردد. در این صورت تغییر قطعه درخواست شده توسط اپراتور تغذیه، اگر تغییر قبل از تائید انبار باشد، می توان بر روی درخواست تغییر ایجاد کرده و درخواستی را ویرایش یا اضافه کرد ولی چنانچه انباردار درخواست را تائید نموده باشد، اپراتور تغذیه خط قادر به تغییر لیست درخواستی نخواهد بود و باید درخواست دیگری صادر و به انبار اطلاع دهد که این کار توسط سرویس ویرایش درخواست قطعات انجام می گیرد. روند جریان اطلاعات در خواست قطعه از انبار در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۴-۴٫ فلوچارت درخواست قطعه از انبار

۴ -۳ – ۴ مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو
مطابق شکل ۴ – ۵ پس از ذخیره سازی سفارشات مشتریان، سفارشات ذخیره شده پیش از انتخاب برای اجرا شدن اولویت بندی (سرویس اولویت بندی) می شوند.
اطلاعات سفارش انتخابی به واحد انبار جهت بررسی وضعیت موجودی / عدم موجودی ارسال می گردد. (به عبارت
ی عاملی مسئول بررسی وضعیت موجودی انبار به واسطه ی سیستم می باشد). چنانچه مشتری در هر مرحله از سفارش خواستار کنسل کردن سفارش درخواستی باشد، سرویسی عملیات حذف اطلاعات مربوطه را انجام می دهد. همچنین درصورتی که مشتری خواستار هرگونه تغییراتی در سفارش موردنظرش باشد، توسط سرویسی اطلاعات سفارش ویرایش می شود و سپس توسط مشتری تائید نهایی می شود. اطلاعات سفارش به واحد مالی ارسال و در data storeذخیره می شود. واحد فروش برای مشتری فاکتور صادر میکند. با فراخوانی سرویس پرداخت هزینه سفارشات، مشتری هزینه را پرداخت می کند. بعدازآماده سازی محصول درخواستی، برای تحویل به مشتری به بخش فروش ارسال می شود. درصورت عدم وجود سفارش دیگری رسید فروش به انبار تحویل داده می شود.

شکل ۴-۵٫ فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو

۴-۳-۵ مدل فرایند پرداخت مشتری
پس از اجرای سفارشات برای دریافت محصول درخواستی، باید پرداخت هزینه ی سفارش اجرا شده توسط مشتریان ایران خودرو،انجام شود. برای این منظور ابتدا توسط سرویس صدور صورتحساب، صورتحساب صادر می شود.پس از ارسال اطلاعات به بخش مالی، چنانچه مشتری مشمول تخفیف باشد،درمحاسبه صورتحساب،به اندازه ی میزان تخفیف از کل هزینه کسرمیگردد.پس ازصدور صورتحساب وارسال آن برای مشتری، مشتری بایستی اقدام به پرداخت هزینه کند. بدین منظورسرویسی مسئولیت پرداخت آنلاین هزینه هارابرعهده دارد.تنهادرصورتی سفارش به مشتری تحویل داده می شود که پرداخت صورت حساب به صورت کامل انجام گرفته باشد. از این رو پس از ثبت میزان هزینه ی پرداختی توسط مشتری، عاملی مسئول کنترل وضعیت پرداختی مشتریان می باشد به نحوی که در صورت پرداخت کامل صورتحساب، وضعیت پرداخت در data storeبه حالت وضعیت کامل بروزرسانی شده و در غیر این صورت ضمن ثبت وضعیت ناکامل به منظور پرداخت میزان هزینه باقیمانده، گزارشی از وضعیت پرداخت به بخش فروش ارسال می گردد تا پس از برقراری ارتباط با مشتری، پرداخت میزان هزینه باقیمانده را پیگیری کند.

شکل ۴-۶٫ فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو

۴-۳-۶مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو
پس از پرداخت هزینه توسط مشتری، محصول تهیه شده بایستی به مشتری تحویل داده شود. در صورتی که مشتری محصول خود را در زمان تعیین شده دریافت نکرده باشد، با اعلام عدم دریافت، پیگیری های لازم و ارتباط با مشتری، توسط بخش فروش انجام می گیرد و با دریافت تائیدیه ی دریافت از جانب مشتری، وضعیت دریافت محصول در data store تحت عنوان سفارش تحویل داده شده به مشتری ذخیره می شود. و پس از خروج کالا از کارخانه فاکتوری توسط واحد فروش صادر می شود. در شکل ۴ – ۶ این روند جریان اطلاعات نشان داده شده است.

شکل۴- ۷ فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو

۴ – ۳ -۷ مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو
شرکت ایران خودرو با در نظر داشتن این هدف که نگهداری مشتری به مراتب مهم تر از بدست آوردن مشتری است، تیم ویژه ای (بخش پشتیبانی) را مسئول رسیدگی به مشکلات مشتریان پس از فروش محصولات کرده است . مشتریان پس از دریافت سفارش (سفارشات) خود، هر یک از خدمات مورد نیازشان را با انتخاب و در قالب پیغامی در سیستم مورد نظر ثبت می کنند. همانطور که در شکل ۴ – ۷ نمایش داده شده است، پس از بررسی پیغام های بازخوردی مشتری در راستای محصول با کد مشخص، چنانچه پیام بازخوردی مشتری شکایت باشد، اطلاعات به بخش پشتیبانی جهت رفع مشکل فرستاده می شود.
پس از انجام هر یک از خدمات مورد نیاز مشتری و برقراری ارتباط با او، چنانچه خواسته مشتری برآورده شده باشد، وضعیت رفع مشکل در datastore ذخیره می شود و در غیر اینصورت پیگیری مجدد صورت می گیرد. بدین ترتیب با فراخوانی سرویسی، سیستم قادر به رسیدگی به بازخوردهای دریافتی مشتریان و بررسی وجود / عدم وجود خدمات پس از فروش در راستای سفارش تحویل داده شده خواهد بود.

شکل ۴ – ۸ فلوچارت پشتیبانی مشتریان ایران خودرو

۴-۴ مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
در بخش قبل سرویس های کاری را مشخص کردیم. برای هر یک از این سرویس ها می توان عملیات آن ها را تعیین کرد و بر اساس نیاز عملیات، پیام های لازم را ساخته و به ورودی و خروجی های عملیات سرویس های کاری در مشخصه سرویس ها تشخیص دهیم. عملیات مرتبط با هر سرویس کاری در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.

جدول ۴-۱ عملیات مربوط با هر سرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو
توضیحات
سرویس کاری
عملیات
ورود مشتری به سیستم(Log in)
Login customer
Login_customer
Logout_customer
ثبت اطلاعات مشتری جدید
Create Customer
Create_ customer
Edit_ customer
رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور
Forget Pass
Forget_ Pass
اولویت بندی سفارشات
Priority Order
Priority_ Order
کنسل کردن سفارش
Delete Order
Delete_ Order
بررسی موجودی انبار
Check Inventory
Check_ Inventory
بررسی تغییر/ عدم تغییر محصول درخواستی
Check
ChangeRequestProduction
Edit_ExistentOrder
Insert_ExistentOrder
پرداخت هزینه سفارشات
Paymant Cost Order

Paymant_Cost Order

صدور صورتحساب
Issue Invoice
Calculate_prise
Check_Discount
پرداخت آنلاین
Payment Online
Payment_ Online
بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب
Check Paymant

Check_Paymant
بررسی وضعیت تحویل محصول به مشتری
Deliver Product
Deliver_Product
بررسی وجود/عدم وجود اجناس مورد نیاز در انبار
Check
Existentmaterialneeded

In warehouse
Check_
Existentmaterial_needed

بررسی پیغام بازخوردی مشتری
)بررسی وجود / عدم وجود شکایت مشتری از سفارش دریافتی(
Check
ComplainMessage
Check_
ComplainMessage
بررسی وضعیت رفع مشکل مشتری
Check
ComplainObviatatoin
Check_ ComplainObviatatoin
خرید مواد اولیه مورد نیاز
BUY requiredarticle ;
BUY _requiredarticle ;
ویرایش درخواست قطعات
Edit
Request smithereens
Edit
Request_smithereens
گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی
Reporting warehousing
Of send request

منبع مقاله با موضوع سرویس گرا، سیستم اطلاعاتی، دارایی ها

کاری سازمانی، سرویس ارکستریشن، هماهنگی و نحوه ی قرار گرفتن (چیدمان) چندین سرویس است که به عنوان یک سرویس منحصر به فرد نمایش داده می شوند. توسعه دهندگان از سرویس ارکستریشن (با به کارگیری ابزارهای ارکستریشن سرویس کسب و کار) به منظور پشتیبانی از خودکارسازی فرایندهای کسب و کار به واسطه ی اتصال سست های اتمی ضروری هستند، اجرا می کند، و یک واسط سطح بالا، برای فرایندهای ترکیب شده، فراهم می کند. به طور کلی در رویکرد ارکسترازیسیون، مجموعه ای متمرکز از منطق های جریان کاری تعامل بین حل هایی را مجددا” برای خودکار سازی خود توسعه دهند. منطق جریان کاری که در ارکسترازیسیون وجود دارد، متشکل از قوانین متعدد، شرایط و رویدادهایی است که مشخص می کند، چگونه اعضای دیگر با گره ی مرکزی تعامل داشته باشند، تا بتوان یک وظیفه ی خاص را انجام داد. در شکل ۳-۱ نحوه ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی نشان داده شده است. سرویس ها در میان سیستم های اطلاعاتی مختلف سازمان استفاده می کنند. به عبارتی دیگر، ترکیبی از تعاملات (فعال سازی یک سرویس راه دور ) سرویس ها، با هدف ایجاد سرویس های کسب و کار سطح بالاتر است. سرویس ارکستریشن به واسطه تبادل پیغام ها در حوزه ی سیستم های اطلاعاتی سازمان کار می کند. از آنجائیکه سرویس های منحصر به فرد برای برقراری ارتباط با سرویس های دیگر برنامه ریزی نشده اند،برای اینکه این گونه از سرویس ها بتوانند همان گونه که کاربر نهایی درخواست کرده است اجرا شوند، بایستی پیغام ها بر اساس منطق کسب و کار از پیش تعیین شده ای مبادله شوند. که این کار معمولا با به کارگیری موتور پیغام گذاری مثل ESB که قادر به تبدیل پیغام ها و مسیریابی آن ها می باشد، انجام می شود. موتور ارکستریشن به عنوان یک هاب عمل می کند که سرویس ها را از افراد و سیستم ها درخواست کرده، و آن ها را به سرویس های کسب و کار جدید و بهبود یافته تبدیل می کند و بدین ترتیب فرایند مورد نظر اجرا می شود. به عبارتی، یک موتور ارکستریشن، منطق سیستم اطلاعاتی را که برای هماهنگ کردن سرویس های اتمی ضروری هستند اجرا میکند و یک واسط سطح بالا برای فرآیندهای ترکیب شده فرآهم می کند.
به طور کلی در رویکرد ارکسترازیسیون مجموعه ای متمرکز از منطق های جریان کاری، تعامل بین سرویس های مختلف را تسهیل می کند. در این رویکرد، فرایندهای مجزا دیگر نیازی ندارند تا راه حل هایی را مجددا برای خودکار سازی خود توسعه دهند. منطق جریان کاری که در ارکسترازیسیون وجود دارد، متشکل از قوانین متعدد، شرایط و رویدادهایی است که مشخص می کند، چگونه اعضای دیگر با گره ی مرکزی تعامل داشته باشند، تا بتوان یک وظیفه ی خاص را انجام داد. در شکل ۳-۲، نحوه ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی نشان داده شده است.

شکل ۳-۲٫ ارکسترازیسیون سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا ] ۱۷ [

به منظور فراهم کردن انعطاف پذیری، یک زبان ارکستریشن وب سرویس (WebserviceOrchestration Language) برای توصیف جریان های کاری می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این توصیفات ارکستریشن می توانند به واسطه ی موتورهای ارکستریشن تفسیر شوند.
انجمنSOA دو مشخصه ی رقابتی برای ارکستریشن وب سرویس ها ارائه داده است. BPEL (Business Process Management Language) (زبان مدیریت فرایند کسب و کار)، اولین مشخصه ی در دسترس است. صنعت تقریبا زبان اجرایی فرایند کسب و کار برای وب سرویس ها را پذیرفته است که با عنوان های WS-BPELو یا BPEL هم برای مدت کوتاهی و توسط کمپانی های بزرگ مثل مایکروسافت، اوراکل، و SAP پشتیبانی شده است. WS-BPEL یک استاندارد برای ارکستریشن است که به منظور ایجاد سرویس های جدید از وب سرویس های موجود مورد استفاده قرار می گیرد. آن چیزی که ارکستریشن و در نتیجه WS-BPEL انجام می دهد، این است که امکان تعریف یک سرویس جدید از سرویس های موجود را برای یک کاربر فراهم می کند و نتیجه را به عنوان یک سرویس ارائه می دهد.
همانطور که گفته شد، یک مدل سرویس ارکستریشن، به یک کنترل کننده مرکزی مثل ESB، برای پیوند دادن (اتصال) سرویس ها نیاز دارد. ESBو دیگر پلتفرم های یکپارچه سازی، فرایند سرویس ارکستریشن را ساده تر کرده، و نیاز به کدنویسی را حذف می کنند. ESB ها یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی سازمان را فراهم کرده و به عنوان ارکستر هایی عمل می کنند که امکان ارتباط سرویس ها با یکدیگر را فراهم می کنند.
وجود چنین پلتفرمی با قابلیت های سرویس ارکستریشن بالا، یک اولویت مهم برای سازمان هایی است که در جستجوی این هستند که سیستم هایشان را بر اساس معماری سرویس گرا بنا کنند.
کاریگرافی به معنای پردازش های توزیع شده بین چند فرآیند است که بدون یک رهبر مرکزی با هم تعامل دارند یا چندین موتور فرایندی که در کنار و هم سطح هم اجرا می شوند و با همکاری هم هدفی را محقق می سازند. نمونه این موضوع در پردازش های توزیع شده و یا فعالیت های بین سازمانی که هر دو طرف با مشارکت هم به دنبال یک هستند دیده می شود.

۳-۴ متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
همزمان با ظهور معماری سرویس گرا به عنوان رهیافت برتر، و لحاظ کردن آن در حوزه ی طراحی و توسعه ی سیستم های اطلاعاتی، متدولوژی هایی نیز برای طراحی این سیستم ها بر اساس SOA گسترش پیدا کردند.
در رابطه با مبحث متدولوژی ها، متدهای IBM، به لحاظ کیفیت بالاتر، کاملترین مجموعه ی ارائه شده در حوزه ی معماری های سرویس گرا می باشند. در میان متدهای این شرکت، SOMA با
در نظر گرفتن اهداف کسب و کار سازمان، به عنوان یک ورودی مهم، مناسب ترین متدولوژی برای تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم های اطلاعاتی سرویس گرا، به شمار می آید. که یک لینک ارتباطی بین نیازمندی های کسب و کار و راه حل های فناوری اطلاعات فرآهم می کند. این متد، تکنیک های کلیدی ای را مشخص کرده، و ساختار شکست کار را توصیف می کند. این ساختار شکست کار، شامل فعالیت ها، و ورودی ها _ خروجی ها برای فعالیت ها، به منظور تحلیل و طراحی سرویس ها، و جریان های موردنیاز در ایجاد محیط های سرویس گرا می باشد. در واقع تمرکز اصلی این متد بر روی همین سرویس ها، مولفه های آنها و جریان ها می باشد. و از دستورالعمل های uml، برای مدلسازی سیستم استفاده می کند.
با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، تمرکز ما در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، شناسایی فرآیندها و استخراج سرویس های مورد نیاز، و نمایش روند جریان اطلاعات، به منظور پشتیبانی استراتژی های سازمان و ارتباط واحدها، با بهره گیری از متدولوژی SOMA می باشد.

۳-۴-۱ فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA
فاز شناسایی سرویس ها یکی از بحرانی ترین فازها در موفقیت پروژه های معماری سرویس گرا می باشد. در این فاز نیازمندی های کسب و کار شناخته شده، و پوشش داده می شوند. هدف این فاز، تولید مجموعه ای از سرویس ها کاندید، برای پروژه های سرویس گرا و مشخص کردن عملیات آن ها ست. یعنی فرآیندهای اصلی کسب و کار را به منظور شناسایی سرویس ها تجزیه و تحلیل می کنیم. همچنین، علاوه بر سرویس ها، عناصر کلیدی دیگری نیز شناسایی می شوند که مولفه ها، و جریان هایی را که، ما بیشتر بر شناسایی سرویس ها تمرکز داریم هستند. برای شناسایی سرویس های کاندید، تحلیل گر در مورد استفاده از راهبردها و روش های مختلف تصمیم گیری می کند. تجربه نشان داده است که بهترین کار برای شناسایی سرویس ها به کارگیری چند تکنیک است.
به منظور شناسایی سرویس ها به عنوان اولین فاز این متد، چندین تکنیک به کار رفته اند که این تکنیک ها عبارتند از :
• تجزیه دامنه ( تجزیه و تحلیل بالا به پایین )۹
• تجزیه و تحلیل دارایی های موجود (تجزیه و تحلیل پایین به بالا )۱۰
• مدلسازی سرویس – هدف۱۱
۳-۴-۱- ۱ تکنیک سرویس – هدف
یکی از تکنیک های مورد استفاده در این متد برای شناسایی سرویس ها، تکنیک سرویس – هدف می باشد که یک لینک کلیدی بین اهداف کسب و کار، فناوری اطلاعات از طریق پیگیری سرویس ها اهداف کسب و کار فرآهم می کند (یعنی سرویس ها مستقیما با اهداف کسب و کار پیوند خورده اند). اهداف کسب و کار معمولا در روشی بیان می شوند که بسیار سطح بالا هستند. شناسایی و پیوند دادن یک سرویس به این اهداف بلند مرتبه سخت و اغلب غیر ممکن است. از این رو در این تکنیک، اهداف اصلی کسب و کار برای طراحی سیستم مورد نظر بررسی شده، و این اهداف، به زیر اهدافی تجزیه می شوند که به منظور برآورده ساختن اهداف بالاتر، باید در گام اول، این زیر اهداف مشاهده شوند.و این تجزیه تا جایی ادامه پیدا می کند که به عنوان یک فانکشن IT برای تعریف این زیر هدف به کار می رود، دست پیدا کنیم.
به عبارتی، مدلسازی سرویس – هدف، از رویکردی استفاده می کند که چالش ها، فرصت ها، استر اتژی هاو اهداف سازمان را مد نظر قرار داده، ولی در نهایت اهداف کسب و کار را که مرتبط با محدوده ی پروژه ی مدنظر است شناسایی می کند. و این اهداف به زیر هدف هایی که مرتبط با هدف اصلی است تجزیه می شوند.
این تجزیه ی سلسله مراتبی از اهداف کمک می کند تا زیر اهداف شناسایی شده به بهترین نحو به سرویس ها نگاشت شوند. ضمن این کار بسیار مهم است که در حین کار، فاکتورهای کارایی کلیدی (KPI) شناسایی شوند تا تعیین کنند که تا چه اندازه راه حل های سرویس گرایی ای که مورد استفاده قرار گرفته است، موثر بوده است. KPI ها با هدف تطبیق سرویس ها با اهداف کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. با این مدلسازی، بهترین اهداف کسب و کار را که تغییر در آن ها تاثیر چشم گیری بر کسب و کار دارند، شناسایی می شوند. این کار ضمنا، امکان رویای محقق شدن اهداف توسط سرویس ها را نیز فراهم می آورد. GSMمحدوده ای که کاربر را در گیر می کند، به خوبی مشخص می کند و تعیین می کند که این بخش های کسب و کار نیاز به تغییر برای سرویس گرایی دارند. سرویس هایی که نتیجه می شوند، می توانند توسط برنامه های کاربردی مختلف موجود در سازمان، و توسط پیغام هایی، در داخل یا خارج سازمان، در خواست شوند.

۳– ۴- ۱- ۲ تکنیک تجزیه دامنه
این تکنیک بر تجزیه و تحلیل بالا به پایین دامنه ی کسب و کار و مدلسازی فرآیندهای کسب و کار تمرکز دارد. دامنه ی کسب و کار به نواحی عملیاتی ای تفکیک می شوند تا بتوان دید ثابتی نسبت به متغیر داشت. عنصر کلیدی نواحی عملیاتی، توابع کسب و کار هستند. مجموعه ی منتخب از نواحی عملیاتی، تامین کننده نگاهی پیمانه ای به کسب و کار است. در واقع دامنه ها و نواحی عملیاتی آن ها، اتصالات اولیه هستند که تحت نظارت معماری سرویس گرا صورت می گیرد و در نهایت مالک سرویس ها خواهند بود. در این تکنیک، معمولا فرآیندها شناسایی شده اند و سلسله مراتب فرآیند ها شکل می گیرند تا تجزیه دامنه محقق شود. در واقع یک فرآیند، یک گروه از فعالیت های مربوطه است که از منابع سازمان، در جهت فرآهم کردن نتایج تعریف شده در پشتیبانی اهداف سازمان استفاده می کند. زیر فرآیندها و فعالیت ها، کاندیدهای خوبی برای سر
ویس ها هستند و از این نظر سیستم را برای تغییرات آتی بسیار سازگار می سازند.
۳-۴-۱-۳ تجزیه و تحلیل دارایی های موجود
در این تکنیک، از رویکرد پایین به بالا برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود که از دارایی های موجود مثل برنامه های کاربردی سفارشی موجود، پکیج ها و سیستم های قدیمی به منظور تشخیص سرویس ها بهره می گیرد. تمرکز بر دارایی ها است که نقش کلیدی در فرآیندهای کسب و کار دارند. در هنگام تجزیه و تحلیل سیستم های موجود، توصیه به انجام یک نگاشت دانه درشت می شود که در آن عملیات کسب و کار در برنامه های موجود، به فرآیندهای کسب و کار، نگاشت می شوند. و بدین ترتیب تعیین می کند که کدام مرحله از فرآیند می تواند توسط برخی عملیات در برنامه های کاربردی موجود تعریف و شناسایی شوند. در این تکنیک همچنین، با شناسایی سیستم های موجود می توانیم سرویس های جدید را شناسایی کنیم.

۳-۵

منبع مقاله با موضوع سیستم اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

کسب و کار شناخته شده است. در این راستا برونسپاری فرایندهای کسب و کار به عنوان یکی از متداولترین اشکال برونسپاری به شمار می آید. در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای منطقهای و جهانی برونسپاری فعالیتهای سازمانی را شروع کرده و همچنین امروزه بسیاری از سازمانها اقدام به برونسپاری برخی از فعالیتهای خود به عنوان یک رویکرد راهبردی نمودهاند. فرایند برون سپاری برخی از فعالیتهای سازمان بواسطه پیچیدگی و عدم قطعیت موجود در این فرایند، نیازمند صرف زمان و دقت کافی برای جلوگیری از شکست این فرایند در سازمان است. این مسئله خود نیازمند مدیریت قوی در حوزه برونسپاری در سازمان است. در واقع برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکلی در فرایند برونسپاری بایستی اقدام به تصمیمات راهبردی در این حوزه و در نتیجه انتخاب استراتژیهای مناسب سازمان در امر برونسپاری نمود. برون‌سپاری باعث کاهش هزینه های اجرایی و بالا بردن بهره وری در کسب و کار های کوچک و بالا بردن توان رقابتی آنها می شود. امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن حیطه فعالیتها، در صورتی مقدور خواهد بود که بخشی از وظایف به خارج از سیستم برون سپاری گردد. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاری بخشی از فعالیتهای محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده، که منجر به کاهش نرخ یکپارچه سازی عمودی میشود ] ۱۲ [ .
برخی از محققان، بیشتر در حوزه تولید و مدیریت زنجیره تأمین، برون سپاری را چیزی بیش از تکامل مطالعات در حوزه ساخت یا خرید نمی دانند.
در گذشته، برون سپاری زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که سازمانها نمی توانستند خوب عمل کنند. در رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند، با مشکل مالی روبرو بودند و یا از نظر فن آوری عقب و شکست خورده بودند. امروزه سازمانهایی که کاملا موفق هستند نیز از این ابزار برای تجدید ساختار سازمانهایشان استفاده می کنند و مدیران این سازمانها به عنوان یک موضوع حیاتی این موضوع را درک کرده اند که ایجاد قابلیت های کلیدی برای برآورده نمودن نیازهای مشتری ضروری است و باید در این راه تلاش نمایند.
دیگر محققان، عموما در حوزه مدیریت عملیات خدمات، آن را یک روند انقلابی و جهشی که در چند سال گذشته آغاز گشته است می دانند. یکی از تئوری هایی که در اکثر منابع به آن در مورد منشأ برون سپاری اشاره می شود، تئوری هزینه مبادله می باشد و از این رو سرچشمه دانش برون سپاری به حدود هفتاد سال قبل بر می گردد.
در طول این هفتاد سال چندین تئوری در رشته های مختلف توسعه یافته اند که به طور مکرر در مطالعاتی که امروزه در مورد برون سپاری وجود دارد، به طور خلاصه به آنها اشاره می شود. ۱۰ تئوری که از آنها بیشتر در مقالات و منابع علمی به عنوان ریشه های برون سپاری یاد می شود به شرح زیر می باشند:
۱٫ تئوری هزینه مبادله
۲٫ دیدگاه بر اساس منابع
۳٫ تئوری عامل اصلی
۴٫ تئوری ادغام عمودی
۵٫ مدیریت استراتژیک
۶٫ اقتصاد تکاملی
۷٫ دیدگاه ارتباط
۸٫ اقتصاد صنعتی
۹٫ تئوری هم ترازی استراتژیک
۱۰٫ تئوری شایستگی اصلی
عموما در تحقیقات مربوط به برون سپاری چهار پرسش متداول مد نظر قرار می گیرد که عبارتند از:
۱٫ چرا باید برون سپاری کنیم؟
۲٫ کدام فعالیت ها و فرآیند ها باید برون سپاری شوند؟
۳٫ عوامل اصلی موفقیت در ارتباط با برون سپاری کدامند؟
۴٫ چگونه باید این برون سپاری را هدایت کنیم؟
برون‌سپاری باعث کاهش هزینه های اجرایی و بالا بردن بهره وری در کسب و کار های کوچک و بالا بردن توان رقابتی آنها می شود.
با توجه به گزارش گارتنر بازار برون‌سپاری در سال ۲۰۰۳، در کشور آمریکا معادل ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
مراحل ۱۰ گانه گارتنر جهت موفقیت در برون سپاری
• جا انداختن تفکر برون‌سپاری به عنوان یک روش عملی
• همراستا کردن تمام فعالیتهای مرتبط با برون‌سپاریبا راهبردهای کسب و کار
• داشتن توقعات واقع بینانه از کسب سود قبل از اقدام به برون سپاری
• بالا بردن ارزش خدمات منعطف در مقابل خدمات ثابت
• انتخاب روشهای تحویل سازگار با اهداف تجاری و کسب وکار سازمان
• تعریف محرکها و روش ارتباطی به جهت حصول سود دو جانبه
• مذاکرات پی در پی جهت اتخاذ معامله برنده-برنده
• ارائه راه حلهای تجاری بر مبنای شبکه تولیدکنندگان
• توسعه و پیاده سازی روشهای مدیریت توزیع متمرکز
• ایجاد تعادل میان نظارت و اعتماد در روابط برون سپاری

۲-۱۱ سیستم اطلاعاتی
همان طور که می دانیم همزمان با ظهور فن آوری، و حضور آن در سازمان ها، توسعه ی سیستم های اطلاعاتی نیز روز به روز افزایش یافت. دیوید و السون، یک سیستم اطلاعاتی را به عنوان یک سیستم یکپارچه به منظور ارائه ی اطلاعات برای پشتیبانی عملیات، مدیریت، و تصمیم گیری در یک سازمان تعریف کرده اند. به عبارتی دیگر می توان گفت که یک سیستم اطلاعاتی، عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره و توزیع اطلاعات در یک سازمان. این اطلاعات بسته به نوع سیستم اطلاعاتی برای تصمیم گیری، کنترل، ساخت محصول
ات جدید و … مورئ استفاده قرار می گیرند. داده های جمع آوری شده از سازمان یا محیط خارج از آن، به عنوان ورودی یک سیستم اطلاعاتی به شکلی با معنا پردازش شده، و خروجی به افراد یا فعالیت هایی که از آنها استفاده می کنند منتقل می شود. برخی از سیستم های اطلاعاتی عبارتند از سیستم پردازش تراکنش۵، سیستم اطلاعاتی مدیریت۶، سیستم تصمیم یار۷، سیستم اطلاعاتی اجرایی۸ و …]۴۱[.
توسعه ی سیستم اطلاعاتی به طور عمده بر روی کارایی فرایندهای کسب و کار و به صورت غیر مستقیم، بر روی برآورده کردن نیازمندی های مورد تقاضای سازمان تمرکز می کند.
امروزه تمامی سیستم‌های تولیدی به روشنی بیانگر این نکته‌اند که مفاهیم و ساختار کار آنها، از ایده «آدام اسمیت» مبنی بر تخصصی شدن کار و شکسته شدن یک کار به کارهای کوچک‌تر، گرفته شده است. تخصصی شدن کارها، تولید انبوه محصولات استاندارد شده را امکان‌پذیر می‌سازد.
مفهوم سیستم تولید یکپارچه، تنها شامل عناصر درون سازمان نبوده و از عناصری متعدد تشکیل شده است که در یک سوی آن تامین‌کنندگان مواد و قطعات و در سوی دیگر، مشتریان قرار دارند.
برای عملکرد موثر این سیستم‌ها، در طراحی آنها باید یکپارچه‌سازی بیشتر فعالیت با هم و کاهش لایه‌های سلسله مراتبی را مدنظر قرار داد. کندی جریان اطلاعات و یا ناکافی بودن آن بین واحد تولید و دیگر واحدها نظیر بازاریابی یا تحقیق و توسعه، مسئله‌ای رایج در شرکت‌های تولیدی است. برای بیشینه کردن کارایی سازمان، تمامی کارکردها به جای این‌که به تنهایی بهینه‌سازی شوند باید به صورت یکپارچه‌ با هم در تعامل باشند.
بیشتر سیستم‌های اطلاعات در محیط‌های تولیدی، برنامه‌های کاربردی تخصصی هستند که سعی دارند تکنولوژی‌های پیشرفته تولید را با استفاده از رایانه، قابل استفاده و کنترل کنند.
سیستم اطلاعات جامع تولید در پی آن است که این برنامه‌های کاربری تخصصی و جزیره‌ای مهندسی، تولیدی و تجاری را در قالب یک سیستم اطلاعاتی جامع یکپارچه ترکیب کند.
در این راستا با شناخت تهدیدات و فرصت‌های محیطی، قابلیت‌ها ی این‌گونه سیستم‌ها، استراتژی طراحی و توسعه آنهاست. همچنین خواهیم دید که چگونه این سیستم‌ها به عنوان سلاحی رقابتی به‌کار گرفته می‌شوند.

۲-۱۲ کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید
سیستم اطلاعات جامع تولید، جایگزینی قدرتمند برای کسب مزیت رقابتی بوده و وضعیت جاری و تکنولوژی اطلاعات را با هم درمی‌آمیزد. این سیستم، حرکت به سوی یکپارچگی کامل تکنولوژی تولید و استراتژی کسب و کار را در یک سیستم اطلاعاتی نشان می‌دهد و شامل تمامی کارکردهایی است که یک شرکت تولیدی باید دارای آنها باشند.
نمونه این کارکردها، ماجول‌های تحلیل بازار، کنترل کیفیت، مدیریت کیفیت و پشتیبانی از تصمیم‌گیری است. سیستم اطلاعات جامع تولید، قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات را فراهم ساخته و انعطاف‌پذیری در تولید محصولات را تسهیل می‌بخشند.
با استفاده از این سیستم‌ها، طراحی و حمایت از استراتژی‌های رقابتی در یک سازمان، قابل دستیابی بوده و می‌توان از عهده تغییرات در تکنولوژی، منابع و مسئولیت‌ها برآمد.
امروزه تمامی سیستم‌های تولیدی به روشنی بیانگر این نکته‌اند که مفاهیم و ساختار کار آنها، از ایده «آدام اسمیت» مبنی بر تخصصی شدن کار و شکسته شدن یک کار به کارهای کوچک‌تر، گرفته شده است. تخصصی شدن کارها، تولید انبوه محصولات استاندارد شده را امکان‌پذیر می‌سازد.
مفهوم سیستم تولید یکپارچه، تنها شامل عناصر درون سازمان نبوده و از عناصری متعدد تشکیل شده است که در یک سوی آن تامین‌کنندگان مواد و قطعات و در سوی دیگر، مشتریان قرار دارند.
برای عملکرد موثر این سیستم‌ها، در طراحی آنها باید یکپارچه‌سازی بیشتر فعالیت با هم و کاهش لایه‌های سلسله مراتبی را مدنظر قرار داد. کندی جریان اطلاعات و یا ناکافی بودن آن بین واحد تولید و دیگر واحدها نظیر بازاریابی یا تحقیق و توسعه، مسئله‌ای رایج در شرکت‌های تولیدی است. برای بیشینه کردن کارایی سازمان، تمامی کارکردها به جای این‌که به تنهایی بهینه‌سازی شوند باید به صورت یکپارچه‌ با هم در تعامل باشند.
بیشتر سیستم‌های اطلاعات در محیط‌های تولیدی، برنامه‌های کاربردی تخصصی هستند که سعی دارند تکنولوژی ‌های پیشرفته تولید را با استفاده از رایانه، قابل استفاده و کنترل کنند.
سیستم اطلاعات جامع تولید در پی آن است که این برنامه‌های کاربری تخصصی و جزیره‌ای مهندسی، تولیدی و تجاری را در قالب یک سیستم اطلاعاتی جامع یکپارچه ترکیب کند.
به کارگیری موفق یک IS مستلزم درک کامل کسب و کار و محیط تحت حمایت سیستم اطلاعات است. لازمه ی چنین موفقیتی، برخورداری مدیران از دانش و تخص صهای لازم برای حمایت از سیستم ها و نیز جریان اطلاعات در درون و بیرون سازمان برای غنی سازی سیستم ها است.
تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه سیستم های اطلاعاتی واحد های تولید سازمان صورت گرفته است. در یکی از تحقیقات یک مجموعه ای از روش ها برای استفاده سیستم اطلاعاتی در واحد های مختلف تولید در نظر گرفته شده است که منجر به رقابت پایدار می شود. به کارگیری سیستم اطلاعاتی ممکن است یک نقش مهم در هر گام از فرایند تولید و برون سپاری بازی کند

Stevens معتقد است که میزان پیشرفت به به کارگیری IS د
ر هر گام توسعه ای بستگی دارد. علاوه بر این، او ادعا می کند که یک رویکرد یکپارچگی واحدهای مختلف تولید، می تواند موانع موجود بین عملیات و سازمان ها را حذف کند. و به کارگیری IS می تواند ارتباط بین توابع و سازمان ها را تقویت کند.
Bowersoxبیان می کنند که فرایند یکپارچگی واحدهای مختلف تولید، باید از یکپارچگی داخلی به یکپارچگی خارجی با تامین کنندگان و مشتریان پیش برود، چنین یکپارچگی داخلی و خارجی می تواند توسط اتوماسیون پیوسته و استاندارد سازی از هر تابع لجستیک خارجی و توسط اشتراک گذاری اطلاعات کارآمد و ارتباط استراتژیک با تامین کنندگان و مشتریان تکمیل شود.
بهبود هر یک از عملیات داخلی، در یکپارچگی واحدهای مختلف تولید، باید پیش از اتصال خارجی، با تامین کنندگان و مشتریان در گام یکپارچگی خارجی و به کارگیری IS ممکن است یک فاکتور بسیار مهم باشد.
Earl اظهار می کند که IS باید بالقوه به یک سلاح استراتژیک در حداقل یکی از موارد زیر باشد:
۱٫ به دست آوردن مزیت رقابتی
۲٫ بهبود بهره وری و عملکرد
۳٫ فعال کردن روش های جدید مدیریت و سازماندهی
۴٫ توسعه کسب و کارهای جدید
این مشاهده

منبع مقاله با موضوع سرویس گرا، معماری سرویس گرا، اصول طراحی

تعامل سرویسها و معنی دار بودن آن، آنهاباید اطلاعاتی را مبادله کنند.بنابراین یک چارچوب ارتباطاتی که دارای قابلیت ایجاد ارتباط دارای اتصال سست باشد موردنیازاست. یک چارچوب برای این منظور، پیام رسانی است.

۲-۶-۳ چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند.
پس ازآنکه سرویسی پیامی را میفرستد، دیگرکنترل آن رادراختیار ندارد. به همین دلیل است که سرویس هابه پیام ها نیاز دارند تا بعنوان واحد مستقل ارتباطی باقی بمانند. این به معنای آن است که پیام ها نیز مانند سرویس ها باید خود مختار باشند. به همین دلیل میزانی از هوشمندی را دارا هستند تا بتوانند در بخشهای مختلف پردازش خود را مدیریت کنند.

۲-۶-۴چگونه سرویس ها طراحی می شوند.
اصول سرویس گرایی مسائل مرتبط بامواردزیرراتحت پوشش قرارمی دهد(این اصول درادامه معرفی خواهند شد).
الف- چگونه سرویس هاطراحی میشوند؟
ب- ارتباط بین سرویسهاچگونه بایدتعریف شود؟ (شامل تعیین چگونگی تبادل پیامها یاهمان الگوی تبادل پیام MEP)
پ- چگونه باید پیامهاراطراحی کرد؟
ت–چگونه توصیف سرویس ها طراحی می شوند؟

۲-۶-۵ توصیفات سرویسها
هرسرویسی که می خواهد نقش دریافت کننده پیام را داشته باشد باید توصیف سرویس را به همراه داشته باشد. هرتوصیف پیام نقطه اتصالی ازفراهم کننده سرویس رادراختیارقرارمی دهد و دارای تعریفی رسمی از واسط این نقطه اتصال است (تا درخواست کنندگان بتوانند ازساختار پیامی که می بایست برای دریافت خدمات به سرویس دهنده ارسال کنند،آگاه شوند) وهمچنین محل سرویس را (که برای استفاده کنندگان شفاف خواهد بود) معین می کنند.

۲-۷ ویژگی های معماری سرویس گرا
از آنجایی که تعریف رسمی واحدی برای معماری سرویس گرا وجود ندارد، هیچ مجموعه رسمی واحدی از اصول طراحی بر مبنای سرویس گرایی وجود ندارد. با این حال، مجموعه ای از اصول طراحی در سطح سرویس توسط افرادی نظیر Erl و Mcgovern معرفی شده اند که بر سرویس گرایی انطباق مناسبی دارند و عبارتند از] ۲۹[ :
• سرویس ها معمولا یک دامنه یا وظیفه کاری را نمایش می دهند.
• سرویس ها دارای طراحی ماژولار (پیمانه ای) هستند.
• سرویس ها دارای وابستگی ضعیف اند.
• سرویس ها قابل کشف اند.
• محل سرویس ها برای سرویس گیرندگان شفاف است.
• سرویس ها مست
• سرویس ها دارای استقلال داخلی اند.
• قل از روش انتقال هستند.
• سرویس ها مستقل از پلت فرم هستند.
• سرویس ها قابل استفاده ی مجدد هستند.
• سرویس ها قابل ترکیب اند.
در معماری سرویس گرا منظور از اتصال سست، قابلیت تعامل بین سرویس ها به صورت مستقل از کد نویسی و مکان سرویس هاست. به گونه ای که سرویس ها در زمان اجرا می توانند تغییر مکان داده و روال های داخلی خود را تغییر دهند. سرویس ها ماژول هایی از کسب و کار هستند که می توانند توسط پیام هایی درخواست شوند و در نرم افزارهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. یک نمونه از سرویس می تواند انجام یک درخواست روی داده مانند دریافت یا ذخیره ی اطلاعات باشد. سرویس ها در یک زبان استاندارد توصیف می شوند و فعالیت ها و فرایندهای کسب و کار را پشتیبانی می کنند. سرویس هایی که از استانداردهایی مثل یو دی دی آی۲، دبلیو اس دی ال۳، سواپ۴ استفاده می کنند، عمومی ترین نوع سرویس هایی هستند که امروزه در دسترس می باشند. این سرویس ها به راحتی می توانند ترکیب شوند تا مجموعه ای از فرآیندهای کسب و کار مستقل را شکل دهند. ویژگی مستقل از سکو بودن معماری سرویس گرا این امکان را فراهم کرده است تا هر کاربر، از هر سیستمی و یا هر نوع سیستم عامل و زبان برنامه نویسی می تواند به سرویس ها دسترسی پیدا کند] ۲۹ [.
سازمان های مختلف در بخش های گوناگون، معماری سرویس گرا را به دلیل قابلیت آن در بهبود فرآیندهای کسب و کار سریع، و انعطاف پذیری را ایجاد کنند.
به طور کلی برخی از مزایای به کارگیری معماری سرویس گرا عبارتند از:
• یکپارچه سازی برنامه های موجود
• بهبود یکپارچه سازی داده ها
• سرعت بخشیدن به توسعه ی برنامه های کاربردی سفارشی
• سهولت برون سپاری جهانی
• تسریع در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و …]۳۰[.

۲-۸ تعریف گذرگاه سرویس
تعاریف متفاوتی در منابع گوناگون برای گذرگاه سرویس سازمانی ارائه گردیده است که تعدادی از آنها به شرح زیر می باشد:
* ESB به عنوان یک لایه هوشمند، توزیع شده، تعاملی و پیام رسان برای اتصال برنامه های کاربردی و سرویس هایی که معمولا به صورت توزیع شده از طریق زیرساخت های ارتباطی سازمان ها با هم ارتباط دارند، عمل می کند]۳۱[.
* مجموعه ای از استاندارها جهت ارائه یک زیرساخت عملیاتی و قدرتمند برای پشتیبانی عملیات یکپارچه سازی برنامه های کاربردی توزیع شده]۳۲[.
* ESB به عنوان یک معماری است که از ترکیب وب سرویس، پیام رسانی میان افزار، مسیریابی هوشمند و تبدیل اطلاعات بدست می آید]۳۳[.
* ESB به عنوان متصدی و مسئول مسیریابی، تبدیل و کنترل ارتباطات بین ارائه کننده و مصرف کننده خدمات می باشد]۳۴ [.
* ESB یک الگوی معماری و یک کلید مهم واساسی در اجرای زیرساخت های معماری سرویس گرا می باشد، در واقع ESBشرایطی برای تعامل بین سرویس های ناهمگن و رابط های کاربری که دارای عدم تطابق هستند فراهم می نماید]۳۵[.
ESB یک سیستم مبتنی بر استانداردهای توزیع شده پیام رسانی همزمان و یا غیرهمزمان توسط میان افزارها می باشد که قابلیت
همکاری و تعامل امن بین برنامه کاربردی سازمان ها را با استفاده از XML، وب سرویس، رابط های کاربری و مسیریابی مبتنی بر قوانی فراهم نموده و به یکپارچه سازی سرویس ها در میان چندین برنامه کاربردی در داخل و خارج سازمان کمک می کند. این امر از طریق ایجاد گذرگاهی استاندارد و ارائه تطبیق دهنده هایی برای تبادل اطلاعات بین برنامه ها صورت می گیرد.

شکل ۲-۳٫ ارتباط بین برنامه های کاربردی مختلف در ] ESB 36[

2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری
از ویژگی های مهم استفاده از ESB حل مشکل توسعه سیستم در روش ارتباط نقطه به نقطه است. همان گونه در بخش هایی فبلی هم مطرح گردید جهت برقراری ارتباط به صورت نقطه به نقطه برای N برنامه کاربردی نیاز به N(N-1)/2 ارتباط می باشد که این روش در سازمان های نسبتا بزرگ و بزرگ اصلا مناسب نبوده و قابل اجرا نمی باشد. نکته مهم در برقراری ارتباطات بین برنامه های کاربردی کاربردی در روش ESB این است که برای ارتباط از یک گرگاه مشترک استفاده می گردد و برنامه ها به صورت مستقیم با هم ارتباط ندارند. در واقع تعداد ارتباطات مورد نیاز برای برقراری تعامل بین برنامه برای N برنامه برابر با تعداد آنها، یعنی N می باشد که نسبت به روش نقطه به نقطه بسیار ساده تر و بهینه تر می باشد.

شکل ۲-۴٫ ارتباط غیر مستقیم بین برنامه های کاربردی با استفاده از قابلیت مسیریابی پیام در ] ESB 37 [

برای ارتباط غیر مستقیم بین برنامه های کاربردی از طریق یک گرگاه مشترک در ESB علاوه بر کاهش تعداد ارتباطات موردنیاز برای تعامل برنامه ها مزایای دیگری نیز دارد که از جمله می توان به مواردی از قبیل نگهداری و بروزرسانی ساده تر سیستم یکپارچه و همچنین افزایش چابکی در پیاده سازی ساختار یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمان اشاره نمود.

۲-۸-۲ تبدیل پروتکل انتقال
عدم تطابق پروتکل های ارتباطی در برنامه های کاربردی سازمان، یکی دیگر از مشکلات موجود در یکپارچه سازی برنامه های کاربردی در سازمان ها می باشد و دلیل آن توسعه برنامه ها در سازمان ها و عدم استفاده از پروتکل های یکسان در پیاده سازی آن ها می باشد به نحوی که ممکن است در برخی موارد عدم تطبیق پروتکل های ارتباطی در نرم افزار ارائه دهنده سرویس و نرم افزار مصرف کننده سرویس رخ دهد. استفاده از پروتکل یکسان توسط کلیه برنامه های کاربردی سازمان در عمل دارای محدودیت های فراوان بوده و غیر قابل اجرا می باشد.

شکل ۲-۵٫ برقراری ارتباط بین برنامه های کاربردی با پروتکل های انتقال مختلف با استفاده از پیاده سازی گرگاه سرویس سازمان ] ESB 37 [

2-8-3 تبدیل پیام
موارد دیگری که در پیاده سازی ESB مدنظر قرار گرفته و برای آن راه حل ارائه گردیده است، تبدیل پیام ها و حل مشکل عدم تطبیق فرمت پیام ها و داده ها می باشد. یکی از مشکلاتی که در یکپارچه سازی برنامه های کاربردی در سازمان ها وجود دارد این است که فرمت داده ها و پیام ها در مصرف کننده سرویس و فرمت مورد نیاز برای تامین کننده سرویس با یکدیگر تفاوت دارد و در نتیجه این امر مانع برقراری یا ارتباط و تبادل داده ها بین برنامه ها می گردد.
بنابراین یکی دیگر از کارکردهای اصلی که باید توسط ESB ارائه گردد، تبدیل پیام ها و یا داده ها می باشد. هنگامی که این قابلیت با دو قابلیت اصلی دیگر یعنی مسیریابی و تبدیل پروتکل های ارتباطی ترکیب شود، در نتیجه برنامه های کاربردی می توانند به راحتی و بدون نیاز به تطابق پروتکل ها و فرمت پیام ها و داده ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

شکل ۲-۶٫ با استفاده از ESB برنامه های کاربردی می توانند حتی زمانی که فرمت پیام ها و پروتکل های ارتباطی متفاوت دارند، با یکدیگر تعامل داشته باشند] ۳۷ [

۲-۸-۴ ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس
با توجه به مطالب مطرح شده در قسمت قبلی، ESBویژگی های کلیدی ذیل را ارائه می دهد ] ۳۷ [:
مسیریابی مبتنی بر محتوا و متن
تبدیل پروتکل های انتقال
تبدیل پیام ها و داده ها

سرویس و امکاناتی که با استفاده ازESBفراهم می گیرد فراتر از برقراری اتصال و تعامل بین برنامه های کاربردی می باشد و با استفاده ازESBسرویس های ارزش افزوده ای نیز حاصل می گردد که تعدادی از آن ها در ادامه بیان می گردد] ۳۸[:
* فراهم کردن امکان اتصال
* مسیریابی هوشمند
* تامین امنیت و قابلیت اطمینان تعامل
* مدیریت سرویس
* نظارت و ثبت رخدادها

۲-۸-۵ اجزای گذرگاه سرویس
به منظور اجرای ویژگی ها و وظایف مطرح شده برای ESBتعدادی از مولفه ها و اجزا در ساختار تشکیل دهنده آن مورد نیاز می باشد که ضمن نمایش آن ها در شکل شماره ۳-۱۹ تعدادی از آن ها در ادامه بیان می گردد] ۳۹ [:
* سازگارکننده ها: از اجزای اصلی ESBهستند وشرایطی را فراهم می آورند تا ESBبتواند با ورودی/ خروجی متفاوت تعامل داشته باشد.به ازای هر مصرف کننده و یا ارائه دهنده سرویس، یک سازگارکننده خاص وجود دارد که تنها ترکیب خاصی از پروتکل های و فرمت های پیام را تشخیص می دهد.به عنوان مثال می توان سازگارکننده ای را نام برد که کلیه درخواست های ورودی بر مبنای SOAP را روی HTTP ارائه می دهد.
* توزیع کننده: به عنوان یک نقطه ورود مرکزی عمل می کند و وظیفه آن دریافت اطلاعات از سازگار کننده ها و ارسال به قسمت مربوطه برای مسیریابی، تبدیل، غنی سازی، و غیره می باشد. توزیع کننده درخواست ها را به سمت اداره کننده درخواست ها ارسال می کند و همراه با آن قابلیت مسیریابی مبتنی بر محتوا را
در ESB فراهم می نمایند.

شکل ۲-۷٫ اجزای منطقی تشکیل دهنده ] ESB 39 [

* اداره کننده درخواست ها: هر سرویس اداره کننده درخواست مخصوص به خود دارد و وظیفه آن انتقال پارامترهای خاص مربوط به سرویس به موتور مسیریابی برای اجرای مناسب سرویس می باشد.

* موتور قوانین و مسیریابی: وظیفه این مولفه، اجرای تبدیل و غنی سازی وظایف و مسیریابی آنها برای تحویل به نمایندگان سرویس خاص می باشد.
* نماینده های سرویس: به عنوان نقطه انتهایی برای دسترسی به سرویس خاص هستند و با استفاده از سازگارکننده ها با ارائه دهندگان سرویس ارتباط برقرار می کنند.

* موتور تبدیل: این جزء ازESB کلیه پیام ها و یا داده های ورودی را به فرمت مناسب برای ارائه کننده سرویس تبدیل می کند.

* اجزاء غنی سازی : این مولفه به ESB اجازه می دهد تا محتویات پیام را مطابق با نیاز ارائه دهنده سرویس و از طریق یک منبع خارجی (مانند: پایگاه داده) تقویت نماید.

* اجزاءثبت عملیات: این

منبع مقاله با موضوع سرویس گرا، معماری سرویس گرا، انعطاف پذیری

ع درتولیدات افزایش می یابد.

ب ( مزایای پیمانکاری فرعی برای صنایع بزرگ:
۱٫ صنایع بزرگ با کاهش هزینه های سرمایه گذاری وجلوگیری از گسترش بی رویه واحدها وبعضا باتعطیل کردن پاره ای ازبخشهای خط تولیدوسپردن کار تولیدقطعه هاوکالاهای صنعتی وحتی بخش طراحی ومونتاژ کالابه واحدهای کوچک طراحی ومهندسی ومونتاژ،نه تنها از کاهش حجم تولید واحد صنعتی خودجلوگیری می کند،بلکه برعکس حجم تولید وبهره وری را تا چند برابر افزایش می دهند.
۲٫ صنایع بزرگ بابهره گیری از پیشنهادها و اندیشه خلاّق واحدهای کوچک پیمانکاری ضمن رفع مشکلات وضعفهایاحتمالی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی،توانسته اند بیشترین نوآوری وتنوّع رابه تولیدات خودبدهند.
۳٫ صنایع بزرگ با انجام پیمانکاری های فرعی قادر هستند قیمت تمام شده کالارا به میزان قابل توجهی کاهش دهند و برای مدت زمانی طولانی میتوانند قطعه ها و لوازم مورد نیاز خود را به گونه سفارشی تأمین کنند.

۲-۲-۵ خدمات مورد انتظار از یک مرکز اطلاعاتی SPX
1- خدمات اطلاع رسانی (آگاهی) شامل اطلاعات فنی در خصوص صنایع کوچک و متوسط که مستعد کارکردن بعنوان پیمانکاری فرعی هستند و تهیه کنندگان یا شرکاء برای پیمانکاری های اصلی داخلی و خارجی، دلالی گزارشات اطلاعات عرضه و تقاضا برای دانش فنی، حق امتیاز، همکاری فنی، فرصتها و روشهای استفاده برای تنظیم موافقتنامه های مشارکتی.
۲- خدمات فنی به سازمانهای تجاری، مدیران خرید یا فروش از گروههای صنعتی داخلی و خارجی، سازمان های گروه سهامی در نمایشگاه های صنعتی در بخش های تهیه و توزیع مواد متشکله صنایع مرتبط شان.
۳- خدمات مشاوره ای عملیات پیمانکاری فرعی، تولید، کنترل کیفیت، گواهی استاندارد سازی، بازاریابی.

۲-۲-۶ سازمان بزرگ مقیاس
سازمان های بزرگ مقیاس به گروهی از واحدها اطلاق می شود که برای تولید یک کالا یا انجام پروژه خاص با هم (معمولا با هدف هزینه کمتر) در ارتباط بوده، همدیگر را تکمیل می کنند و بر مبنای یک توافق یا پیمانکاری با هم فعالیت می کنند و برای مواجهه با مسئله ای واحد تخصص می یابند، و تقاضایی را با تکیه بر توانایی های خود پوشش می دهند. همکاری پایه فعالیت این سازمان ها است و دارای یک هدف تجاری یا فعالیت واحدی هستند. در سیستم های بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با موجودیتها و ارتباطات بسیار زیادی مواجهه هستیم. سازمان های بزرگ مقیاس بر اساس مزیت رقابتی شرکت های رقیب تشکیل شده اند. چگونگی پشتیبانی همکاری و مشارکت درون سازمانی یک موضوع اصلی از یک سازمان بزرگ مقیاس است. چنین سیستمی کارکردهای بیشتری نسبت به مجموع کارکردهای سیستم های عضو در آن ارائه می‌کند.

۲-۳ تعریف معماری سرویس گرا
تعاریف بسیاری برای معماری سرویس گرا وجود دارد، اما یک تعریف رسمی واحد برای آن موجود نیست. به همین دلیل بسیاری از سازمان ها که سعی در استفاده و بهره برداری از این مفهوم را دارند، برای تعریف آن حرکتی کرده اند. در تعاریف متعددی که از معماری سرویس گرا ارائه شده است، عمدتا از دو دیدگاه فنی و غیر فنی این واژه تعریف شده است. از جمله تعاریفی که به رویکرد غیر فنی معماری سرویس گرا اشاره دارند می توان به موارد زیر را نام برد :
• معماری سرویس گرا یک محصول نیست بلکه پلی است بین کسب و کار و فناوری به کمک مجموعه ای از سرویس ها متکی بر فناوری که دارای قوانین، استانداردها و اصول طراحی مشخص هستند]۶ ۱[.
• چارچوبی برای یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار و پشتیبانی آن ها توسط فناوری اطلاعات با کمک مولفه های استاندارد و امن تحت عنوان سرویس که قابلیت استفاده مجدد و الحاق به یکدیگر جهت پوشش تغییرات حرفه را دارا می باشند] ۱۷ [.
• SOAیک رهیافت است، یک شیوه ی فکر کردن یک سیستم ارزشی است که منجر به تصمیمات به هم پیوسته کامل در زمان طراحی یک معماری نرم افزار به هم پیوسته می شود]۱۸ [.
• معماری سرویس گرا پیکره ی فرایند های استاندارد طراحی و مهندسی، ابزارها و بهترین تجاربی است که با استفاده از سرویس ها و بهره گیری از خاصیت پیمانه ای بودن و قابلیت ترکیب آن ها، زمینه ی تحقیق اهداف کسب و کار را فراهم می آورد] ۱۹[.
• سبکی از معماری که از اتصال سست سرویس ها جهت انعطاف پذیری و تعامل پذیری کسب و کار، و به صورت مستقل از فناوری پشتیبانی می کند و از ترکیب مجموعه سرویس ها مبتنی بر کسب و کار تشکیل شده که این سرویس ها انعطاف پذیری و پیکربندی پویا را برای فرایندها محقق می کنند]۲۰ [ .
• روشی برای طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای گسترده سازمانی به وسیله ی ارتباط بین سرویس هایی که دارای خواص اتصال سست، دانه درشتی و قابل استفاده مجدد هستند]۲۱ [ .
• معماری سرویس گرا سبکی از توسعه و یکپارچه سازی نرم افزار است. که با شکستن یک برنامه ی کاربردی به سرویس هایی که می توانند هم در داخل و هم در خارج از سازمان مورد استفاده قرار بگیرند، سر و کار دارد ]۲۴ [ .

با وجود تفاوت دیدگاه ها در تعاریف فوق، همه ی آنها بر این اصل توافق دارند که معماری سرویس گرا باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها می شود. همچنین بر اساس تعاریف ارائه شده می توان استنباط کرد که معماری سرویس گرا قابلیت تاثیر گذاری در همه ی سطوح فناوری اطلاعات از بالاترین سطح معماری سازمانی تا پیاده سازی سرویس ها دارد.
۲-۴ تعریف سرویس
از آن جا که مفهوم سرویس در صنعت IT به روش های بسیار مختلفی به کار برده شده است، لازم
است آن را به دقت تعریف کنیم. با این وجود، قبل از ارائه یک تعریف رسمی و مبتنی بر تکنولوژی، به تعریف کلی تر خواهیم پرداخت تا درک بهتری از سرویس ایجاد شود. ضمنا برای سادگی و یکنواختی برای مفهوم متقاضی سرویس، مصرف کننده ی سرویس، مشتری یا مصرف کننده ی سرویس، عبارت سرویس گیرنده، و برای مفهوم ارائه دهنده ی سرویس یا فراهم کننده ی سرویس از عبارت سرویس دهنده استفاده خواهیم کرد.
آن چه در این مبحث از سرویس مورد نظر است، معنای خود را به نحوی از این تعاریف می گیرد. و به معنی فعالیت با معنایی است که یک سرویس دهنده (احتمالا بر اساس درخواست یک سرویس گیرنده)، انجام می دهد. سرویس دهنده و سرویس گیرنده ممکن است افرادی در یک سازمان یا قطعه برنامه های نرم افزاری باشند و سرویس ممکن است دستی یا مکانیزه، نرم افزاری یا غیر آن باشد.
در اصطلاح فنی و نرم افزاری می توان گفت به طور کلی سرویس، یک پیمانه ی قابل دسترس از راه دور و مستقل است. برنامه های کاربردی این سرویس ها را در دسترس کاربران قرار می دهند. با این تفاسیر مشاهده می کنیم که مفهوم سرویس در هر دو حوزه ی کسب و کار و فناوری مطرح است و کاربرد دارد. تعاریف متعددی برای مفهوم سرویس ارائه شده است از جمله :
• ” سرویس، کاری است که توسط یک سرویس دهنده ارائه و انجام می شود و ممکن است انجام یک درخواست کوچک مانند دریافت یا ذخیره ی اطلاعات، و یا مربوط به انجام کاری پیچیده تر مانند چاپ یک تصویر باشد” ]۲۸ [.
• ” از دیدگاه کاری سرویس ها دارایی های ITهستند که به فعالیت های کاری یا عملکردهای کاری قابل بازشناسی در دنیای واقعی مرتبط بوده، و می توانند با توجه به خط مشی های سرویس مورد دسترسی قرار بگیرند. از دیدگاه فنی سرویس ها، دارایی های دانه درشت و قابل استفاده ی مجدد ITهستند که دارای واسط های خوش تعریفی (قراردادهای سرویس) هستند که واسط های قابل دسترس از خارج سرویس را، از پیاده سازی فنی سرویس مجزا می کنند” ]۲۴ [ .
• ” سرویس تحقق کاری یک عملکرد مستقل است. از دیدگاه فنی، سرویس توصیفی است از یک یا چند عملیات که از (چندین) پیام برای تبادل داده ها میان یک سرویس دهنده و یک سرویس گیرنده استفاده می کند. اثر فراخوانی سرویس آن است که سرویس گیرنده اطلاعاتی به دست می آورد، یا حالت مولفه یا سرویس دهنده را تغییر می دهد” ]۲۶ [ .
• ” سرویس یکمولفه از یک برنامه کاربردی است که روی سکویی که از طریق شبکه قابل دسترس است مستقر شده، و توسط یک سرویس دهنده ارائه می شود. واسط های سرویس جهت فراخوانده شدن توسط سرویس گیرنده یا تعامل با آن، با استفاده از یک توصیف سرویس، توصیف می شوند” ]۲۶ [ .

بر اساس این تعاریف گزاره های زیر در مورد سرویس برقرار است:

o یک عملکرد یا وظیفه مندی را ارائه می کند که ممکن است کاری یا فنی باشد.
o قابل استفاده ی مجدد، و از سایر سرویس ها مستقل است.
o دارای توصیف، واسط یا قرار داد خوش تعریف است، و جزئیات آن از دید سرویس گیرندگان مخفی است.
o دارای یک یا چند عملیات است، و ارتباط سرویس ها توسط تبادل پیام میان این عملیات صورت می گیرد.

۲- ۵ سرویس های وب
معمولا واژه های معماری سرویس گرا و سرویس های وب اشتباها به جای هم، و به صورت معادل استفاده می شوند. لذا لازم است این دو مفهوم، به صورت دقیق تر بررسی شوند. سرویس های وب را باید عینیت بخش معماری سرویس گرا دانست] ۶[.
تعریف W3C از سرویس های وب عبارت است از : یک سرویس وب، نوعی سیستم نرم افزاری است که جهت تعامل ماشین با ماشین در سطح شبکه طراحی شده است، و دارای یک توصیف قابل پردازش توسط ماشین با نام، WSDL است. دیگر سیستم ها بر طبق این توصیف از قبل مهیا شده با سرویس دهنده تعامل خواهند داشت، پیام ها توسط پروتکلSOAP و یا سایر پروتکل های مربوطه منتقل می شوند] ۲۲ [.
از جمله ویژگی هایی که برای سرویس های وب مطرح هستند عبارتند از :
• نرم افزارهای کاربردی که تحت وب منتشر شده، شناسایی و مورد فراخوانی قرار می گیرند.
• مستقل از سکو و زبان هستند.
• نوعی از پیاده سازی معماری سرویس گرا می باشند.
• با منطق حرفه در تماس هستند، ولی هیچ شخصی مستقیم با آن ها ارتباط ندارد.
• یک رهیافت کلیدی برای عینیت بخشیدن به معماری سرویس گرا هستند.
• سرویس های وب دارای شرایطی از قبیل : دسترسی در سطح وب، استفاده از استانداردXMLجهت تبادل اطلاعات، عدم وابستگی به هیچ سکو و سیستم عاملی، تعامل با سرویس های تحت وب و با قابلیت شناسایی و خود توصیفی می باشند. این ویژگی ها در مقابل خصوصیاتی از قبیل استفاده از استاندارد HTML برای تبادل اطلاعات، وابستگی به سکو و فناوری و استفاده توسط اشخاص یا مرورگر وب که برای نرم افزارهای تحت وب می باشند از سرویس های وب متمایز می شوند] ۶ [.

۲-۶ مفاهیم مهم سرویس گرایی
در این بخش به ارائه مفاهیم مهم درارتباط باساختارسرویس وکلیات مطالب مربوط به آن می پردازیم.

۲-۶-۱چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند
برای حفظ استقلال، سرویس ها منطق متن خاصی را محصور می کنند. آنچه در سرویس محصور می شود ممکن است کوچک یابزرگ باشد .بنابراین اندازه وحوزه منطقی که توسط سرویس محصورمی شود میتواند متنوع باشد. برای مثال آنچه توسط راه حل هایاتوماسیون ارائه میشود، معمولاًپیاده سازی یک فرآیند عمده کاری است.این فرآیندازمنطقی تشکیل شده است که بارعایت ترتیب وتوالی یا توازی خاص عمل موردنظررا انجام می دهد. این منطق به مجموعه ای از مراحل شکسته می شودکه
باتوجه به قواعد،باترتیب ازپیش تعریف شده ای اجرا می شوند. همانطورکه درشکل۲-۵مشاهده میشود درساختن راه حل متشکل ازسرویسها، هرسرویس میتواند وظیفه ای را که درهرمرحله اجرا می شودیایک زیرفرآیندرا محصور کند. سرویس حتی میتواندکل فرآیندی راکه توسط سرویسهای دیگر محصورشده است، محصورکند.

شکل ۲-۲٫ محصورسازی اندازه های مختلفی ازمنطق توسط سرویس] ۲۳[
۲-۶-۲ چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع میشوند.
درSOA، سرویس ها می توانند توسط سرویس های دیگر، یابرنامه های دیگر مورد استفاده قرارگیرند .حال، استفاده کننده ازسرویس هرکه باشد،ارتباط میان سرویسهادرصورتی روی خواهددادکه سرویسها از وجودیکدیگرمطلع باشند. این امر با بهره گیری ازتوصیف سرویس ممکن است.
توصیف سرویس درپایه ای ترین حالت خود، نام سرویس و داده هایی راکه درحین ارتباط مورد نیازند یا بدست می آیند مشخص میکند. روشی که درآن سرویسها از توصیف سرویس استفاده میکنند، موجب می شود که ارتباط درطبقه اتصال سست قرارگیرد. برای

منبع مقاله با موضوع سرویس گرا، صنایع کوچک، معماری سرویس گرا

کسب و کار است.
• برنامه ریزی استراتژیک گونه ایی از برنامه ریزی است که در آن هدف تدوین استراتژی هاست.

۱ – ۴ اهداف تحقیق
پیمانکاری فرعی صنعتی، یکی از راه های مدرن و مؤثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است.در سازمان بزرگ مقیاس که از واحدهای مختلف تشکیل شده است می توان از نظام مبادلات پیمانکاری فرعی استفاده نمود.در سیستم های مقیاس وسیع به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با موجودیتها و ارتباطات بسیار زیادی مواجهه هستیم، در صورتی که در توسعه این سیستم ها از روش سنتی استفاده کنیم به علت مواجه با حجم زیاد موجودیت ها و ارتباطات دچار سردرگمی خواهیم شد.به همین دلیل برای کاهش پیچیدگی در این سیستم ها از موجودیتی به نام سرویس به منظور بالا بردن سطح تجرید و در نتیجه کاهش پیچیدگی استفاده می شود. برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا یک چارچوب استراتژیک ارائه شده است که درنهایت منجر به افزایش میزان بهره وری سازمانی، بهبودخدمات سازمان، تسهیل روابط سازمانی، افزایش میزان تعامل پذیری دربین سیستم های اطلاعاتی،افزایش میزان یکپارچگی اطلاعات، افزایش سطح امنیت اطلاعات وغیره خواهد بود.
با توجه به ویژگی های معماری سرویس گرا و نقش آن در آن در یکپارچه سازی برنامه کاربردی سازمان ها و پیشرفت چشمگیر سرویس گرایی در دنیا و حرکت اکثر کشورها و سازمان ها به سمت موضوع سرویس گرایی می توان نتیجه گرفت که معماری سرویس گرا گزینه ی مناسبی برای حل بسیاری از چالش های یکپارچه سازی در سازمان است. اما به دلیل وجود برخی مشکلات و نواقص که در بخش قبل به پاره ای از آن ها اشاره شد، همچنان تحقیق در این زمینه با هدف چالش های موجود ادامه دارد.

۱ –۵ محدوده پایان نامه
همانطور که در قسمت پیش اشاره شد، سازمان بزرگ مقیاس به گروهی از واحدها اطلاق می شود که برای تولید کالا با هم در ارتباط بوده و همدیگر را تکمیل می کنند و بر مبنای یک توافق یا پیمانکاری با هم فعالیت می کنند. در سازمان بزرگ مقیاس با به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی کارها را به واحدهای کوچک ومتوسط (SMEs) برون سپاری می کنند. در این تحقیق هدف، ارائه یک چارچوب استراتژیک است.

۱ –۶ مراحل انجام تحقیق
در این تحقیق برای پاسخگویی به مسائل مطرح شده از مطالعات کتابخانه ای جهت شناسایی مفاهیم مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. ابتدا، مطالعاتی درباره سرویس گرایی مطرح شد و در ادامه به بررسی سازمان بزرگ مقیاس و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX)، برنامه ریزی استراتژیک پرداخته شد. مختصری مطالعه در مورد SOMA صورت گرفت، و سپس سرویس های سیستم اطلاعاتی توسط این روش شناسایی شدند. برای اطمینان از مناسب بودن سرویس های شناسایی شده به ارزیابی سرویس پرداخته شد. رویکرد پیشنهاد شده با استفاده از یک مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق پرداخته شد.
در شکل ۱-۱ این مراحل نشان داده شده اند.
شکل ۱ – ۱ . مراحل انجام تحقیق

۱ – ۷ ساختار پایان نامه
این پایان نامه در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم به بررسی مفاهیم بنیادی و ادبیات موضوع پرداخته شده است و همچنین کارهای انجام شده در زمینه معماری سرویس گرا، سازمان بزرگ مقیاس و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) سیستم اطلاعاتی تولید و کارهای انجام شده در این زمینه می پردازیم.
در فصل سوم با بررسی و استخراج فرآیندها و سرویس ها، به طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا و ایجاد ارتباط داده های آن ها می پردازیم، و توضیحاتی را راجع به برنامه ریزی استراتژیک، به عنوان ابزار تدوین راهبردها بیان می کنیم. در فصل چهارم یک مطالعه موردی در راستای کار انجام شده مورد بحث قرار گرفته و مدل تطبیق داده شده را با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت در فصل پنجم جمع بندی و نتیجه گیری کارهای انجام شده و کارهای آینده بیان شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱مقدمه
در فصل پیش مسئله مورد اشاره در ا ین تحقیق معرفی شد و محدوده آن تعیین گردید. هدف از این فصل آشنایی با مفاهیم کلیدی به کاربرده شده در این تحقیق است. سرویس گرایی سبک و روشی برای طراحی، پیاده سازی، استقرار و مدیریت سیستم های اطلاعاتی است. این سیستم ها از مولفه هایی تشکیل شده اند که منطق سازمان و واحدهای کاری آن را پیاده سازی می کنند که این مولفه ها سرویس نام دارد. نقش سرویس در معماری سرویس گرا، خودکار سازی واحدهای کاری و دانه بندی آنها در واحدهای مجزاست، بطوریکه بتوان سازمان و منطق کسب و کار آن، همچنین روندهای کاری موجود را با تغییرات قوانین و فناوری ها، بروزرسانی و هماهنگ نمود. سرویس گرایی، علاوه بر مزایایی از قبیل حذف سیلوهای اطلاعاتی و سرعت در پیاده سازی برنامه های کاربردی، سازمان را به سمت توزیع شدگی ومدیریت صحیح منابع پیش می برد ]۱۰ [. لازم به ذکر است که ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. دراین فصل معماری سرویس گرا، سازمان بزرگ مقیاس و نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx)را مطرح می کنیم
. همچنین در این فصل مروری بر پیشینه ی کارهای انجام شده در هر یک از این زمینه ها خواهیم داشت.
۲-۲ نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
در این بخش به ارائه مفاهیم نظام مبادلات پیمانکاری فرعی می پردازیم.
۲-۲–۱ تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
در پیمانکاری فرعی صنعتی یک پیمانکار اصلی، عرضه کننده های مختلف و پیمانکار های فرعی وجود دارد که شامل یک قرارداد بین طرفین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی است پیمانکار اصلی یک یا چند اقدام مهم تولیدی بخش ها را به زیر مجموعه ها و یا تهیه کنندگان خدمات ضروری صنعتی برای تولید محصول نهایی واگذار می نماید . پیمانکار فرعی نیز کارها را بر اساس مشخصات تهیه شده توسط پیمانکار اصلی اجرا می نماید. بنابراین یک تقسیم کار در سیستم تولیدی در بخش صنعت و پیمانکاری های فرعی در یک یا چند فرایند تکنولوژیکی افزایش چشمگیری می یابد] ۱ [.
نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(SPX)، یکی از روش های عمده توسعه صنایع کوچک و متوسط(SMEs)به ویژه در حوزه پیمانکاری صنعتی (شرکت ها، کارگاه ها و کارخانجاتی که بنا به سفارش اقدام به تولید نموده و تولیدات خود را در اختیار کارفرمایان قرار می دهند) است که ایده ی اولیه ایجاد آن از سال ۱۹۷۰ در سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد  (یونیدو) شکل گرفت و تا سال ۱۹۸۵ به شکل امروزی خود درآمد. اثر بخشی این مراکز در توسعه صنایع پیمانکاری به گونه ایی بوده که تا پایان سال ۲۰۱۲ ، تعداد ۵۹ مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی(SPX) در سطح دنیا ایجاد شده است.
نکته کلیدی اینکه پیمانکاری فرعی به دو عامل توانایی تولید و تخصص بستگی دارد. زمانیکه ظرفیت تولید موجود توسط پیمانکار اصلی از عهده میزان تولید مورد نیاز ( سفارش) برنیاید و فروش (سفارش) از ظرفیت تولید داخلی بیشتر باشد، در این صورت وضعیت مطلوب ممکن نخواهد بود مگر اینکه پیمانکار اصلی به یک پیمانکار فرعی تکیه نماید. این مطلب زمانی تحقق می یابد که سفارش رسیده به پیمانکار اصلی درنوسان و عدم تعادل باشد. در مورد نکته دوم پیمانکارهای اصلی خدمتی را از پیمانکار فرعی می خواهد کسب کند که دارای تجهیزات تخصصی و یا ترکیبی از ماشین آلات و نیروی کار ماهر و یادقت خاصی باشد. همچنین پیمانکارهای فرعی نیز دارای مهارت فنی ویژه برای اقلام فرآیندهای تولیدی خاص هستند که پیمانکار اصلی ترجیح می دهد از خدمات آنها استفاده نماید. این نوع ارتباط با نوسان سفارش و یا بصورت طولانی مدت یا اساسی مشارکت نمی یابد. از نظر اطلاعات تخصصی شده خط تولید، بعضی وقتها پیمانکاری های فرعی ممکن است بعنوان یک کنترل کننده باشند. پیمانکارهای اصلی بطور کلی لازم الوجود نیستند، صنایع بزرگ، تولید صنعتی که به مقدار زیاد و به عنوان لوازم ترکیبی برای نصب نهایی در محصول مورد نیاز است را سفارش می دهند. و همه این لوازم و اجزاء به خاطر هر یک از دلایل اقتصادی یا ویژه بودن عموماً در داخل بطور ثابت تولید نمی شوند. پیمانکار های فرعی بطور کلی گرچه ضروری نیستند، صنایع کوچک و متوسط تخصصی در عملیات و فرآیند های مشخص، قابلیت تولید کالاهای با کیفیت همانند و منطبق با مشخصات پیمانکار اصلی و در عین حال با شرایط اقتصادی برتر را فراهم می نمایند. بعضی وقت ها نیز صنایع بزرگ ظرفیت قابل دسترس شان افزایش می یابد و امکان فعالیت بعنوان یک پیمانکار فرعی را نیز پیدا می کنند. آنها همچنین ممکن است دارای موقعیتی باشند که صنایع کوچک و متوسط به خدمات اقتصادی آنها برای تولید قطعات و اجزاء تکمیل کننده سفارش های بزرگ به آن نیازمند باشند. که در این صورت بعنوان پیمانکارهای اصلی فعالیت می نمایند. بهر حال ارتباط پیمانکاری فرعی می تواند در بخش های مختلف فعالیت تولیدی وجود داشته باشد. که در این صورت بعنوان برجسته ترین مقام در زمینه فنی مهندسی در صنایع مانند خودرو، راه آهن، علوم هوایی، لوازم الکترونیکی، وسایل الکتریکی داخلی، ظرافت تجهیزات، پلاستیک کاری، فلز کاری صنایع مانند ریخته گری، آهنگری تلقی می شود.
مهمترین ماموریت های این مرکز عبارت است از :
    شناسایی، ایجاد و توسعه بازار
تسهیل ارتباط کارفرمایان و پیمانکاران
    ارتقاء و توانمند سازی پیمانکاران
شکل زیر مدل پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ نشان می دهد.

شکل ۲-۱٫ مدل انجام پیمانکاری فرعی صنعتی بین صنایع کوچک و بزرگ]۲[

۲-۲-۲ شرایط تاسیس یکSPX 
SPXدر مرحله اول سازمانی مستقل و غیر انتفعی متعلق به تولید کنندگان است،اما از سوی مراجع مسئول دولتی و سازمانهای حرفه ای حمایت و پشتیبانی میشود.تجربه حاکی از آن است کهSPX هایی که در وزارتخانه صنایع و سازمانهای عمومی ایجاد شده اند توسط دولت یک قطبی شده،از خاستگاه صنعتی خویش جدا افتاده و محکوم به نابودی اند.روش میزبانی SPXدر یک وزارتخانه و یا سازمان عمومی می بایستی صرفاً به عنوان یک وضعیت گذرا در حالت نوپا و قبل از آنکه به بخش خصوصی انتقال یابد تلقی شده و ترجیحاً بر مبنای خودگردانی باشد] ۳[.

۲-۲-۳ خدماتSPX ها
اطلاع رسانی: به طور مثال اطلاعرسانی فنی مرتبط با صنایع کوچک و متوسطی که توانمندی کارکردی بعنوان پیمانکاران فرعی،تامین کنندگان یا شرکای پیمانی اصلی داخلی و خارجی را دارند.
واسطه گری تبادل اطلاعات: مربوط به عرضه و یا تقاضای محصولات یا ملزومات حاصل از پیمانکاری فرعی،اطلاعات مربوط به دانش کار،حق امتیازها،تشریک مساعی فنی،فرصتها و رویه های برقراری پیمانهای مشارکتی. خدمات تبلیغی و ترویجی: به طور مثال سازماندهی گردهمایی کسب و کار،مدیران تدارکات از گروهها صنعتی،داخلی و خارجی،سازماندهی حضور دسته جمعی در نمایشگاه صنعتی بخش های مرتبط، تهیه و توزیع اقلام تبلیغی از جمله سایتهای اینترنتی

۲-۲-۴ مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی
پیمانکاری فرعی صنعتی دارای مزایای زیادی برای صنایع کوچک و بزرگ است:
الف)مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی برای صنایع کوچک:
۱٫ حداکثر بهره برداری از امکانات آزمایشگاهی وسیستم کنترل موجودی در صنایع طرف قرارداد.
۲٫ بهره مندی از تجربه فنی تخصصی کارشناسان طرف قرار داد و درنتیجه ارتقای توان علمی تخصصی و بهره وری واحدهای صنعتی کوچک.
۳٫ استفاده از توان بالقوه تولیدی و رفع مشکل کمبود تقاضا در واحدهای تولیدی مورد نظر به لحاظ تولید انبوه، قیمت تمام شده کالا درحداقل قرار می گیرد.
۴٫ توزیع درآمد بهتر و افزایش درآمد کارکنان و در نهایت اجتماع.
۵٫ تولیدات به صورت تخصصی وحرفه ای شکل می گیرد وباعث دستیابی سریع تربه نوآوریها وخلاقیّت درتولید می شوند ودرنتیجه تنوّ

پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم اطلاعاتی، شرکت ایران خودرو، سرویس گرا

قرارگیرد.
توزیع و لجستیک: در این بخش کلیه فعالیت های مربوط به حمل و نقل قطعات و محصولات خارج از شرکت، توزیع محصولات و کلیه امور مربوط به جابه جایی ها قرار می گیرد.
لازم به ذکر است از آنجا که بررسی هر یک از بخش های فوق نیازمند تحقیقات گسترده ای می باشد، تمرکزمان بیشتر بر روی بخش تولید قطعات خواهد بود.

۴-۳ طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو
همانطور که بیان شد، شرکت ایران خودروشامل یک دفتر مرکزی و شعباتی در دیگر نقاط جغرافیایی می باشد. در این مطالعه موردی، تمرکز اصلی بر روی سازمان مرکزی می باشد. چرا که عملیات اصلی شرکت، در دفتر مرکزی انجام می شود و از این رو طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را برای این سازمان در نظر می گیریم.
این شرکت مایل است در جهت هماهنگ سازی شعب مختلف با دفتر مرکزی تغییراتی را ایجاد کند. لذا در نظر داریم تا با توجه به مزایای معماری سرویس گرا از جمله یکپارچه سازی، سیستم اطلاعاتی طراحی شده در فصل قبل را در این سازمان تطبیق داده و طراحی را مجددا انجام می دهیم.برای اینکه بتوان سیستم اطلاعاتی را برای این شرکت به صورت سرویس مدیریت کنیم نخستین گام، تفکیک فرایندها و انتساب آن ها به سرویس های پیش بینی شده در فصل پیش است. فرایند اصلی کسب و کار در شرکت ایران خودرو بدین صورت است که شرکت، برای تولید محصولاتاز شعبات زیر مجموعه استفاده می کند.

۴ – ۳- ۱ مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی
همانطور که در شکل ۴-۱ مشخص است، به هنگام ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی، اقدامات لازم جهت بررسی هویت او انجام می گیرد. بدین شکل که چنانچه کاربر جدید بوده، و اطلاعات او قبلا ثبت نشده باشد، در فرم مربوطه ثبت اطلاعات شخصی کاربر، اعم از (نام، نام خانوادگی، ایمیل و …) توسط کاربر صورت می گیرد. این اطلاعات ثبت شده ی کاربر توسط سیستم مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت وجود اشتباهاتی هشدارهای لازمه جهت رفع آن ها به کاربر داده شود. با این ترتیب برای کاربر جدید، پروفایلی ایجاد شده، و اطلاعات مربوطه ذخیره سازی می گردد. پس از ثبت کامل اطلاعات کاربر، نام کاربری و رمز عبور برای او ارسال می گردد. از طرف دیگر، چنانچه اطلاعات کاربر قبلا در سیستم ثبت شده باشد (به عبارتی کاربر دارای نام کاربری و رمز عبور باشد)، با ورود این نام کاربری و رمز عبور می تواند وارد سیستم شده و در صورت لزوم اطلاعات خود را ویرایش کند. چنانچه کاربر در حین ورود به سیستم اطلاعاتی رمز عبور خود را فراموش کرده باشد، این امکان توسط سیستم فراهم شده است تا با ورود آدرس ایمیل و تلفن خود، رمز عبور برای او فرستاده شود. تا بدین صورت بتواند به سیستم Log inکند. سرویس های قابل استخراج، و روند جریان ورود کاربر به سیستم اطلاعاتی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۴-۲٫ فلوچارت ورود و ثبت اطلاعات کاربران ایران خودرو در سیستم اطلاعاتی
۴ -۳ -۲مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)
برای تولید محصول، واحد تولید از انبار(مواد اولیه)،مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت می کند، در صورت عدم وجود مواد لازم به واحد تدارکات اطلاع می دهد، به عبارتی سرویس دانه ریز بررسی وجود/ عدم وجود اجناس موردنیاز در انبار(مواد اولیه) مسئول انجام این عمل می باشد. واحد تدارکات پس از خریداری کالای موردنیاز، اقلام خریداری شده را در data storeذخیره می کند، واحد کنترل کیفیت، بعد از کنترل کیفیت اقلام خریداری شده، آن ها را به انبار (مواد اولیه) تحویل می دهد و پس از خرید، توسط واحد انبار قبض صادر می شود که این عملیات توسط سرویس خرید مواد اولیه مورد نیاز انجام می شود. در شکل ۴-۲ روند جریان اطلاعات نشان داده شده است.

شکل ۴-۳٫ فلوچارت نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)

۴ – ۳ – ۳ مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو
خط موردنظر انتخاب می شود و پس از تعیین نوع درخواست، موجودی لحظه ای قطعات مشاهده می شود و با توجه به فرمول تعریف شده، تعداد قطعات موردنیاز جهت تغذیه محاسبه می شود. درخواست به انبار تولیدی ارسال می شود و انباردار با مشاهده درخواست ها، قطعات را جداسازی می کند که سرویسی عملیات گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی را فراهم می سازد. قطعات پس از خروج از انبار، به مسئول تغذیه خط تحویل داده می شود. هنگام خروج قطعات از انبار، بارکدهای روی بسته ها و پالتها توسط بارکدخوان خوانده شده و اطلاعات ثبت می گردد. در این صورت تغییر قطعه درخواست شده توسط اپراتور تغذیه، اگر تغییر قبل از تائید انبار باشد، می توان بر روی درخواست تغییر ایجاد کرده و درخواستی را ویرایش یا اضافه کرد ولی چنانچه انباردار درخواست را تائید نموده باشد، اپراتور تغذیه خط قادر به تغییر لیست درخواستی نخواهد بود و باید درخواست دیگری صادر و به انبار اطلاع دهد که این کار توسط سرویس ویرایش درخواست قطعات انجام می گیرد. روند جریان اطلاعات در خواست قطعه از انبار در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۴-۴٫ فلوچارت درخواست قطعه از انبار

۴ -۳ – ۴ مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو
مطابق شکل ۴ – ۵ پس از ذخیره سازی سفارشات مشتریان، سفارشات ذخیره شده پیش از انتخاب برای اجرا شدن اولویت بندی (سرویس اولویت بندی) می شوند.
اطلاعات سفارش انتخابی به واحد انبار جهت بر
رسی وضعیت موجودی / عدم موجودی ارسال می گردد. (به عبارتی عاملی مسئول بررسی وضعیت موجودی انبار به واسطه ی سیستم می باشد). چنانچه مشتری در هر مرحله از سفارش خواستار کنسل کردن سفارش درخواستی باشد، سرویسی عملیات حذف اطلاعات مربوطه را انجام می دهد. همچنین درصورتی که مشتری خواستار هرگونه تغییراتی در سفارش موردنظرش باشد، توسط سرویسی اطلاعات سفارش ویرایش می شود و سپس توسط مشتری تائید نهایی می شود. اطلاعات سفارش به واحد مالی ارسال و در data storeذخیره می شود. واحد فروش برای مشتری فاکتور صادر میکند. با فراخوانی سرویس پرداخت هزینه سفارشات، مشتری هزینه را پرداخت می کند. بعدازآماده سازی محصول درخواستی، برای تحویل به مشتری به بخش فروش ارسال می شود. درصورت عدم وجود سفارش دیگری رسید فروش به انبار تحویل داده می شود.

شکل ۴-۵٫ فلوچارت اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو

۴-۳-۵ مدل فرایند پرداخت مشتری
پس از اجرای سفارشات برای دریافت محصول درخواستی، باید پرداخت هزینه ی سفارش اجرا شده توسط مشتریان ایران خودرو،انجام شود. برای این منظور ابتدا توسط سرویس صدور صورتحساب، صورتحساب صادر می شود.پس از ارسال اطلاعات به بخش مالی، چنانچه مشتری مشمول تخفیف باشد،درمحاسبه صورتحساب،به اندازه ی میزان تخفیف از کل هزینه کسرمیگردد.پس ازصدور صورتحساب وارسال آن برای مشتری، مشتری بایستی اقدام به پرداخت هزینه کند. بدین منظورسرویسی مسئولیت پرداخت آنلاین هزینه هارابرعهده دارد.تنهادرصورتی سفارش به مشتری تحویل داده می شود که پرداخت صورت حساب به صورت کامل انجام گرفته باشد. از این رو پس از ثبت میزان هزینه ی پرداختی توسط مشتری، عاملی مسئول کنترل وضعیت پرداختی مشتریان می باشد به نحوی که در صورت پرداخت کامل صورتحساب، وضعیت پرداخت در data storeبه حالت وضعیت کامل بروزرسانی شده و در غیر این صورت ضمن ثبت وضعیت ناکامل به منظور پرداخت میزان هزینه باقیمانده، گزارشی از وضعیت پرداخت به بخش فروش ارسال می گردد تا پس از برقراری ارتباط با مشتری، پرداخت میزان هزینه باقیمانده را پیگیری کند.

شکل ۴-۶٫ فلوچارت پرداخت مشتریان ایران خودرو

۴-۳-۶مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو
پس از پرداخت هزینه توسط مشتری، محصول تهیه شده بایستی به مشتری تحویل داده شود. در صورتی که مشتری محصول خود را در زمان تعیین شده دریافت نکرده باشد، با اعلام عدم دریافت، پیگیری های لازم و ارتباط با مشتری، توسط بخش فروش انجام می گیرد و با دریافت تائیدیه ی دریافت از جانب مشتری، وضعیت دریافت محصول در data store تحت عنوان سفارش تحویل داده شده به مشتری ذخیره می شود. و پس از خروج کالا از کارخانه فاکتوری توسط واحد فروش صادر می شود. در شکل ۴ – ۶ این روند جریان اطلاعات نشان داده شده است.

شکل۴- ۷ فلوچارت تحویل سفارش به مشتریان ایران خودرو

۴ – ۳ -۷ مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو
شرکت ایران خودرو با در نظر داشتن این هدف که نگهداری مشتری به مراتب مهم تر از بدست آوردن مشتری است، تیم ویژه ای (بخش پشتیبانی) را مسئول رسیدگی به مشکلات مشتریان پس از فروش محصولات کرده است . مشتریان پس از دریافت سفارش (سفارشات) خود، هر یک از خدمات مورد نیازشان را با انتخاب و در قالب پیغامی در سیستم مورد نظر ثبت می کنند. همانطور که در شکل ۴ – ۷ نمایش داده شده است، پس از بررسی پیغام های بازخوردی مشتری در راستای محصول با کد مشخص، چنانچه پیام بازخوردی مشتری شکایت باشد، اطلاعات به بخش پشتیبانی جهت رفع مشکل فرستاده می شود.
پس از انجام هر یک از خدمات مورد نیاز مشتری و برقراری ارتباط با او، چنانچه خواسته مشتری برآورده شده باشد، وضعیت رفع مشکل در datastore ذخیره می شود و در غیر اینصورت پیگیری مجدد صورت می گیرد. بدین ترتیب با فراخوانی سرویسی، سیستم قادر به رسیدگی به بازخوردهای دریافتی مشتریان و بررسی وجود / عدم وجود خدمات پس از فروش در راستای سفارش تحویل داده شده خواهد بود.

شکل ۴ – ۸ فلوچارت پشتیبانی مشتریان ایران خودرو

۴-۴ مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا
در بخش قبل سرویس های کاری را مشخص کردیم. برای هر یک از این سرویس ها می توان عملیات آن ها را تعیین کرد و بر اساس نیاز عملیات، پیام های لازم را ساخته و به ورودی و خروجی های عملیات سرویس های کاری در مشخصه سرویس ها تشخیص دهیم. عملیات مرتبط با هر سرویس کاری در جدول ۴-۳ نشان داده شده است.

جدول ۴-۱ عملیات مربوط با هر سرویس کاری سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو
توضیحات
سرویس کاری
عملیات
ورود مشتری به سیستم(Log in)
Login customer
Login_customer
Logout_customer
ثبت اطلاعات مشتری جدید
Create Customer
Create_ customer
Edit_ customer
رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور
Forget Pass
Forget_ Pass
اولویت بندی سفارشات
Priority Order
Priority_ Order
کنسل کردن سفارش
Delete Order
Delete_ Order
بررسی موجودی انبار
Check Inventory
Check_ Inventory
بررسی تغییر/ عدم تغییر محصول درخواستی
Check
ChangeRequestProduction
Edit_ExistentOrder
Insert_ExistentOrder
پرداخت هزینه سفارشات
Paymant Cost Order

Paymant_Cost Order

صدور صورتحساب
Issue Invoice
Calculate_prise
Check_Discount
پرداخت آنلاین
Payment Online
Payment_ Online
بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب
Check Paymant

Check_Paymant
بررسی وضعیت تحویل محصول به مشتری
Deliver Product
Deliver_Product
بررسی وجود/عدم
وجود اجناس مورد نیاز در انبار
Check
Existentmaterialneeded
In warehouse
Check_
Existentmaterial_needed

بررسی پیغام بازخوردی مشتری
)بررسی وجود / عدم وجود شکایت مشتری از سفارش دریافتی(
Check
ComplainMessage
Check_
ComplainMessage
بررسی وضعیت رفع مشکل مشتری
Check
ComplainObviatatoin
Check_ ComplainObviatatoin
خرید مواد اولیه مورد نیاز
BUY requiredarticle ;
BUY _requiredarticle ;
ویرایش درخواست قطعات
Edit
Request smithereens
Edit
Request_smithereens
گزارش گیری انباردار از درخواست ارسالی
Reporting warehousing
Of send request

پایان نامه با واژگان کلیدی سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، برنامه ریزی استراتژیک

اهدافی که باید تحقق یابند، و بالاخره تعیین خط مشی های تدارک و تخصیص منابع برای دستیابی به آن هدف ها] ۷[ می باشد.
یک استراتژی مناسب برای سیستم های اطلاعاتی، مطابق با نیازمندی های یک سازمان در یک زمان مشخص تعریف می شود. برنامه ریزی استراتژیک می تواند، نقطه آغازی برای مدیریت سیستم های کارا و اثر بخش در سازمان باشد.
اطلاعات تولید شده، انباشته شده، و یا توزیع شده در درون یا بیرون سازمان بایستی در جهت دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده باشند. استفاده بهینه از این اطلاعات به عنوان یک منبع سازمانی، با معیار بر آورده کردن نیازها، و کمک به دستیابی به اهداف و ماموریت های سازمان در سطوح مختلف سنجیده می شود. برنامه ریزی اطلاعات (تهیه برنامه ای که ارتباط اطلاعات را با اهداف سازمان روشن می کند)، فعالیتی است که یک واحد سازمانی به صورت مستقل، و تنها با توجه به نیازهای ویژه خود بتواند انجام دهد.
اکثر سازمان ها در مواجهه با فناوری اطلاعات، بنا به ضرورت و به صورت بخشی، به استقرار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرداخته اند. اما به تدریج، بخش های مختلف، به جزیره های اطلاعاتی که مستلزم طراحی، بهره برداری و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی آن بخش هستند، تبدیل شده اند. که این امر موجب تعامل نامناسب بین بخش های سازمان، عدم هماهنگی توسعه فناوری اطلاعات با اهداف کلان و استراتژی سازمان شده است. این عوامل باعث شدند تا سازمان را به این فکر وادارند که برای فناوری اطلاعات در سازمان خود و طراحی و ساخت سیستم های اطلاعاتی بخش های مختلف، برنامه ریزی کنند.
کلیه گروه های سازمان به تناسب حیطه فعالیت و تخصص خود، به ویژه مدیران ارشد و افراد خبره سازمان می توانند در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات آن سازمان مشارکت کنند. مدیران استراتژیک با تنظیم برنامه های استراتژیک در تلاش هستند تا رهبری و مدیریت را با یکدیگر تلفیق کرده و از این طریق، سازمان را در قبال تغییرات و تحولات محیطی همواره در حالت پویا و فعال نگه دارند. تا به واسطه ی آن بتوانند در جهت تحقق رسالت سازمان قدم بردارند. در یک تعریف کلی، برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را فرایند طراحی و ساخت سیستم های اطلاعاتی ای می دانند که به سازمان برای اجرای برنامه کسب و کار و تحقق اهداف آن کمک می کند.
با برنامه ریزی استراتژیک در حوزهIT ، این اطمینان حاصل می شود که تصمیمات گرفته شده در حوزه ی ITو پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، مبنی بر یک استراتژی صحیح و فکر شده است. برای کسب موفقیت، در اجرای فناوری اطلاعات، سازمان ها نیاز به برنامه ریزی مناسبی برای سیستم های اطلاعاتی ای دارند که هم راستا با استراتژی های تدوین شده ی سازمانشان عمل کند. همسویی استراتژیکی بین سازمان و سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات، در طول سالیان زیادی مورد نظر بوده است.
شرکت هایی که از مدیریت استراتژیک در زمینه فناوری اطاعات و سیستم های اطلاعاتیشان استفاده می کنند، موفقتر و سود آورتر می باشند. در سایه ی مدیریت استراتژیک شاخص های فروش، سود آوری و بهره وری سازمان بهبود می یابد، نگرش به تغییرات، به مثابه ی فرصت تلقی می شود. اثرات شرایط نامطلوب، و تغییرات نامناسب، به حداقل رسیده و این امکان فراهم می شود تا وقت و منابع کمتری، صرف اصلاح خطاها و نقایص شود.
لازم به ذکر است که متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک، برای کلیه سازمان ها به صوت کاملا منحصر به فرد وجود ندارد بلکه بایستی آن را با شرایط و اهداف سازمان مورد نظر بومی سازی کرد. نقطه شروع در برنامه ریزی استراتژیکIT (و سیستم های اطلاعاتی)، ارزیابی وضعیت طراحی اولیه سیستم هاست. به عبارتی می توان گفت، سیستم های طراحی شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
با تجزیه و تحلیل مدل های طراحی شده و تطبیق آن در سازمان مورد نظر می توان منافع و قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف سیستم ها را در راستای اهداف و ماموریتهای سازمان استخراج کرده و با تعیین راهبردهایی در جهت اصلاح آن ها، سیستم های طراحی شده را وارد فاز اجرایی کرد. به عبارتی، با بهره گیری از راهبردهای پیشنهادی که از دیدگاه خبرگان و مدیران ارشد سازمانی ناشی شده و مورد بررسی آن ها قرار گرفته، سیستم های اطلاعاتی طراحی شده می توانند روند پیاده سازی پیدا کنند]۸[.
از این رو ما نیز در این تحقیق، از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری برای سنجش سیستم اطلاعاتی سرویس گرا که در بخش قبل طراحی شد، استفاده می کنیم و با توجه به اینکه برنامه ریزی استراتژیک برای هر سازمانی و مطابق با نیازمندی های آن سازمان متفاوت است، لذا در فصل بعد یک سازمان را به عنوان مطالعه ی موردی در نظر گرفته، و عملیات تطبیق سیستم اطلاعاتی طراحی شده، و استخراج راهبردهای پیشنهادی در جهت بهبود مدل را مطابق با آن سازمان انجام می دهیم. در این روش تحقیق، به منظور استخراج راهبردها با هدف اعمال آنها در مدل پیشنهادی، ازماتریسSWOT استفاده می شود که در بخش بعد راجع به این روش تدوین استراتژی ها توضیحاتی داده شده است.

۳– ۹ نتیجه گیری
در این فصل ، با در نظر گرفتن فرایندهای کسب و کار موجود در سیستم و روند جریان اطلاعات به طراحی و مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با استفاده از متدولوژی SOMA پرداختیم. سرویس های استخراج شده، از این سیستم، با استفاده از ESBکه از جمله الگوهای راه حل این متدولوژی می باشد، مورد استفاده قر
ار می گیرند. با طراحی این سیستم سرویس گرا، مهمترین مسئله، یعنی تغییر در نیاز های سازمان بزرگ مقیاس و یکپارچگی واحدهای مختلف سازمان پوشش داده می شود.

فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق

۴ – ۱ مقدمه
در فصل سوم سرویس های سیستم اطلاعاتی سرویس گرا را با استخراج سرویس های مربوطه طراحی و مدلسازی کردیم. در این فصل، سیستم های اطلاعاتی طراحی شده در فصل قبل را بر روی یک مطالعه موردی پیاده می کنیم و بخش های اصلی سیستم پیشنهادی ارائه و بررسی می شوند وسرویس های شناسایی شده را برای این محیط واقعی تطبیق می دهیم وتوسط تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار expert choiceارزیابی می کنیم.از آنجائیکه طراحی و پیاده سازی موفق این سیستم اطلاعاتی سرویس گرا، در راستای اهداف سازمان، و برآورده ساختنهر چه بهتر نیازمندی های آن سازمان محقق می شود، لذا با طراحی مجدد این سیستم برای سازمان مورد مطالعه، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های مدل پیشنهادی را استخراج می کنیم، و با استفاده از ماتریس SOWT، راهبردهایی را در جهت اصلاح و بهبود این سیستم پیشنهادی استخراج می کنیم. این راهبردهای ارائه شده، طی یک نظرسنجی با افراد خبره، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان، مربوطه استخراج می گردند تا مطابق با این راهبردها، سیستم مورد نظر سفارشی شده، و روند پیاده سازی بگیرد.

۴-۲ مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو
مطالعه موردی انجام گرفته شرکت ایران خودرو می باشد. شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است.این سازمان با اتکا به مدیریت غیر متمرکز باعث رشد قابلیت ها و خلاقیت ها شده، و در این مدت توانسته است، با باسابقه ترین شرکت های تولید کننده خودرو در جهان به رقابت بپردازد.ایران خودرو در سال ۱۳۴۱ با هدف تولید و فروش انواع خودرو با نام اولیه ایران ناسیونال تاسیس شد. بعد از سال ها این شرکت در پی توسعه فعالیت هایش و با تولید ۱ میلیون خودرو سواری و تجاری و با به کارگیری ۲۱ هزار نفر نیروی انسانی به بزرگترین گروه صنعتی درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) تبدیل شد که به فعالیت های صنعتی و خدمات در بخش صنعت خودرو می پرداخت. ایران خودرو با هدف رسیدن به کلاس جهانی، به تاسیس مرکز تحقیقات، و مراکز تست خودرو، توسعه موتور به همراه جدیدترین ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خود پرداخت. اقداماتی که با همکاری کشورهای عمده اروپایی در بخش صنعت خودروی آلمان و فرانسه حاصل شدند. ایران خودرو دارای شرکت های تابعه متعددی از جمله ساپکو، ایساکو، ایپکو، تام است، که در قالب یک گروه واحد، این شرکت را به سوی اهدافش یاری می دهند.
این شرکت ها در بخش های مختلفی از جمله، تامین قطعات، سیستم ها و تجهیزات تولیدی، خدمات پس از فروش، نیروی محرکه و …. فعالیت دارند. همچنین ایران خودرو در حوزه های سرمایه گذاری، امور مالی ، لیزینگ و توسعه کسب و کار سرمایه گذاری هایی کرده است.

علل انتخاب این سازمان برای مطالعه موردی عبارتند از :
• این شرکت ، یک شرکت شناخته شده است و بحث خدمات در آن بسیار ملموس است.
• یکی از مهمترین اهداف این شرکت، افزایش حجم تولید و بهره وری است، از این رو به کارگیری معماری سرویس گرا با توجه به مزایای این معماری در سازمان مورد استقبال قرار می گیرد.
• شرکت مایل است تا حد ممکن به منظور استفاده از منابع فعلی سازمان و کاهش هزینه ها، برنامه های کاربردی مختلف سازمان با پلت فرم های گوناگون را با یکدیگر هماهنگ کند، لذا سرویس های این سیستم اطلاعاتی می توانند توسط بخش های مختلف این سازمان مورد استفاده قرار گیرند.
• سازمان دارای شعب و نمایندگانی در نقاط جغرافیایی مختلف است، که هر کدام از این شعب، برنامه های کاربردی متفاوتی را دارند، یعنی هر کدام از این برنامه های کاربردی با پلت فرم های گوناگونی عملیات را انجام می دهند . از این رو استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا موجب استقلال از سکوی مختلف اجرا و همچنین این امکان را فراهم می کند تا فرایند تولید در شعب مختلف یکپارچه گردد.
• سازمان تمایل دارد تا یکپارچگی و هماهنگی برنامه های کاربردی شعبات مختلف با دفتر مرکزی را افزایش دهد.
• از بعد هزینه، طراحی و پیاده سازی سیستم های سرویس گرا مقرون به صرفه تر است.

به طور کلی می توان اهداف برون سپاری را برای شرکت ایران خودرو به صورت زیر تشریح کرد:
• کسب مزیت رقابتی در کشور و حتی در خارج از کشور
• توسعه شرکت برای صادرات محصولات
• بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز دنیا
• همکاری با شرکت های بزرگ دنیا و انتقال دانش و تکنولوژی آنها به داخل کشور
• کاهش هزینه های اجرایی و تولیدی
• ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی
• کسب رضایتمندی مشتریان
• مطابقت محصولات تولیدی با استانداردها) مصرف سوخت، زیست محیطی و(…

به طور کلی مواردی که می توان آن را در شرکت ایران خودرو برای برون سپاری مد نظر قرار داد به شکل زیر می باشند:

شکل۴-۱ حوزه ی فعالیت های برون سپاری شرکت ایران خودرو
همان طور که در شکل فوق دیده می شود می توان در این زمینه ها فرآیند برون سپاری را برای شرکت انجام داد.
تولید قطعات: در زمینه تولید قطعات م
نظور این است که اجزا و قطعاتی که در خودرو به کار می روند را به دست تأمین کننده بیرونی سپرد و از وی خریداری کرد. نکته مهمی که در این بخش می توان به آن اشاره نمود این است که شرکت می تواند این قطعات را به صورت نیمه تولید شده نیز خریداری کند.
مونتاژ نهایی: شرکت در این بخش خود قطعات و اجزاء مورد نظر را تولید می کند ولی برای مونتاژ این قطعات به یکدیگر و تبدیل به محصول نهایی متوسل شرکت هایی در بیرون سازمان می شود.
انبار و موجودی: در این زمینه شرکت محصولاتی را که ساخته شده اند و یا مونتاژ شده اند را برای نگهداری به دست پیمانکار خارجی می سپارد. منظور این نیست که نگهداری محصولات در خارج از کارخانه انجام می شود، بلکه در همان کارخانه به دست پیمانکاران سپرده می شود.
مشاوره: فرآیند مشاوره بیشتر برای رده های مدیریتی مد نظر قرار می گیرد. در این بخش مدیران به صورت دوره ای ممکن است از تجربیات افراد خبره برای بهبود وضعیت موجود استفاده کنند. امور مربوط به برنامه ریزی و تصمیمات شرکت می تواند در این قسمت با مشاوران مربوطه مد نظر

پایان نامه با واژگان کلیدی سرویس گرا، معماری سرویس گرا، تأمین کننده

نماید.

* اجزاءثبت عملیات: این جزء ازESB، پشتیبانی از ثبت عملیات مورد نیاز برای سایر بخش ها را فراهم می نماید.

* اجزاء مدیریت استثناءها: وظیفه این بخشازESB مدیریت استثنائات تولید شده توسط سایر بخش ها و اجزاء می باشد.

۲-۹ انگیزه ی حرکت سیستم های تولید ی به سمت معماری سرویس گرا
درسیستم های تولیدی فعالیتهای گوناگونی انجام می شود، پیشرفت‌های اخیر در زمینه تولید و تکنولوژی اطلاعات، جایگزین‌های استراتژیکی را برای طراحی سیستم‌های اطلاعاتی محیط‌های تولیدی مهیا و معرفی کرده است. بیشتر شرکت‌ها، استفاده استراتژیک از سیستم‌های اطلاعاتی را به منظور فراهم‌سازی مزیت رقابتی بالا، شروع کرده‌اند. آنها، عملیات تولید و استراتژی کسب و کار خود را با استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، یکپارچه ساخته و توانسته‌اند توازنی مطلوب بین یکنواختی و قابلیت انطعاف در تولید را با استفاده از توسعه مفاهیم سیستم‌های یکپارچه (در مقابل روش‌های معمول تولید) برقرار سازند.
به همین دلیل سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی می باشد.
در واقع انگیزه اصلی سیستم spx به سمت معماری سرویس گرا، بهبود انعطاف پذیری و کارایی این سیستم ها در تغییرات نیازمندی ها است. یکی از علل شکست سیستم های تولیدی، ضعف آن در تطبیق و یکپارچگی با سیستم های درونی و بیرونی است. این سرویس ها می توانند به راحتی پیکربندی شده، و بدین ترتیب مطابق با خواسته های سازمان عمل کند.
همچنین مبنی بر استانداردهای باز، سرویس ها این امکان را می دهند که هر بخش از نرم افزار ها از طریق انتقال پیام با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. معماری سرویس گرا این کار را نیز آسان تر کرده است. از دیگر مزایای معماری سرویس گرا می توان به این نکته اشاره کرد که هزینه تغییرات تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند، چرا که نیاز به تغییر کل سیستم نبوده، و سرویسی که مورد نیاز می توان اضافه کرده و یا آن را تغییر داد. سرویس ها از طریق کانال های متنوع و به کمک فناوری های مختلفی لرائه می شوند و باید به نحوی باشند که بتوانند با تغییر فناوری ها همچنان قابل استفاده باشند. با استفادع از رهیافت معماری سرویس گرا مشکلاتی که برای نگهداری و بروز کردن برنامه های کاربردی قدیمی وجود داشت، تا حد زیادی برطرف شده اند.
راه حل معماری سرویس گرا برای واحدهای مختلف سازمان، استفاده از وب سرویس های استاندارد است. تاکنون بحث های زیادی پیرامون موضوع معماری سرویس گرا و اینکه سرویس ها در این معماری فرآیندهای کسب و کار سریع و انعطاف پذیر را ایجاد می کنند، شده است.
توصیه کرده است که توسعه ی برنامه های کاربردی سرویس گرا در مقایسه با متدهای توسعه ی قدیمی، هزینه ی فناوری اطلاعات سازمان را در حدود ۲۰ در صد کاهش داده است] ۳۰[.

۲-۱۰ تعریف برون سپاری
برون سپاری دارای تاریخچه ای طولانی است. وجود ضرب المثل هایی نظیر “کار را به کاردان بسپارید” و یا آیاتی از قرآن مجید مبنی بر گرفتن دایه برای فرزندان مصداقی از برون سپاری است]۱۰[. در دنیای کنونی سرعت تغییر دانش و اطلاعات به قدری است که سازمانهای بزرگ به سرعت از گردونه رقابت خارج میشوند و این امر باعث چاره اندیشی شرکت های بزرگ شده است. یکی از راههای نجات این شرکتها برون سپاری فعالیتها و کوچک سازی سازمانها است تا جایی که بتوانند به سرعت تغییر کنند]۱۰[.
تعاریف متفاوتی برای برون سپاری ذکر شده که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت یکی از واحدهای سازمان به یک عرضه کننده بیرون از سازمان
• خریدن بخشی از منابع یا امکانات یک شرکت یا سازمان
• نوعی مقاطعه کاری که در همه ی زمینه ها قابل استفاده باشد
• ارایه خدمات و ابزار برای یک سازمان
• تصمیم اتخاذ شده توسط یک سازمان جهت ارایه و یا فروش داراییها نیروی انسانی و خدمات به شخص ثالث، که طرف قرارداد متعهد میگردد در قبال درآمد مشخص و در یک زمان معین، دارایی ها و خدمات قید شده در قرارداد را ارایه و مدیریت نماید.
(Ferry D. Kraker) برون سپاری عبارتست از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روشهای جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود.
در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً استفاده نکرده است، بهره مند می شود.

۲-۱۰-۱ عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری
عوامل مختلفی در امر برون سپاری فعالیتهای سازمانی دخیل هستند و محققین مختلف عوامل گوناگونی را مطرح نموده اند. در مطالعه ای که توسط یانگ صورت گرفت، پنج عامل استراتژی، کیفیت، مدیریت، اقتصاد و فناوری بعنوان عوامل تأثیرگذار در موفقیت برون سپاری معرفی شده اند
]۴۴[.در مطالعه دیگری شش دلیل عمده برای استفاده از استراتژی برونسپاری توسط سازمانهای مختلف بیان شده که عبارتند از: صرفه – جوییهای مالی، تمرکز راهبردی، دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته، ارائه خدمات پیشرفته، دستیابی به مهارتها و تخصصهای جدید و خط مشیهای سازمانی ]۴۵[.در مطالعه دیگری تمایل به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، تمرکز بر قابلیتهای کلیدی سازمان، شناخت و معرفی نیروی کاری منعطف، بهبود مدیریت روابط صنعتی، ارضای اهداف شخصی تصمیم گیرندگان
و تابعیت از قوانین حکومتی به عنوان دلایل عمده برونسپاری نام برده شده اند] ۴۶ [. آرنولد در مطالعه ای که بر روی عوامل تأثیرگذار بر برونسپاری انجام داده است، سه عامل صرفه جویی در هزینه ها، تمرکز بر قابلیتهای کلیدی و انعطاف پذیری در برابر تغییرات محیطی را به عنوان عوامل موثر در استراتژی برونسپاری معرفی می نماید]۳۰[. از مهمترین دلایل برونسپاری میتوان به کاهش کنترل مدیریت، بهبود کیفیت خدمات، تمرکز بر قابلیتهای کلیدی، دستیابی به تکنولوژیهای جدید، کاهش هزینه های سربار، افزایش خبرگی در داخل سازمان، کاهش هزینه های داد و ستد، کاهش هزینه های تولید، سرمایه گذاری در فناوری، افزایش ظرفیت و بهبود موقعیت در زنجیره تأمین وافزایش ظرفیت تغییر در سازمان اشاره نمود] ۴۷[. بطور خلاصه محرک های برون سپاری را میتوان در قالب جدول ۲- ۱ مشاهده نمود.

جدول ۲- ۱ محرکهای چندگانه برون سپاری ]۵۰[
محرکهای برون سپاری
پیامدها و نتایج محرکهای برون سپاری
تحقیقات صورت گرفته
محرکهای اقتصادی

۱-کاهش هزینه و صرفه جویی
سودآوری بیشتر بهبود اثربخشی عملیات
Trunick (2010),
Richardson (2012),
Gonzalez et al. (2013)
2-کاهش نیاز به سرمایه گذاری
تمرکز بیشتر سرمایه ها بر روی بخشهای کلیدی بهبود نرخ بازگشت دارائی
Corbett (2008),
Razzaque and Sheng (2011), Trunick (2012)
Lynch (2013),
Embleton and Wright (2008),
Claver et al. (2011)
محرکهای استراتژیک

-۱ برنامه ریزی استراتژیک برای تمرکز بر نقاط کلیدی
کسب مزیت رقابتی بهبود عملکرد،
رضایت ارباب رجوع/ مشتریان،
ارتقاء مهارت منابع انسانی، افزایش رقابت
Corbett (2009),
Embleton and Wright (2010),
lott (2013),
Prahalad and Hamel (2000),
Quinn and Hilmer (2003),
Weerakkody et al. (2012)
-2 افزایش انعطاف پذیری
توان ارائه محصولات و خدمات
مختلف، افزایش توان مسئولیت پذیری، کاهش ریسک
Quinn and Hilmer (2003),
Corbett (2007), Embleton and Wright (2007), Razzaque and Sheng (2007), Kakabadse and Kakabadse (2009), Jennings (2011), Lynch (2013)
محرکهای محیطی

-۱ توسعه IT
تشویق سازمانها برای بکارگیری
سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته به
منظور ارتقاء اثربخشی و مقرون به
صرفه بودن
Lynch (2013)
-2 جهانی شدن
بدست آوردن مزیت رقابتی
Clott ( 2013)
-3 فشارهای جامعه
ارائه محصولات و خدمات با قیمت پائین تر و کیفیت بهتر
Jennings (2011)

2-10-2 دلایل عمده برون سپاری
➢ از نقطه نظر دلایل سازمانی
• افزایش اثربخشی از طریق تمرکز بر روی کاری که سازمان در انجام آن بهترین است.
• افزایش انعطاف پذیری برای مقابله با شرایط کسب و کار، تقاضا برای محصولات و خدمات و تکنولوژی
• تغییر سازمان
• افزایش ارزش محصولات و خدمات، رضایت مشتریان و ارزش سهام
➢ از نقطه نظر دلایل بهبود
• بهبود عملکرد عملیات
• بدست آوردن تخصص ها، مهارت ها و تکنولوژی هایی که قبلاً قابل دستیابی نبوده است.
• بهبود مدیریت و کنترل
• بهبود مدیریت ریسک
• بدست آوردن ایده های نوآورانه
• بهبود اعتبار و تصویر سازمان به وسیله مشارکت با ارائه دهندگان خدمت برتر
➢ از نقطه نظر دلایل مالی
• ایجاد نقدینگی از طریق انتقال داراییها به ارائه دهندگان خدمت
• کاهش سرمایه گذاری روی دارائیها و آزادسازی آنها برای سایر اهداف
➢ از نقطه نظر دلایل درآمدی
• بدست آوردن سهم بازار و فرصتهای کسب و کار از طریق شبکه ارائه دهندگان
• تسریع در رشد و توسعه ظرفیت، از طریق قرارگرفتن در جریان فرایندها و سیستم های ارائه دهنده
• رشد فروش و ظرفیت تولید در بازه زمانی، وقتی که امکان تامین مالی چنین رشدی در سازمان وجود نداشته باشد
• گسترش تجاری مهارت های موجود
➢ از نقطه نظر دلایل هزینه ای
• کاهش هزینه ها از طریق عملکرد برتر و ساختار هزینه ای پایین تر ارائه دهندگان خدمت
• تغییر هزینه های ثابت به متغیر

۲-۱۰-۳ معایب برون ‌سپاری
تبعات برون سپاری شامل امکان از دست رفتن کنترل بر فرایندها، مشکل در مدیریت روابط با تأمین کننده، تغییرات عرصه کسب و کار در بلند مدت، مشکل لغو قرارداد، ایجاد تعارض سازمانی در روابط با تأمین کننده، از دست رفتن مشاغل در سازمان، کاهش کیفیت و افزایش هزینه به دلیل انتخاب نامناسب تأمین کننده می‌شود.
نشریه فوربس در دسامبر ۲۰۱۲ با انتشار مقاله مفصلی به تحلیل روند بازگشت خطوط تولید تعدادی از معتبرترین برندهای آمریکایی نظیر اپل، GE و… به آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که مهمترین عیب «برون سپاری» فاصله افتادن بین سازمان طراحی و سازمان تولید یک شرکت است که در نتیجه آن بازخوردهای لازم در مورد سختی و آسانی و هزینه‌های فرایند تولید محصول به موقع برای بهبود طرح به بخش طراحی نمی‌رسد.

۲-۱۰-۴ تعریف برون سپاری استراتژیک
برون سپاری استراتژیک عبارتست از: یک نگاه استراتژیک به برون سپاری که بتواند فرایندهای مسئله دار، وضع بد بهره وری ، مشکلات ترک کارکنان و امثال آن را در یک نگاه بلند مدت حل کند. بر این اساس اقدام برون سپاری زمانی استراتژیک خواهد شد ، که با استراتژی های بلندمدت سازمان همراستا شود ، منافع برون سپاری بعد از گذشت چندین سال پدیدار گردد و نتایج مثبت یا منفی آن برای سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد برون سپاری استراتژیک با پرسیدن سوالات اساسی درباره رابطه برون سپاری با سازمان و موضوعات سازمانی زیر ، برون سپاری را در سطح بالاتری قرار می دهد.
• چشم اند
از آینده
• قابلیت های کلیدی فعلی و آینده
• ساختار فعلی و آینده
• هزینه های فعلی و آینده
• عملکرد فعلی و آینده
• مزیت رقابتی فعلی و آینده

۲-۱۰-۵ کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری
در گذشته به دلیل هزینه های زیادی که فرایند برون‌سپاری داشته پیمانکاران توان ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و متوسط را نداشتند. و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز تمایل به برون‌سپاری نداشتند زیرا بر این عقیده بودند که پیمانکاران نمی توانند پروژه را به طور کامل درک کنند و نمی خواستند کنترل فرایند های داخلی را به خارجی ها بدهند. کسب و کار های کوچک برای آنکه بیشتر مورد دسترس باشند به برون‌سپاری روی آورده اند. از طرف دیگر این نوع فعالیت ها به آنها اجازه می دهد تا بتوانند با توان کمتر با شرکت های بزرگتر که خدمات با کیفیتی را ارائه می دهند نیز رقابت کنند.
امروزه برونسپاری به عنوان