پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، احساس امنیت، احساس ناامنی

که درآمد همسر آنها بین ۱۹۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ میباشد. سهم این گروه ۸/۱۹ است. جدول ۵-۱-۱۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمددرصدتعداددرآمد همسر۳/۰۵/۰۴/۱۰۸/۱۹۹/۹۲/۴۸/۱۰/۵۳۰/۱۰۰۱۲۴۰۷۶۳۸۱۶۷۲۰۳۳۸۳فاقد درآمد۵۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ تومان۹۹۹۰۰۰-۵۰۱۰۰۰ ″۱۹۹۹۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰ ″۲۹۹۹۰۰۰-

Read more