دسته: پایان نامه ها

منابع تحقیق درمورد یکی، بسیار، پهلوی، فعالیت

سفر به همراه داشت بین آ‌نان پخش می‌کرد. او گاه حدود ۳ ساعت برای مردم موعظه می‌نمود. در سال‌های پایان دوره قاجاریه نزدیک به چهل زن مُبلِّغ اعم از همسران اعضای هیئت، پزشک، پرستار و معلم در ایران فعالیت می‌کردند که شمار آنها پس از دوره قاجاریه اندکی افزایش...

منابع تحقیق درمورد نادرشاه افشار، آداب و رسوم، قرن نوزدهم

فرمانهایی آزادی مسیحیان را متذکر شدند، اما به سبب بروز اغتشاشات مداوم و جنگ‌های محلی، حاکمان افشاری سیاست خاصی برای این اقلیت دینی در نظر نگرفتند. لذا طبیعی است که در برخی موارد مسیحیان ایران همانند سایر گروه‌های اجتماعی با مشکلات ناشی از جنگهای مکرر روبرو شوند. فعالیت‌های اقتصادی...

منابع تحقیق درمورد شاه عباس اول، ماوراءالنهر، آداب و رسوم

کنند.۱۳۶۲ـ۲ـ۲٫ مسیحیت پس از اسلام تا قاجاریه اوج پیشرفت مسیحیت در ایران را شاید بتوان همزمان با هجوم اعراب به ایران دانست.۱۳۷ مسلمین هم چون مسیحیان را اهل کتاب می‌دانستند معمولاً با آنها رفتاری مسالمت‌آمیز داشتند. زیرا که ایشان ذمه اسلام به شمار می‌آمدند، جزیه مخصوص می‌پرداختند ولی حق...

منابع تحقیق درمورد آداب و رسوم

سستی و بی‌پایگی این ادعا تا بدان‌جاست که نویسندگان و محققان مسیحی خود بصدد دفاع برآمده‌اند و در برابر تساهل مذهبی، آزادی و روشنگری اسلام زانو زده و به مبلغان مغرض مسیحی پاسخ داده‌اند. البتّه ما در حال حاضر بصدد ورود به این بحث نیستیم و فقط برخی از...

منابع تحقیق درمورد آرمان شهر، آموزش از راه دور، سلسله مراتب، فرهنگ عامه

جمله این مفاهیم خدمت ‌گیرنده۵۷و خدمت‌ دهنده۵۸هستند. به خدمت گیرنده، خواهان و به خدمت دهنده فراهم‌ساز گفته می‌شود.۵۹ خدمت‌ ‌دهنده‌ها برنامه‌هایی هستند که منابع را فراهم می‌آورند و خدمت‌ گیرنده‌ها برنامه‌هایی هستند که امکان دست یابی به منابع و اطلاعات گوناگون را فراهم می‌کنند. نرم‌افزار خدمات‌ گیرنده روی رایانه...

منبع پایان نامه درمورد ضمن عقد، نظم عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی

لغویت چنین شرطی مطرح می گردد و به موجب آن برای مشروط له حقی به مشروط علیه ثابت می شود که بر اساس آن وفای به شرط لازم می گردد. بنابراین، در موارد تردید«اصل صحت شرط» جاری می گردد(خوانساری،۱۳۸۵: ۱۰۳).• شرط نامشروعامر حرام را شرع ممنوع کرده است. بنابراین...

منبع پایان نامه درمورد ضمن عقد، موقوف علیه، موقوف علیهم، قانون مدنی

فاسد است زیرا اشتراط خلاف بمنزله فساد رکن اصلی و به معنای تنافی با تحقق عقد می باشد، مثل اینکه چیزی را بفروشد به شرط اینکه خریدار ،مالک آن نشود، در این صورت مناقضه بین دو التزام یعنی تناقض میان التزام عقدی و التزام شرطی پدید می آید. چون...

منبع پایان نامه درمورد عقد نکاح، ضمن عقد، حقوق مدنی، شرط ضمن عقد

…………………………………… ۱۷۲-۶-۱-۱- شرط ابتدایی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲-۶-۱-۲- شرط بنایی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲-۶-۱-۲-۱- جایگاه شرط بنایی در حقوق مدنی ایران……………………………………………………………. ۱۹۲-۶-۱-۳- شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲-۶-۲- اقسام شرط به اعتبار نفوذ آن…………………………………………………………………………………… ۲۱۲-۶-۲-۱- شرط صحیح……………………………………………………………………………………………………. ۲۱۲-۶-۲-۲- شرط باطل……………………………………………………………………………………………………… ۲۱۲-۶-۲-۲-۱- شروط باطلی که مفسد عقد می باشند…………………………………………………………….. ۲۱۲-۶-۲-۲-۲- شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند…………………………………………………………. ۲۵۲-۶-۳-...

منابع پایان نامه ارشد درمورد توفان تندری، دینامیکی

سرد شدن توده‌هوای اشباع در حال صعود بی درو، کمتر از حالتی است که هوا غیر اشباع است. در این شرایط، تغییر دما در هر صد متر ارتفاع را افت آهنگ بی دررو اشباع ۲۷می گویند و با γs 28نشان داده می‌شود. افت آهنگ بی دررو اشباع، همیشه از...