جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان)- قسمت …

پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود، بین اثرات تهاجمی[۳۰] (برای مثال، بدست آوردن سهم بازار بیشتر) و اثرات تدافعی[۳۱] (حفظ مشتریان، کاهش هزینه‌های

Read more

بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

درراستای تحقق این امر سازمان نوسازی مدارس کشور بعنوان متولی امر مقدس مدرسه سازی ؛ مقاوم‌سازی مدارس موجود وهمچنین ارتقاء ضریب ایمنی مدارس در دست

Read more

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۵

■ باورهای عامیانه و خرافی______________■ سایر عناصر_______۳-۱۰۲-برگ مروارید* خلاصه‌ی قصهحاکم نابینایی بود که سه پسر داشت. پسرها هرکدام از یک مادر بودند. روزی درویشی به

Read more

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۶

¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیده های اساطیری_____________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه، قصهای تمثیلی و بیشتر کودکانه است. در

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای …

۲- از دیدگاه کارمندان، بالاترین میانگین مربوط به منبع قدرت پاداش و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اطلاعات می باشد. تفاوت بین میانگینها معنی دار

Read more