سامانه پژوهشی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر …

دارای خصوصیتمرکزی محله ای باشند. دارای کارکرد جمع و پخش کنندگی وامکان دسترسی به کوچه های مسکونی باشند(همگروه, ۱۳۷۱). الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی

Read more

بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به …

معیارهای ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه های مجاز با توجه به سلسله مراتب عملکردی فعالیت های شهری، معیارهای ساماندهی صنایع و خدمات به تفکیک

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج …

سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از کاربری های مذکور نیازمند سرمایه بالنسبه سنگین ثابت (هزینه تملک بنا- خرید تجهیزات فنی- ماشین آلات و

Read more

پژوهش دانشگاهی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل …

ایجاد سد معبر و گره ترافیکی آلودگی شیمیایی(عنابستانی, ۲۰۱۰) تعاریف مربوط به صنوف ۱- نظام صنفیقواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف،

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط بین جهت یابی ‏اطلاعات مشتری و کارایی سیستم مدیریت ارتباط با …

‏ابزارهای مختلف بازاو یابی انبوه از قبیل تلویزیون، رادیو و تبلیغات چاپی برای ایجاد آگاهی و ارتباط، بسیار مفید و سودمند هستند اما برای CRM

Read more