تحقیق – آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید …

مقدّس شماری آرمان‌های رسمی حاکمیّت؛ برخورد سبعانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت؛ محدود شدن آزادی‌های فردی، به ویژه آزادی بیان.(جعفرزاده، ۲۰۰۷). پر واضح است که

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران- قسمت …

۱)حاکمیت قانون فرصتهای برابر و احترام به حقوق و منافع سایر گروه ها و نهادهای مدنی۲)استقلال نهادهای مدنی در شکل گیری و کنشگری مدنی ۳)

Read more

بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

جمع‌بندی یافته‌های پژوهشنتایج تحلیل‌های انجام شده در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:– در بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه

Read more

دسترسی متن کامل – بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

توجه: حجم نمونه در تمام گروه های آزمایشی ۲۰ نفر بود.در بخش تحلیل اکتشافی داده‌ها آمارههای توصیفی مربوط به عملکرد آزمودنی‌ها در هر یک از

Read more

مقاله دانشگاهی – بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش وجه …

به منظور بررسی تفاوت چهار گروه در دانش قبلی از آزمون تحلیل و اریانس (ANOVA) یک راهه استفاده شد. نتایج آزمون لوین حاکی از برقراری مفروضه

Read more