دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی

چهارم پژوهش را تأیید کرد .یعنی بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به میانگین نمرات سه گروه به دست آمده،درمان شناختی – رفتاری(۵)،درمان دارویی(۵.۴۰)ودرمان ترکیبی(۷.۲۰) می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت

منابع پایان نامه درمورد ، sim(‘anodepressure45’)، ip(2,i)==4، ip(2,i)==4.5

Simulink and catching fitness value from block model
if ip(2,i)==5
sim(‘anodepressure5’)
elseif ip(2,i)==4.5
sim(‘anodepressure45’)
elseif ip(2,i)==4
sim(‘anodepressure4’)
elseif ip(2,i)==3.5
sim(‘anodepressure35’)
elseif ip(2,i)==3

منابع و ماخذ پایان نامه است.زمان، آن۲۰، نانوگرم، حدتشخیص

است [۶۷].
در سال ۲۰۰۴ صفوی و همکارانش یک حسگر نوری برای اندازهگیری (II) Hg ساختند که بر پایه تثبیت دیتیزون بر غشاء تریاستیل سلولز بود. ناحیه خطی آن ۹۴/۱-۱۵/۰میکرو گرم بر میلی لیتر و حدتشخیص آن۲۰ نانوگرم بر میلی لیتر گزارش شده است.زمان پاسخ حسگر وابسته به غلظت جیوه، ۹-۶ دقیقه است. مزاحمت اصلی دراندازهگیری با این حسگر یون مس

منبع تحقیق با موضوع the، normal، distribution، located

table, the data distributions obey a normal distribution. The skewness that observed to vary is located in the range (2,-2), and this means that the curvature of variable is normal and its distribution is symmetric. The kurtosis too is located in the interval (2, -2). This indicates that the strain has normal distribution of

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

۲-۴، ۳-۴ و ۴-۴ نشان میدهد که عضله فوقخاری در زاویه ۹۰ درجه در هر سه صفحه شدت فعالیت بیشتری دارد پس فرض دوم مبنی بر اینکه شدت فعالیت بزرگتر این عضله در زاویه ۳۰ درجه نسبت به سایر زوایا تایید نشد.

تحلیل عاملی اثر RMS عضله (با هفت سطح) در صفحه اسکپشن زاویه ۳۰ درجه معنی دار بود (Sig=0/017 وF=6/823) که این اختلاف برای عضله

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، زندگی هدفمند، تسلط بر محیط، پذیرش خود

نفر(۴/۷۵ درصد) در سطح متوسط و ۳۰ نفر(۵/۱۷ درصد) در سطح خوب بودند..
میانگین متغیرهای بهزیستی روانشناختی(پذیرش خود،روابط مثبت،خودمختاری،تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) به ترتیب ۲۵/۲۲، ۷۵/۱۶، ۳۷/۱۷، ۷۷/۱۸،۵۱/۷۵،۳۱/۲۴ است. اطلاعات توصیفی متغیرهای بهزیستی روانشناختی در جدول ۴-۲ آمده

منبع پایان نامه درباره (گرم)، CuO، ، زیرمورد

کاتالیست در تابش فرابنفش

در این مرحله از میان ۴ نوع کاتالیست با درصد جرمی های زیرمورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این آزمایش در ادامه آمده است:
جدول۴- ۱- نسبت جرمی انواع کاتالیست
رنگ
مقدار CuO
(گرم)
مقدار ZnO
(گرم)
مقدار TiO2
(گرم)
نوع کاتالیست
نوع نانو

پایان نامه درمورد ونیل، ۴۹۱، cm-18/، ۳/۶۶۵

داده شده است. که پیک موجود در cm-1 1/3448 نشان دهنده پیوند O-H، برا ی پلی ونیل الکل می باشد. پیک cm-1 2/ 1639 مربوط به باند C=C می باشد. پیک cm-19/1403 نشانگر پیوند C-H، پیک ۵/۱۰۹۱مربوط به پیوند C-O و پیکهای cm-1 3/665 و cm-18/ 491 نشان دهنده پیوندهای بیرونی OH می باشد ] ۳۴[.
تصویر FTIRاز جاذب پلی پیرول بر روی پلی ونیل

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی، تحلیل داده

دارد.بنابراین میتوان گفت ۶۱ درصد ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) برکاهش افسردگی مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۷۳ درصد ناشی از تاثیردرمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.
تحلیل داده ها فرضیه ی