دانلود پایان نامه با موضوع وضعیت اقتصادی

کمینه، بیشینه، آزمودنی ها آمده است.
جدول۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها بر حسب سن
متغیر
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف استاندارد
سن
۲۵۰
۱۸
۳۰
۵۹/۲۲
۱/۳

از ۲۵۰ نفر شرکت کننده در پژوهش ۱۸۰ نفر(۴/۷۸ درصد) مجرد و ۷۰نفر (۶/۲۱ درصد) متاهل بودند. از نظر وضعیت اقتصادی ۱۲ نفر(۷ درصد) در سطح ضعیف، ۱۸۰

منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

تثبیت کووالانسی واکنشگر تیازول زرد بر روی فیلم شفاف تریاستاتسلولز ساخته شد که قبل از استفاده با محلول پتاسیمهیدروکسید هیدرولیز شده بود. محدوده پاسخ این حسگر۵/۱۳-۱۲=pH گزارش شده است که در این ناحیه الکترود شیشهای خطای قلیایی دارد. زمان پاسخ سریع، پایداری بالا، حساسیت زیاد، تکرارپذیری بالا، و ساخت آسان از مزایای این حسگر ذکر شده

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

(Sig=0/00 و F=25/158)
بیشترین فعالیت مربوط به زاویه ۹۰ درجه (۶۵/۶۷±۱۹/۵۲) و کمترین فعالیت در زاویه صفر درجه (۲۸/۰۰±۹/۲۴)

نمودار۴-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه ساجیتال

پس در کل شدت فعالیت عضله فوقخاری نسبت به زوایای دیگر، در زاویه ۹۰ درجه بزرگتر و در زاویه صفر درجه کمتر است.
بنابراین با توجه به نمودارهای

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی- رفتاری، اختلال افسردگی، تحلیل داده

برکاهش افسردگی مراجعین بر اساس دماسنج خلق و همچنین ۵۱ درصد ناشی از تاثیردرمان دارویی در کاهش افسردگی مراجعین بر اساس پرسشنامه افسردگی بک در شرایط آزمایش است.
تحلیل داده ها فرضیه ی سوم پژوهش را تأیید کرد .یعنی درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر

پایان نامه درمورد C=Cمی، C-Hوپیک، ۷/۵۷۴مربوط، افتاد

است.هم چنین پیک های موجود در ۱۶۰۰-۱۱۰۰ نمایانگر خصوصیات جذب پیرول در این ناحیه است. پیک موجود در۱۵۵۶ نشانگر ارتعاشات کششیC-C و C=Cمی باشند و پیوند کششی C-Nدر cm-1 1402 اتفاق افتاد ،پیک موجود در cm-1 7/574مربوط به پیوند بیرونی C-Hوپیک ۳/۱۶۳۷نشانگر پیوند C=Cمی باشد ]۱۲و۳۳[.
تصویر FTIR برای پلی ونیل الکل در شکل ۴-۲ نمایش

منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

این کار برای هر دو نوع کاتالیست در دو نوع تابش فرابنفش و مرئی، pH، زمان، کاتالیست با نسبت جرمی مناسب بهینه شدند که در اشکال بعدی نشان داده شدهاند. شایان ذکر است که درهمه این آزمایشها مقادیر بهینه هرنوع کاتالیست با کاتالیست دیگرمورد بررسی قرار گرفته است.
۴-۱- کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کرن مکانیکی۶۷
۴-۱-۱- بهینه سازی نوع