جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد بنتیس …

۲-۵) یافته های پژوهشامروزه عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفاٌ بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل …

تعیین روائی آزمونهای استخدامیبرنامه ریزی نیروی انسانیآموزش و تربیت کارکنانبهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنانایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن

Read more

مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد سازمان بر اساس مدل استاندارد …

– ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه.– سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات.– خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی.– نتایج:

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی

 ۲-۱۸) شاخص‌های عملکردمطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است. مهم‌ترین بحث در رابطه با شاخص‌های ارزیابی عملکرد، متناسب بودن

Read more

سامانه پژوهشی – تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- قسمت 19

شاخص آماری مقدار شاخص kmo 0.665 آمارهآزمون کرویت بارتلت درجه آزادیاحتمال 186.1601050.000 جدول 3-1 شاخص kmo و آزمون کرویت بارتلتدر خروجی تصویر داده شده از آنجا

Read more