دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای …

۲- از دیدگاه کارمندان، بالاترین میانگین مربوط به منبع قدرت پاداش و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اطلاعات می باشد. تفاوت بین میانگینها معنی دار

Read more

جستجوی مقالات فارسی – آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی …

محتوی معدنی استخوان افزایش زمان سرعت انقباض میوکیناز بدون تغییر سطح برش مقطعی استخوان افزایش آنزیم های گلیکولیتی فسفو فروکتور کیناز بدون تغییر آنزیم های

Read more