جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان)- قسمت …

پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود، بین اثرات تهاجمی[۳۰] (برای مثال، بدست آوردن سهم بازار بیشتر) و اثرات تدافعی[۳۱] (حفظ مشتریان، کاهش هزینه‌های

Read more

تحقیق – آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید …

مقدّس شماری آرمان‌های رسمی حاکمیّت؛ برخورد سبعانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت؛ محدود شدن آزادی‌های فردی، به ویژه آزادی بیان.(جعفرزاده، ۲۰۰۷). پر واضح است که

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران- قسمت …

۱)حاکمیت قانون فرصتهای برابر و احترام به حقوق و منافع سایر گروه ها و نهادهای مدنی۲)استقلال نهادهای مدنی در شکل گیری و کنشگری مدنی ۳)

Read more