بخش­بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری­های جدید(موبایل­بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد تحلیل خوشه­ای

  168 1.5.مروری کلی بر تحقیق.. 168 2.5.خلاصه ای از نتایج و یافته های تحقیق.. 170 1.2.5.نتایج آزمون میانگین اهمیت جهت شناسایی انتظارات با اهمیت از منظر کاربران

Read more

بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران …

. 98 5-2           نتیجه گیری.. 98 5-3           پیشنهادات… 99 6                فهرست منابع. 100 7                پیوست.. 103 فهرست جداول جدول ‏2‑1 شواهد تجربی بین المللی درباره

Read more