بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، …

بازاریابی اجتماعیپیش از تشریح موضوع بازاریابی اجتماعی،تعاریف و مفروضات بازاریابی ارائه گردد.مدیریت بازاریابی را میتوان فرایند تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامههای

Read more