بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۶

¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیده های اساطیری_____________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه، قصهای تمثیلی و بیشتر کودکانه است. در

Read more