پژوهش دانشگاهی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل …

ایجاد سد معبر و گره ترافیکی آلودگی شیمیایی(عنابستانی, ۲۰۱۰) تعاریف مربوط به صنوف ۱- نظام صنفیقواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف،

Read more