جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان)- قسمت …

پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود، بین اثرات تهاجمی[۳۰] (برای مثال، بدست آوردن سهم بازار بیشتر) و اثرات تدافعی[۳۱] (حفظ مشتریان، کاهش هزینه‌های

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران- قسمت …

۱)حاکمیت قانون فرصتهای برابر و احترام به حقوق و منافع سایر گروه ها و نهادهای مدنی۲)استقلال نهادهای مدنی در شکل گیری و کنشگری مدنی ۳)

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ارزش های شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در زنان و مردان …

۲-۴-۱- تعریف مرگمرگ رویدادی نیست که در یک لحظه اتفاق بیافتد، بلکه فرایندی است که به موجب آن اندامها از فعالیت بازمیایستند که از فردی

Read more

سامانه پژوهشی – رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه …

تجربیات کاریشایستگی، احساس آرامشتعهد رفتاریترک خدمتشکل2-6) الگوی سه بخشی می یر و الن( آتش پور و همکاران، 1387:95)تعهد عاطفی (اثربخش): دلبستگی عاطفیِ افراد به سازمان است

Read more

فایل دانشگاهی – رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشت

عنوان: رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشتچکیده:هدف از تحقیق حاضر رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه

Read more