بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۵

■ باورهای عامیانه و خرافی______________■ سایر عناصر_______۳-۱۰۲-برگ مروارید* خلاصه‌ی قصهحاکم نابینایی بود که سه پسر داشت. پسرها هرکدام از یک مادر بودند. روزی درویشی به

Read more

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۶

¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیده های اساطیری_____________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه، قصهای تمثیلی و بیشتر کودکانه است. در

Read more

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ارزش های شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در زنان و مردان …

۲-۴-۱- تعریف مرگمرگ رویدادی نیست که در یک لحظه اتفاق بیافتد، بلکه فرایندی است که به موجب آن اندامها از فعالیت بازمیایستند که از فردی

Read more