برچسب: روانشناسی

پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی

دیابت نه تنها به عنوان یک بیماری شایع بلکه یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در دنیای معاصر پراکندگی گسترده ای پیدا کرده است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می رود...

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان

اختلال نارسا توجه / فزون­کنشی از جمله اختلال­های رشدی است که از دیرباز توجه روانشناسان و روان­پزشکان را به خود مشغول کرده است. این اختلال که در DSM-IV به صورت دوره نامناسب رفتار تکانشی، بی­توجهی، و فزون­کنشی تعریف شده­است (هارت، راجوا، ماتکس، و روبیا، 2012) یکی از ناتوان کننده­ترین...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۸

* خلاصه‌ی قصهبزی به نام زنگوله پا، سه بچه به نامهای شنگول، منگول و حبهی انگور داشت. روزی بز زنگوله پا برای چرا به صحرا رفت و به بچهها تاکید کرد که در را به روی غریبه باز نکنند. گرگ که همان نزدیکیها بود، به خانه بز رفت و...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۷

پادشاهی بود که دو وزیر داشت، یکی کافر و دیگری مسلمان. روزی وزیر مسلمان گنجی پیدا کرد. وزیر کافر میخواست وزیر مسلمان را بکشد. وزیر مسلمان گفت: «حالا که میخواهی مرا بکشی، به زنم بگو که اگر پسر زایید نامش را بزرگمهر بگذارد». وزیر کافر، وزیر مسلمان را کشت...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۵

■ باورهای عامیانه و خرافی______________■ سایر عناصر_______۳-۱۰۲-برگ مروارید* خلاصه‌ی قصهحاکم نابینایی بود که سه پسر داشت. پسرها هرکدام از یک مادر بودند. روزی درویشی به حاکم گفت که دوای چشم تو برگ مروارید است. پسرها به راه افتادند تا برگ مروارید را پیدا کنند. در میان راه بر لوحی...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۶

¨ کنشهای اساطیری____________¨ موجودات و پدیده های اساطیری_____________■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه، قصهای تمثیلی و بیشتر کودکانه است. در این قصه بز و گرگی وجود دارند که رو به روی هم قرار میگیرند. این قصه پندآموز که در اقوام مختلف نمونه هایی دارد،...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۳

■ عناصر اجتماعی¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهادر این قصه، رابطه سه برادر را نشان میدهد که بعد از مرگ پدرشان و تقسیم ارث با هم زندگی میکنند. برادر بزرگتر بهترین چیزها را به خود اختصاص میدهد و مابقی را که چندان مثمرثمر نیستند به دو برادر...

بررسی محتوایی قصه‌های کتاب «فرهنگ افسانه های مردم ایران» (جلداول)- قسمت ۲

¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنهااین قصه مربوط به آدمها و روابط بین آنهاست. برادری عاقل و برادری دیوانه که با هم زندگی میکنند. برادر عاقل از طریق برادر دیوانه به گنج و ثروت میرسد؛ اما هنگامی که برادر دیوانه به دردسر میافتد، از وی حمایت نمیکند...

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ارزش های شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در زنان و مردان …

۲-۴-۱- تعریف مرگمرگ رویدادی نیست که در یک لحظه اتفاق بیافتد، بلکه فرایندی است که به موجب آن اندامها از فعالیت بازمیایستند که از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد. فرهنگها و جوامع مختلف تعاریف مختلفی از مرگ ارائه می کنند. در تعریف جوامع سنتی، توقف ضربان قلب و...