سامانه پژوهشی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر …

دارای خصوصیتمرکزی محله ای باشند. دارای کارکرد جمع و پخش کنندگی وامکان دسترسی به کوچه های مسکونی باشند(همگروه, ۱۳۷۱). الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی

Read more

پژوهش دانشگاهی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل …

ایجاد سد معبر و گره ترافیکی آلودگی شیمیایی(عنابستانی, ۲۰۱۰) تعاریف مربوط به صنوف ۱- نظام صنفیقواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف،

Read more