بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران …

. 98 5-2           نتیجه گیری.. 98 5-3           پیشنهادات… 99 6                فهرست منابع. 100 7                پیوست.. 103 فهرست جداول جدول ‏2‑1 شواهد تجربی بین المللی درباره

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج …

سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از کاربری های مذکور نیازمند سرمایه بالنسبه سنگین ثابت (هزینه تملک بنا- خرید تجهیزات فنی- ماشین آلات و

Read more

پژوهش دانشگاهی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل …

ایجاد سد معبر و گره ترافیکی آلودگی شیمیایی(عنابستانی, ۲۰۱۰) تعاریف مربوط به صنوف ۱- نظام صنفیقواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف،

Read more