برچسب: شاخص های سنجش

ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)با بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی

در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی کسب و کار، سازمان ها با چالش جدی گسترش بازارها و افزایش سطح انتظارات مشتریان مواجه هستند. بدین منظور سازمان ها ملزم به افزایش کارایی و اثربخشی، بهینه سازی زنجیره ارزش داخلی، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان انجام فعالیت ها،...

متن کامل – تاثیر ابعاد بسته بندی بر تصمیم خرید- قسمت 7

٥-۲- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 89٥-٣- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 905-3-1 فرضیه های بخش اول (خروجی Smart PLS)…………………………………………………………………. 905-3-2- فرضیه های بخش دوم (خروجی SPSS)………………………………………………………………………… 92٥-4- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 94٥-4-١-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………… 94٥-4-۲- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………. 965-5)محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 97فهرست جداولجدول 1-1)متغیرهای تحقیق و شاخص های سنجش……………………………………………………………………. 4جدول 3-1)مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 61جدول3-2)نتایج...

خلاقیت و رشد نوآوری

  امروزه با پیچیدگی رقابت، نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمانها محسوب می شود. همه سازمانها برای بقا نیازمند ایده های نو و بدیع هستند. ایده نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا...