بررسی بازده بازار ثانویه عرضه های اولیه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران …

. 98 5-2           نتیجه گیری.. 98 5-3           پیشنهادات… 99 6                فهرست منابع. 100 7                پیوست.. 103 فهرست جداول جدول ‏2‑1 شواهد تجربی بین المللی درباره

Read more

بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به …

معیارهای ساماندهی خدمات فنی- تعمیراتی و کارگاه های مجاز با توجه به سلسله مراتب عملکردی فعالیت های شهری، معیارهای ساماندهی صنایع و خدمات به تفکیک

Read more

تحقیق – آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید …

مقدّس شماری آرمان‌های رسمی حاکمیّت؛ برخورد سبعانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت؛ محدود شدن آزادی‌های فردی، به ویژه آزادی بیان.(جعفرزاده، ۲۰۰۷). پر واضح است که

Read more