جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه شهروندان شهر کاشان)- قسمت …

پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود، بین اثرات تهاجمی[۳۰] (برای مثال، بدست آوردن سهم بازار بیشتر) و اثرات تدافعی[۳۱] (حفظ مشتریان، کاهش هزینه‌های

Read more

سامانه پژوهشی – تئوری نمایندگی مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران- قسمت 19

شاخص آماری مقدار شاخص kmo 0.665 آمارهآزمون کرویت بارتلت درجه آزادیاحتمال 186.1601050.000 جدول 3-1 شاخص kmo و آزمون کرویت بارتلتدر خروجی تصویر داده شده از آنجا

Read more