سامانه پژوهشی – بررسی موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر …

دارای خصوصیتمرکزی محله ای باشند. دارای کارکرد جمع و پخش کنندگی وامکان دسترسی به کوچه های مسکونی باشند(همگروه, ۱۳۷۱). الگوی استقرار متمرکز در حوزه سکونتی

Read more

بررسی موانع فردی ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با بخش صنعت، با بهره گرفتن از الگوی …

در دانشکدۀ مهندسی دانشگاه قاهره نیز دفاتر داخلی، خدمات بسیار تخصصی خصوصاً در زمینۀ تحقیق و توسعه و نیز خدماتی همچون ارزیابی و آزمایش را

Read more