مقاله دانشگاهی – مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان- قسمت 6

بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی 1011- شناسایی مشتری 1022-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک 1043-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک 105بند دوم:

Read more